VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

15

červen, 2020

Před sto tisíci lety, tedy na konci pleistocénu, byl svět jiný nežli dnes. V té době byli ještě vačnatci v mnoha druzích rozšířeni na celém americkém kontinentu a nepočetně i v Evropě a Asii. Avšak kromě dvou druhů velmi primitivních jihoamerických vačic rodu Didelphis na všech těchto kontinentech vymřeli a zachovali se nám pouze v Austrálii. Tento pátý, nejmenší kontinent se díky své dlouhodobé izolaci od zbytku světa stal ohromnou kontinentální rezervací a oknem času do věků dávno minulých – do třetihor.

KOUZLO BŘIŠNÍHO VAKU

Od placentálních savců se vačnatci liší kromě jiného i způsobem rozmnožování. Oproti nim mají samice vačnatců dvě navzájem oddělené dělohy a samci mnoha druhů mají konec penisu rozštěpený. Toto uzpůsobení umožňuje vstříknutí spermatu do obou vagin zároveň. Vajíčko vačnatců je oplodněno již v horní části vejcovodu a stejně jako u placentálních savců je zadrženo v děloze. Zde však již jakákoliv podobnost končí. Zatímco u placentálních savců začne dělící se vajíčko okolo sebe vytvářet velice specializovaný orgán – placentu, kterou se trvale přichytí ke stěně dělohy, zárodek vačnatce nikoliv. V případě vačnatců totiž vajíčko obsahuje mnohem více žloutku nežli u placentálních savců. Jakmile se toto oplodněné vajíčko dostane do dělohy, vytvoří okolo sebe takzvanou žloutkovou placentu, která však není zdaleka tak dokonalá jako u placentálních savců. Rovněž i zde dojde k přichycení na stěnu dělohy a čerpání živin z krevního oběhu matky, ale tento stav trvá jen velmi krátce a zárodek vačnatce při něm využívá zejména vlastních energetických zásob obsažených ve žloutku. Jakmile embryo vačnatce dosáhne dostatečné schopnosti pohybu, což trvá podle druhu od 12 do 36 dnů, dojde k porodu. Embryo je stahy dělohy vypuzeno a hledá si cestu do břišního vaku, kde dojde k dokončení embryonálního vývoje plodu. Na svůj nepatrný věk jsou embrya vačnatců fyzicky velice zdatná. Vždyť do vaku samice musí mnohdy urazit až třicetinásobek vlastní tělesné délky hustou srstí. Během této cesty samice embryo pečlivě kontroluje a olizuje srst v trase jeho lezení. Ačkoliv je embryo zcela slepé a hluché, jeho čich i hmat jsou již velmi dobře vyvinuty. Pomocí těchto dvou smyslů se orientuje na své cestě a v okamžiku, kdy dosáhne vaku, vyhledá první mléčnou bradavku, ke které se okamžitě přisaje. Bradavky se embryo drží takovou silou, že není prakticky možné jej bez poškození odtrhnout. Již v okamžiku porodu je ve vejcovodu samice připraveno další vajíčko k oplodnění. V praxi má tento způsob rozmnožování tu výhodu, že případná ztráta embrya či plodu je rychle nahrazena. Kromě toho vlastní porod samici vačnatce nezatěžuje tak, jako samici placentálního savce. Mládě, které se ještě zdržuje ve vaku a je zcela odkázáno na mateřské mléko, může v případě dlouhodobého sucha či náhlého ohrožení samice dravcem být z vaku vypuzeno a ponecháno svému osudu. Samice vačnatců tak jsou mnohem lépe připraveny čelit případnému nebezpečí, než jejich placentální příbuzné.

Vývojově jsou vačnatci velmi starobylým nadřádem savců. Na základě dnešních paleontologických podkladů je možné dokonce říci, že jsou to přímí předchůdci placentálních savců. Z mnoha fosilií primitivních savců je totiž patrné, že tyto vymřelé druhy mají kosti, které u dnešních vačnatců podpírají vlastní vak. Placentální savci se vyvinuli z primitivních vačnatců patrně tím, že se doba setrvání embrya v děloze neustále prodlužovala, až vak ztratil své opodstatnění a zaniknul. V každém případě však k tomuto vývoji muselo dojít poměrně rychle v době spodní křídy před 130 miliony let.

KDYŽ SVĚT BYL JEŠTĚ MLADÝ

Historie rozšíření vačnatců a placentálů je neméně zajímavá. Prvotní savci jako takoví patrně vznikli z plazích předků na superkontinentu Pangea v době středního triasu před 230 miliony let společně s dinosaury. Jednalo se o značně primitivní mezozoické savce rozmnožující se patrně stejně jako dnešní vejcorodí savci. Po dlouhou dobu své existence, téměř 90 milionů let, se jednalo o drobné živočichy, kteří stáli na okraji potravního řetězce. Přibližně v době spodní křídy před 130 miliony let však došlo na oddělené severní části Pangey, kterou nazýváme Laurasií, k výraznému pokroku v anatomické stavbě vačnatých savců vývojem placentálních savců. Až do této doby lze předpokládat, že místem výskytu vačnatých a placentálních savců byla severní polokoule. V této době se savci rovněž rozšířili do Severní a Jižní Ameriky, které byly propojeny s Evropou. Do Afriky se zřejmě později rozšířili již jen placentální savci. V pozdější době se Amerika oddělila od Eurasie a Afriky a vačnatci se přes pevninské mosty rozšířili do Antarktidy a odtud do Austrálie. Jednotlivé druhy vačnatců se však ve dvou migračních vlnách šířily i po Eurasii. Poprvé v době před 120 miliony let a podruhé v době před 35 miliony let. V té době však rovněž pronikly přes pevninský most do Severní Ameriky pokročilé druhy placentálních savců, kteří se rychle rozmnožili a vytlačili tím primitivnější vačnatce, již v Severní Americe beze zbytku vyhynuli. V této době však už byly Jižní Amerika, Antarktida a Austrálie samostatnými kontinenty, na kterých probíhal bouřlivý rozvoj vačnatců. Ti na těchto kontinentech obsadili všechna životní prostředí kromě vzduchu. Stejným způsobem života a přizpůsobení se klimatickým podmínkám tak vznikly mezi vačnatci obdobné typy zvířat, jaké se vyvinuly mezi placentálními savci v Severní Americe a Eurasii. Tento stav trval až do doby před 2 miliony let, kdy vznikla Panamská šíje, která spojila oba americké kontinenty. Tímto úzkým a hornatým pevninským mostem začali pokročilí placentální savci pronikat do Jižní Ameriky a vačnatci naopak.

Proniknutí vyspělých placentálních savců do Jižní Ameriky mělo za následek poměrně rychlé vymření téměř všech jihoamerických vačnatců kromě dvou nejprimitivnějších druhů vačic opossum, které nebyly nijak potravně ani ekologicky specializovány a dokázaly se v Jižní Americe udržet. Druh vačice Didelphis marsupialis však úspěšně proniknul přes Panamskou šíji až do Severní Ameriky, kde se vyskytuje doposud a jeho populace se početně neustále zvyšuje.

MILIONOVÁ HISTORIE VAČNATCŮ

Austrálie tak do dnešních dnů zůstala jediným kontinentem, na kterém jsou vačnatci v převaze nad placentálními savci. Ti jsou v Austrálii zastoupeni jen 10 druhy kaloňů, 40 druhy netopýrů a asi 70 druhy řádu hlodavců z čeledi myší. Mnohé z nich se dokonale přizpůsobily životním podmínkám Austrálie a staly se pozoruhodnými endemity. Placentální savci se však do Austrálie přistěhovali v nedávné době, asi před 100 000 lety. Posledním placentálním savcem, který se dostal na tento kontinent bez přispění člověka, je pes dingo. Předpokládáme, že tato psovitá šelma přišla do Austrálie před 3000 až 4000 lety. Je docela možné, že se původně jednalo o domácího psa pravěkých lovců, který později zdivočel. V každém případě však jeho přítomnost znamenala pohromu pro jedinou velkou vačnatou šelmu, vakovlka psohlavého, jenž záhy po příchodu dinga na kontinentu vyhynul. Stejný osud potkal i menší šelmu ďábla medvědovitého. Oba tito draví vačnatci se však až do příchodu anglických přistěhovalců zachovali na Tasmánii. Vakovlk psohlavý však byl přistěhovalci systematicky vyhuben v roce 1930, protože údajně škodil ovcím. Jako kuriozitu lze uvést, že takřka ve stejné době, kdy se vakovlka podařilo vyhubit, rozhodly tasmánské úřady o jeho přísné ochraně.

První primitivní vačnatci přišli patrně do Austrálie přes Antarktidu v době křídy před 84 až 65 miliony let. Ani oni tedy nejsou původními savci, kteří se na území dnešní Austrálie z plazích předků vyvinuli. V době, kdy vačnatci dorazili do Austrálie, zde však již prosperovali četní zástupci třetího nadřádu savců – vejcorodí. Tato nejprimitivnější skupina savců je zřejmě jediným zbytkem původní australské zvířeny, která se zde samostatně vyvinula z původních mezozoických savců již nejméně před 130 miliony let. Usuzujeme tak proto, že ze žádného jiného kontinentu neznáme jediný fosilní doklad výskytu vejcorodých. Je však třeba zdůraznit, že Austrálie jako taková byla v této době východní výspou jižního kontinentu Gondwana, což mimo jiné dokládá nedávno objevená fosilie primitivního mezozoického savce z období jury před 167 miliony let.

PTAKOPYSK A JEŽURA

Vzhledem k pozdější izolaci Austrálie od ostatních kontinentů se nám dochovaly na jejím území, k němuž dříve patřila i Papua-Nová Guinea, tři samostatné rody vejcorodých savců, které jsou zastoupeny vždy jen jedním žijícím druhem. Jsou to ptakopysk podivný, jehož fosilie byly nalezeny i v Jižní Americe, dále ježura australská a paježura, žijící v současnosti již jen na ostrově Papua-Nová Guinea. Nadřád vejcorodých se od dvou ostatních nadřádů savců – vačnatců a placentálních savců – liší primitivní stavbou těla a rozmnožováním na úrovni plazů. Samice vejcorodých mají dva velké vaječníky. U ježur jsou oba funkční, u ptakopyska je funkční pouze levý, podobně jako u ptáků. Pravý vejcovod je zakrnělý. Rozdíl ve vejcovodech mezi vejcorodými a ptáky je pouze v tom, že vejcovod vejcorodých není rozdělen oproti ptákům na funkčně odlišné úseky, v nichž jsou vylučovány různé vrstvy vaječného obalu. Ve vaječníku se vejcorodým vyvíjí velké vejce, které je bohaté na žloutek. Toto vajíčko je oplodněno v ústí vejcovodu, váží jen 0,02 gramu a měří 3,5 až 4 mm. Ihned po oplodnění se obalí dvěma vrstvami bílku, zatímco zárodek již roste. Při postupném sestupu vejcovodem do dělohy potom přijímá vajíčko ze zvláštních žláz výživné látky, čímž přibývá na objemu. V okamžiku, kdy se dostane do dělohy, začne se na něm vylučovat nejprve kožovitá, později mineralizovaná skořápka. Svoji velikost zvětší až šestkrát a při snesení váží již 0,12 gramu a měří až 17 mm. Doba od oplodnění po snesení, během níž probíhá v placentě výživa vajíčka děložními výměšky, trvá maximálně 30 dnů. Samice ježur snášejí vajíčko přímo do vaku, který se jim vytvoří na břišní straně a jehož otvor je obrácen ke kloace. Ptakopysk má sice zakrnělé vakové kosti, ale patrně přizpůsobením se vodnímu prostředí ztratil schopnost vak vytvořit, a snáší vejce do podzemního hnízda vystlaného suchou trávou a listím. Inkubace vajec trvá okolo 10 dnů. Čerstvě narozené mládě je velké 1,5 cm a je vyživováno mateřským mlékem.

Mimo způsobu rozmnožování mají vejcorodí i primitivní stavbu lebky. Kromě toho se jejich ledviny stavbou svých buněk podobají ledvinám plazů, ačkoliv mají stejnou výkonnost jako ledviny ostatních savců. Rovněž stavba srdce je podobná plazům. Krev okysličená je od neokysličené sice oddělena chlopní, ale tato chlopeň není tvořena blánou jako u savců, nýbrž plochým svalem, podobně jako u krokodýlů. Největší rozdíl je však v počtu chromozomů uvnitř jejich buněk. Zatímco vačnatci mají 18 až 20 chromozomů, vejcorodí jich mají 64. Zbývá jen podotknout, že jediným jasně patrným znakem, který zcela spolehlivě dokazuje příbuznost vejcorodých k savcům, je přítomnost mléčných žláz, které u jiných tříd živočichů nežli savců nemají obdobu. Jako zajímavost lze uvést, že dodnes není s určitostí vysvětleno, jakým způsobem a ze kterých žláz se mléčné žlázy savců vyvinuly. Dnešní plazi totiž mají jen velmi málo potních žláz. Je však možné, že v dávné minulosti byl počet potních žláz u předků savcovitých plazů vyšší, protože kůže přímých předků plazů – obojživelníků – je na žlázy s vnější sekrecí velmi bohatá.

Ježura australská patří k prastaré třídě vejcorodých savců jako ptakopysk podivný. Specializuje se na pojídání termitů a mravenců.

 

KLOKANÍ REKORDY

Jak již bylo řečeno, vznikl nadřád vačnatců na severním kontinentu Laurasie a postupně se rozšířil přes pevninské mosty až na jižní kontinent Gondwana, jehož součástí byla i Austrálie. V průběhu svého vývoje se vačnatci přizpůsobili téměř všem přírodním podmínkám v celé Austrálii. Jedině vzduch zůstal doménou savců, protože není doposud známo, že by vačnatci vyvinuli jakoukoliv formu schopnou aktivního letu. Schopnostem netopýrů a kaloňů se tak nejvíce přiblížilo několik zástupců čeledi vakoveverkovitých – Petauridae, kteří jsou schopni plachtění ze stromu na strom pomocí kožních záhybů mezi předními a zadními končetinami.

V současnosti je největší čeledí vačnatců čeleď klokanovitých – Macropodidae. Tuto čeleď zastupují jak největší žijící vačnatci, jakým je kupříkladu klokan obrovský, dorůstající do výšky 2,3 m a dosahující váhy 80 kg, tak maličký klokan pižmový se svojí velikostí 27 cm. Klokani jsou nejtypičtějšími australskými býložravci, kteří zde nahrazují placentální býložravce jiných pevnin. Jejich způsob spásání travního a bylinného podrostu je k rostlinám oproti placentálním býložravcům – ovcím a skotu – mimořádně šetrný. Klokani totiž nikdy nevypasou trávu až ke kořínkům jako ovce, čímž jí umožní regeneraci. Kromě toho je jejich váhový přírůstek vzhledem k množství spotřebované potravy vyšší nežli u placentálů, a to z důvodu uzpůsobení mikroflóry zažívacího traktu klokanů australským rostlinám, které jsou svým složením částečně odlišné od rostlin na jiných kontinentech.

Klokan pralesní Dendrolagus bennettianus se vyskytuje ve stromoví tropických pralesů severovýchodního Queenslandu.

Zástupci této čeledi se specializovali podle přírodních podmínek, v nichž se vyskytují. Velké druhy klokanů, kteří se v buši dokáží pohybovat skoky dlouhými až 11 m a rychlostí téměř 60 kilometrů v hodině, se vyskytují na velkých územích. Jejich neustále migrující stáda jsou schopna za jediný den urazit za pastvou až 100 km.

Malé druhy klokanů jsou obvykle úzce specializovány jak stravou, tak i místem svého výskytu. Na východě poloostrova Cape York žijí dva druhy velice vzácných stromových klokanů – Dendrolagus bennettianus a Dendrolagus lumholtzi. Tito klokani se druhotně přizpůsobili životu v korunách stromů tropických pralesů. Žijí skrytým nočním životem a jako potravu přijímají pouze listí stromů a příležitostně i některé lesní plody. Na západě Austrálie se vyskytuje na dvou ostrůvcích Dorre a Bernier drobný klokánek Lagorchestes hirsutus, který zde byl izolován na konci doby ledové vzestupem hladiny Indického oceánu. Zatímco jeho příbuzní na pevnině vlivem změn klimatu vymřeli, izolovaná skupina klokánků přežila až do současnosti v počtu několika set jedinců.

Klimatické změny, které nastaly na kontinentu v posledních padesáti tisících letech, nejlépe demonstruje jeden z deseti skalních klokanů Petrogale lateralis. V době, kdy Austrálii pokrýval tropický deštný prales a plocha dnešních pouští byla oproti současnému stavu nepatrná, byl tento druh klokana patrně rozšířen na všech skalnatých lokalitách celé Austrálie. Postupné vysychání kontinentu však území jeho výskytu rozdělilo na sedm jednotlivých oblastí, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. Dnes tak můžeme tento druh skalního klokana nalézt v skalnatém pohoří západního Queenslandu v okolí města Mount Isa, v centrální Austrálii v pohoří Macdonnell Ranges i v opuštěných oblastech Hamersley Range v Západní Austrálii.

Klokan černonohý (Petrogale lateralis) se vyskytuje na skalnatých lokalitách střední a západní Austrálie v několika poddruzích. Když byl kontinent celkově zalesněn, vyskytoval se v celé Austrálii.

VAČNATÉ ŠELMY

Šelmy jsou dnes v Austrálii zastoupeny masožravými příslušníky čeledi Peramelidae. Stejně jako u klokanů, i zde je velikost jednotlivých zástupců různá. Největší šelmy jsou zařazeny do čeledi kunovcovitých – Dasyuridae. Patřil sem i vakovlk psohlavý, který však již vymřel. V současnosti je největším dravým vačnatcem ďábel medvědovitý, žijící dnes pouze na Tasmánii. Stejně jako vakovlk psohlavý, byl i on původně hojně rozšířen na celém kontinentu. Příchodem psa dinga mu ale vyvstala potravní konkurence, které nebyl schopen se přizpůsobit, a stejně jako vakovlk i on na kontinentu vyhynul. Ačkoliv je ďábel medvědovitý aktivním nočním lovcem, nepohrdne mršinou. Dospělí jedinci loví zásadně na zemi, ale mláďata čile šplhají do korun stromů, kde v noci loví spící ptáky a jejich mláďata. Ďábel má velice silné čelisti, kterými je schopen hravě rozdrtit i ty nejpevnější kosti skotu. Při hodování na svém úlovku či mršině ulehne k jejímu boku a začne ji ožírat ze strany na stranu. Vytržené kusy masa a překousnuté kosti polyká vcelku až do naprostého nasycení, přičemž vydává hlasité mlaskavé a chrochtavé zvuky. Nestačí-li vše spořádat, ulehne vedle mrtvého zvířete, případně si při nepřízni počasí vleze do jeho břišní dutiny a usne. Po probuzení opět žere, a dokud není vše snědeno, neopustí zdroj své potravy.

Ďábel medvědovitý je největším současným vačnatcem. Vyskytuje se pouze na Tasmánii. Aktivní lovci jsou pouze mláďata, dospělí jedinci se většinou spokojí s požíráním mršin.

Ostatní vačnaté šelmy jsou relativně malé. Neznamená to však, že by byly pro svoji potenciální kořist méně nebezpečné, spíše naopak. Jsou to malí noční živočichové vzhledem podobní myším, kteří se ovšem živí masem a při lovu se chovají jako placentální lasičky. Jejich kořistí se stává jak různě velký hmyz, tak i ostatní zvířata, jež mohou být jako kořist i o něco větší nežli jejich predátor. Pro malé vačnatce a plazy je kupříkladu pravou pohromou kowari, který žije v pustinách Simpsonovy pouště a je schopen ulovit kořist větší, nežli je sám. Vodu přijímá tento zdatný lovec pouze ze své kořisti. Jeho velikost je až 32 cm včetně ocásku, který však tvoří téměř jednu polovinu této délky. Dalším náruživým lovcem je vakorejsek, specializující se zejména na lov většího hmyzu. Jeho velikost se pohybuje okolo 15 cm, přičemž ocásek je opět polovinou této udané délky. Nejnáruživějším lovcem však je až 40 cm dlouhý vakorejsek chvostnatý, který při lovu zabíjí více kořisti, nežli je schopen sežrat. Jako posledního dravce představíme kunovce velkého, jenž dorůstá podobné velikosti jako ďábel medvědovitý. Není však tak robustně stavěný a svoji kořist hledá podobně jako evropská kuna ve větvích stromů. I on je nočním lovcem, který dorůstá velikosti jednoho metru. Polovinu této tělesné délky však tvoří huňatý ocas. Jeho kořistí jsou zejména drobní vačnatci až do velikosti malých klokanů wallaby (50 cm) a ptáci.

KUSKUSOVITÍ

Příslušníci čeledi kuskusovitých – Phalangeridae – připomínají stavbou svého těla a životem na stromech poloopice, veverky a plchy. Většina zástupců této čeledi žije na východě Austrálie v deštných pralesích. Někteří drobní zástupci této čeledi se živí sladkým nektarem květů, jiní jsou všežraví. Possum medosavý je dlouhý deset centimetrů a živí se výlučně květním nektarem. Pro tento jídelníček je vyzbrojen dlouhým čumáčkem a dlouhým úzkým špičatým jazýčkem. Ten může vypláznout až na délku tří centimetrů. Špička jazyka je pokryta drobnými štětinkami, jež zadržují pyl a nektar. Bílkoviny získává z drobného hmyzu, který z květu sebere spolu s nektarem. Mezi nejvzácnější zástupce celé nadčeledi patří kuskus skvrnitý, podobný stavbou svého těla madagaskarským poloopicím. Má dlouhé jemné prsty zakončené ostrými drápy a silný chápavý ocas, který je na konci lysý a umožňuje tomuto pozoruhodnému zvířeti akrobatické kousky ve větvích stromů. Oblast jeho rozšíření je malá a nelézá se v těžce dostupných pralesích severního výběžku poloostrova Cape York.

Possum vlnitý je častým obyvatelem australských lesů na jihu a východě kontinentu.

Nejběžnějšími zástupci této čeledi jsou pospolitě žijící kusu liščí. Tyto vačice žijí v lesnatých oblastech ve větších rodinných skupinách. Jsou všežravé, velice zvědavé, a i když vidí člověka poprvé, po chvíli se osmělí a přijdou si vyškemrat něco k snědku. V rámci celé skupiny však vládne přísná hierarchie a krvavé souboje, které mohou skončit i smrtí jednoho ze soků či sokyň, jsou na denním pořádku. Jako úkryty používají tito vačnatci dutiny v kmenech stromů. Aktivní jsou až při soumraku a v noci.

Samice possuma vlnitého přenáší svá mláďata stejně jako americká vačice opossum na hřbetě.

KOALY A VOMBATI

Kuskusovitým je příbuzná nadčeleď Vombatoidea s čeledí koalovitých – Phascolarctidae, jež má jediného žijícího zástupce – koalu. Jedná se o vačnatce, který je velice úzce potravně navázán na listí několika druhů eukalyptů, jež jsou pro ostatní vačnatce a placentální savce nestravitelné a mírně jedovaté. Vzhledem ke svému obtížně stravitelnému jídelníčku, který nepatří k energeticky nejbohatším, je koala nucena v průběhu dne takřka nepřetržitě přijímat potravu. V přestávkách mezi spásáním listí spí relativně tvrdým spánkem. V období květu eukalyptů se však i pro koalu stává listí těchto stromů jedovatým. Koala je tak nucena držet až měsíční půst, který prospí. Po celou tuto dobu tráví podkožní tuk, co si v průběhu roku nashromáždila. Zajímavostí je skutečnost, že koala netrpí díky své potravě bohaté na esenciální oleje eukalyptu žádnými vnějšími ani vnitřními parazity.

Koala je potravně úzce specializovaným vačnatcem, živí se pouze listy několika druhů eukalyptů.
Denní režim koaly je z poloviny vyplněn přijímáním potravy. Zbývající čas věnuje trávení a spánku. Ze stromu na strom se přemisťuje velmi rychle a jen v nejnutnějším případě – při nedostatku potravy.

Druhou čeledí jsou vombati – Vombatidae. Tato čeleď má dva žijící druhy vombatů, kteří jsou jedinými vačnatci majícími mnoho společných rysů s placentálními hlodavci. Známější je druh vyskytující se ve státech Viktoria a Nový Jižní Wales – vombat obecný. Jeho méně známým příbuzným je vzácný vombat jižní, který se vyskytuje v úzkém pásu podél jižního pobřeží Nullarborské roviny u Velkého australského zálivu. Vombati jsou noční zvířata, která se živí výhradně spásáním trávy a různých bylin. Ve své podstatě jsou obdobou prasat. Vombat obecný žije v lesích a na travnatých loukách, kde si vyhrabává systémy nor, dlouhých od 5 do 20 metrů. Vombat jižní sice rovněž buduje chodby, ale příležitostně se zdržuje i v četných jeskyních a dutinách, které se v krasu Nullarborské roviny hojně nalézají. Nedostatek vody řeší tím, že ji v době jejího nedostatku získává pouze z potravy. V létě, kdy jsou teploty vysoké i v nočních hodinách, upadá do letního spánku. Oba vombati dorůstají délky jednoho metru a váží okolo 36 kg.

Austrálie má i obdobu afrického mravenečníka v podobě drobného vačnatce mravencojeda žíhaného. Toto krásné zvíře s pěknou huňatou srstí a několika jasně bílými příčnými pruhy na hřbetě se vyskytuje v jihozápadní části Západní Austrálie. Je aktivní přes den a živí se požíráním různých druhů mravenců a termitů. Jeho velikost včetně ocasu je 50 cm.

VAKOKRT PLOVOUCÍ V PÍSKU

Poslední z opravdu zajímavých vačnatců je tajemný vakokrt písečný. Tento zvláštní živočich se vyskytuje v písčitých pouštích západní a střední Austrálie. O jeho životě a rozmnožování víme velice málo. Není ani jisté, jestli je jediným zástupcem svého řádu Notoryctemorphia. V roce 1920 byl totiž popsán ještě jeden druh vakokrta pod názvem Notoryctes caurinus, ale nikdo si dodnes není zcela jistý tím, zda se nejednalo o jeden a tentýž druh. Vakokrt je popsán pouze z několika málo odchycených exemplářů. Ještě v sedmdesátých letech byla za odchycení živého vakokrta vypsána vysoká finanční odměna. S určitostí víme, že vakokrt je zvíře zcela slepé s noční aktivitou. Jako potrava mu slouží různé druhy drobného hmyzu a jeho larvy. Podle obsahu žaludku odchycených jedinců je však zřejmě schopen i ulovit a pozřít mláďata scinků a jiných drobných plazů. Vakokrt písečný doslova plave v jemném pouštním písku deset až dvacet centimetrů pod povrchem, ale může se zahrabat až do hloubky okolo dvou metrů. Na povrch písku patrně nikdy nevylézá. Pod jeho povrchem se orientuje dobře vyvinutým čichem. Podle všeho přijímá tekutiny jen ze své potravy.

S KÝM SE SETKAL PRAVĚKÝ AUSTRALSKÝ LOVEC

Na všech těchto příkladech vidíme, jak pozoruhodné může být přizpůsobení se jednotlivým životním podmínkám. O minulosti vačnatců a jejich vývoji v Austrálii však mnoho nevíme. Ačkoliv vačnatci přišli do Austrálie již před 80 miliony let a vejcorodí zde již žili nejméně 50 milionů let, jsou zkameněliny jejich koster velmi vzácné. Jednou z příčin je okolnost, že Austrálie byla z geologického hlediska velice klidným kontinentem. Prošla mnohem menším počtem geologických zdvihů nežli ostatní kontinenty, a proto se na její povrch dostalo mnohem méně fosilií. Druhým důvodem je, že v pustinách centrální a západní Austrálie se prováděl jen velice sporý paleontologický průzkum. Přesto však paleontolog R. A. Stiron z kalifornské univerzity nalezl množství koster podivuhodných vačnatců ve vyschlých jezerních pánvích slaných jezer. Z kosterních pozůstatků se podařilo sestavit kostru největšího známého býložravého vačnatce, odborně nazývaného Diprotodon. Bylo to těžkopádné zvíře mohutnější nežli dnešní nosorožec, které vymřelo vlivem změn klimatu před 26 000 lety. Jeho současníkem byla velká vačnatá šelma velikosti leoparda jménem Thylacoleo. Podle chrupu a drápů se mohlo jednat o velice nebezpečného dravce, který se patrně živil lovem procoptodonů a možná i diprotodonů. Je však nutné podotknout, že se v současnosti uvažuje i o možnosti, že vačnatec Thylacoleo nebyl šelmou, ale vysoce specializovaným býložravcem. Všechna tato zvířata vyhynula vlivem vysychání kontinentu. Je však více než pravděpodobné, že se s nimi setkali pravěcí lovci, kteří přišli do Austrálie již před 60 000 lety.

Autor: Zdeněk Sládek: archiv Koktejl 2001, 10 – Austrálie a Oceánie

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Cesty za štěstím

Cesty za štěstím

Cesty za štěstím

11

červen, 2020

Asi každý z nás touží po štěstí. Ale kde ho hledat? A jakými prostředky? Abych tento fenomén mohla lépe uchopit a pochopit, rozhodla jsem se ho zkoumat odborně i neodborně, v různých zemích světa. Na mých cestách za štěstím jsem zavítala například do Bhútánu, Izraele a na Island. 

Lidé v Bhútánu jsou spokojení, protože jim odmala rodiče říkají, že mají být vděční za to, co mají

Síla ducha patří Bhútánu, síla mysli náleží Izraeli a síla přírody dýchá z Islandu

Bhútán je země, kde moje duše rozkvetla. Island je země, kde se moje duše dotkla svých kořenů. Izrael je země, kde má mysl poznala svou sílu. Tato tři místa jsou velkým zdrojem mé radosti a poznání. V každém z nich jsem strávila minimálně semestr a dělala tam doktorský výzkum štěstí a spirituality, založený na hloubkových rozhovorech s domorodci. Díky této důkladné sondě jsem mohla tato místa poznat z různých úhlů, a ačkoliv se to na první pohled nezdá, všechny tři mají mnoho společného. Jejich hlavním pojítkem je velká síla a národní hrdost. Síla ducha patří Bhútánu, síla mysli náleží Izraeli a síla přírody dýchá z Islandu. A láska z lidí je pak cítit všude. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny tři ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje. Jsou to osudová místa vyzařující osobité štěstí, které vás někde udeří do nosu a jinde za ním musíte jít do křivolakých prastarých uliček. Všechny tři země mají malou rozlohu a velmi specifický postoj ke spiritualitě. Na jednom místě pobíhají skřítci mezi vodopády, jinde hrají mniši fotbal a ještě jinde se lidé učí symbióze navzdory všem nepokojům. V těchto zemích jsem prožila pestré emoce, a zdaleka ne vždy se jednalo o růžový opar štěstí.

Průměrný Bhútánec se modlí i dvě hodiny denně. Lidé k modlení často používají zdobené mlýnky, které roztáčejí po směru hodinových ručiček, a tak roznášejí štěstí do celého světa. Zároveň u toho odříkávají mantry, které odpočítávají na modlitebních korálích.

Stačí málo

Země hřmícího draka, jak se Bhútánu říkává, je malé království o rozloze přibližně poloviny České republiky, které leží mezi velmocemi Čínou a Indií ve východním Himálaji. V království je rozšířený a hluboce zakořeněný tibetský buddhismus, jenž je úzce spjatý s každodenním životem obyvatel a místní kulturou. Bhútán je první zemí na světě, která vydala vládní edikt oznamující, že hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt. Platy jsou v zemi velmi nízké; průměrná mzda je tři a půl tisíce českých korun, ale jídlo stojí skoro stejně jako u nás. Domorodci umí vyžít s málem, radovat se, a ještě ze svého rozdávat. Jsou hrdí na to, odkud pocházejí a o svou rodnou hroudu se snaží pečovat.

Buddha Sakyamuni dohlíží na hlavní město Thimphu; jeho socha měří 54 metrů. V popředí fotografie jsou vidět modlitební vlajky (lungta), na kterých jsou napsané mantry. Když se vlajky třepotají ve větru, šíří štěstí do celého světa.

Pro Bhútánce je ekologie důležitá; ze zákona musí být 70 % území pokryto lesy. Toto himálajské království tak představuje živoucí zoo s nespočtem rostlinných a živočišných druhů.

Mniši sledují náboženské slavnosti tshechu. Touto činností mohou pozitivně ovlivňovat svou karmu a proces reinkarnace.

Bhútán je úžasný a jedinečný v mnoha ohledech – ať už jde o nedotčenou přírodu, fascinující buddhistickou kulturu či staleté tradice. Co se ale vymyká všem myslitelným hranicím vesmíru, je laskavost lidí. Jejich bezmezná přátelskost a nápomocnost nás občas až dojímá. Bhútánci mě naučili, že k tomu, abych byla šťastná, nepotřebuji mnoho. Sami často bydleli v chatrných dřevěných domcích, ve kterých ale za žádnou cenu nesměl chybět oltářní pokoj.

Nezbytná součást himalájského království – bez pálivých paprik a národních krojů se Bhútánci neobejdou. Všechny domy musí být navíc postavené v tradičním stylu.   

Zajímavé bylo, že žádný z respondentů si nestěžoval na svůj život a většina z nich se modlila hodinu až dvě denně. „Lidé v Bhútánu jsou spokojení, protože jim odmala rodiče říkají, že mají být vděční za to, co mají. Cílem není toužit a stále nemít, cílem je prožít to, co je právě tady a teď. To je také principem buddhismu,“ vyprávěl mi Bhútánec Saamdu Chetri, zakladatel Centra hrubého národního štěstí.

Estetická rýžová pole se nachází na mnoha místech Bhútánu. A není divu; rýže je pro domorodce nedílnou součástí každodenního jídelníčku. 

Tady a teď

Lidé v Bhútánu nic neřeší a věci se domluvají až za chodu. Nikdo se nezdržuje plánováním a všechno je nahodilé. Jejich myšlení je postaveno na principu jednoduchosti a přítomnosti okamžiku. Domorodci žijí na vlně s tím, co přichází. Zároveň je pro ně velmi důležitá jejich pospolitost a rodina. Na bydlení v několikageneračních domech nedají dopustit. „Naše komunita je zdrojem radosti a bezpečí. Je to naše záchranná síť,“ popisoval mi respondent Karma. Když Bhútánci odjedou za studiem nebo za prací do ciziny, považují za důležité se potom vrátit a postarat se o rodiče. Nejde jen o morální přesvědčení, ale také o lásku k domovu. Všichni, s nimiž jsem se bavila na toto téma, mi říkali, že nejradši jsou ve své domovině se svými blízkými a po žádné dlouhodobé izolaci netouží. Bhútánci našemu rozmaru cestování moc nerozumějí a přemisťování z místa na místo berou především velmi účelově.

Nejsvatější chrám Bhútánu se jmenuje Tygří hnízdo (Taktsang). Pro Bhútánce je důležitý asi jako Mekka pro muslimy.

  

Víra v pokračování rodu

Podobný postoj k rodině mají také Židé. Řada mých izraelských respondentů se hlásila k ateismu a smysl života a zdroj radosti viděli právě v rodině a možnosti pokračování rodu. „Jsem pyšná na to, že jsem Židovka, ale rozhodně nevěřím v Boha. Mám ráda náboženské oslavy, protože jsou součástí mé kultury, kterou miluju, ale žádnou spirituální podstatu v tom nehledám,“ svěřovala se mi respondentka Galit. „A jaký je tedy podle tebe smysl života?“ zajímala jsem se.

Cesta Negevskou pouští do Červeného kaňonu je nejkrásnější při rozbřesku slunce, kdy nejvíce vyniká červené a žluté zabarvení skal. 

„Nechci myslet na to, jestli má život smysl nebo ne. Občas mě to napadne a jsem z toho bláznivá. Musíme se holt smířit s tím, že po smrti nic není, a že účel naší existence spočívá v reprodukci.“ Respondent Immanuel se mi svěřoval, že Izrael je zemí protikladů. Na jedné straně jsou lidé odmítající víru a jejich protipólem jsou pak ortodoxní Židé, kteří striktně dodržují 613 božích přikázání. „Ortodoxní Židé to mají v mnoha ohledech jednodušší než my ateisté. Když mají problém, jdou za rabínem a ten jim přesně řekne, co mají dělat. Ptají se ho, jestli je dobré se vdát, mít děti, rozvést se nebo třeba udělat byznys. Je to pro ně hodně návodné. My ostatní se musíme se svými trablemi vypořádat sami nebo vyhledat psychologa. Ortodoxní jsou možná šťastnější, ale také bláznivější“.

Ve Skalním dómu na posvátné Chrámové hoře se prý jedna modlitba rovná pěti stům modliteb kdekoliv jinde. Jeho zlatá kopule září široko daleko a stavba působí majestátně. 

U ortodoxních Židů mě nejvíc překvapilo, že stejně jako buddhisté, i oni uznávají reinkarnaci a karmické zákony. Zároveň jsou Židé také myslitelé. Mnoho z nich se stalo držiteli Nobelovy ceny, je mezi nimi řada významných vědců včetně Alberta Einsteina. 

Židé jsou byznysmeni. Obchodování mají v krvi a nezaleknou se ani prodeje drahých obrazů.  

V severním Izraeli se nachází město Safed, které je centrum židovského mystického učení kabala. Vyznavači kabaly se snaží odprosit od všedních starostí a oddaně sloužit Bohu. Dané učení se týká spirituálních otázek posmrtného života a naplňování Božích přikázání sepsaných v Tóře.  

Pro Židy je příznačná jejich chytrost a vynalézavost. Na fotografii je zachycen ortodoxní žid mířící jeruzalémskými ulicemi na ranní modlitbu do synagogy.  

V zajetí živlů

Islanďani se nepotýkají s válkami, ale s přírodou. Island je zemí všech živlů, které se na tomto severském ostrově hlásí o slovo každým okamžikem. V jednu chvíli zuří sněhová bouře a v dalším momentu pálí slunce. Připočítáte-li k tomu polární záři, roztomilé barevné domy, starostlivé domorodce, chlupatá zvířata, spoustu vodopádů a sopek, tak je obraz Islandu téměř hotový.

Cesta na vrchol hory Súlur, tyčící se nad městem Akureyri, bývá od podzimu do jara pokrytá sněhem a ledem. 

Ze země ohně a ledu, jak se Islandu říkává, sálá energie všemi směry. Cítila jsem ji už při svém prvním přistání na letišti v Keflavíku. Jeho obyvatelé jsou odrazem živlů, formujících duši celého ostrova. Islanďané jsou urostlí a odolní lidé, které nesmlouvavá příroda jen tak nerozhází.

Islandské vodopády dotvářejí nezaměnitelný kolorit drsné severské krajiny. Na fotografii je zachycen vodopád Selfoss na severu ostrova.  

Naopak, pod vlivem její síly se dokážou soustředit na to, co je důležité. Věci zbytečně neřeší a radují se ze spojení se zemí, která je tam cítit s každým nadechnutím. Nestalo se mi, že by nějaký Islanďan rušil svoje sliby, nebo že by jednou řekl to a podruhé ono. Jsou přímí, informace nepodávají bachratě a jdou rovnou k jádru věci. Jsou to osobnosti, z nichž čiší síla a jistota. Mají své charisma a máločeho se zaleknou. A když jim necháte čas na vzájemné poznání, otevřou vám své horoucí srdce. „My jsme jako ledovec, který pod sebou skrývá horké jádro Země. Musíme nejdřív roztát, abychom ti mohli ukázat naši vřelost,“ říkala mi jednou kamarádka Sigríður u společné večeře. Islanďané se neberou příliš vážně, milují černý humor, ironii a někdy i sarkasmus. Jejich ostrov si taky pořád dělá srandu; tu a tam něco bouchne, do toho se roztančí polární záře, tryskají gejzíry a uniká síra. Island je ten nejkrásnější výplod fantazie, co jsem kdy zažila.

Islandští koně jsou unikátní. Na ostrově se objevili s prvními osadníky a za tu dobu se nezkřížili s žádným jiným chovným stádem. Mají hustou srst, která je velmi příjemná na dotek.  

Spojení

V Bhútánu mají buddhistické chrámy a hluboké lesy, na Islandu tepající srdce matky země. Z mého pohledu se jedná o tutéž energii. Je přece jedno, jestli spiritualitu prožívám uvnitř chrámu nebo v ledovcové jeskyni. A je také jedno, jestli mými učiteli jsou buddhističtí mniši nebo islandští skřítci a víly.

Duhovou silnici pomalovali obyvatelé Seyðisfjörðuru zřejmě proto, aby tam bylo veselo i v sychravých dnech.

Jde pouze o přetavený projev té samé podstaty. V Bhútánu je štěstí patrné na první pohled, udeří vás do nosu a drží se vás jako klíště. Izrael je jiný; hutný, tajemný, hluboký i vyprahlý. Štěstí vás sice netrkne hned do oka, ale někde v těch tisíciletých zdech tam čeká, až ho objevíte. Cesta k němu bývá složitá, ale intenzivní. A spolu s ním k vám přijde celý koktejl emocí, které jsou už věky zakořeněné hluboko ve Svaté zemi. Bhútán, Izrael a Island jsou místa, kde jsem byla v hlubokém spojení se zemí, duší a myslí, a kde jsem se dostala blíž sobě, druhým, přírodě i vesmíru. Cesty mě zavedly za štěstím, které jsem v každé zemi prožívala různě, a přesto stejně silně. Více než na tom, kde jsme, záleží na tom, s kým jsme. Štěstí přichází zevnitř.

Náš tip: Přečtěte si knihu Cesty za štěstím. Knihu i s věnováním a dárkem si můžete pořídit na webu www.cestyzastestim.cz.

Text a foto: Kristýna Tronečková

Studentka doktorského programu Psychologie na Masarykově univerzitě. Působí na webu epsychologie.cz jako online psycholožka zaměřující se na štěstí a pozitivní přístup k životu. Během svých studií strávila mnoho semestrů na zahraničních univerzitách. Spolupodílí se na tvorbě webů obhutanu.cz a nakridlech.cz, které jsou odrazem štěstí, cestování a zajímavých kultur.

V současné době vydala knihu Cesty za štěstím, která je esencí Bhútánu, Izraele a Islandu. Knihu tvoří příběhy o štěstí, lidech a těchto třech jedinečných zemích. Knihu i s věnováním a dárkem si můžete pořídit na webu www.cestyzastestim.cz.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Londýn před a po: Dvoumetrové rozestupy a double-deckery zející prázdnotou

Londýn před a po: Dvoumetrové rozestupy a double-deckery zející prázdnotou

Londýn před a po: Dvoumetrové rozestupy a double-deckery zející prázdnotou

27

květen, 2020

Slovenka Lenka Šedivá (30) se před rokem přestěhovala do Londýna, odkud se na volné noze věnuje psaní a marketingu. O životě v Anglii píše blog Dievča v Londýne. V dnešním článku popisuje své zkušenosti se životem ve velkoměstě, které ze dne na den utichlo.

Před a po: Jak se změnil život v Londýně? 

První velké změny nastaly zhruba v polovině března. Pokusím se popsat své zkušenosti tak, jak jsme je postupně vnímali. Zdaleka si netroufám hodnotit situaci v celé Británii, která vypadá v každém městě trochu jinak. Nechci krizi ani hodnotit (zveličovat nebo podceňovat), spíše mohu jen popsat každodenní život kolem nás. Situace se navíc každý den vyvíjí a mění.

S našimi britskými kolegy jsme patřili mezi první vlnu těch, kdo se rozhodl dobrovolně pracovat z domu a nedojíždět do kanceláře. Taky jsme s manželem začali po vzoru rodiny v Česku a na Slovensku nosit roušky. Roušky tady v Londýně v posledních dnech začalo nosí čím dál více lidí, ale povinné nejsou.

Od 22. března platil zákaz vycházení s několika výjimkami (například cesta do práce, nákup potravin, návštěva lékaře nebo jedna zdravotní vycházka denně). Zavřely se puby, restaurace, kavárny, otevřeno zůstalo jen to nejnutnější. Dnes už z bytu ven můžeme, ale pořád musíme dodržovat odstup a stýkat se smíme maximálně s jedním člověkem mimo vlastní domácnost.

 

Dvoumetrové rozestupy a puby zející prázdnotou

Život ve velkoměstě prakticky ze dne na den utichl. Ulice jsou dodnes neobvykle prázdné a hluk za oknem, na který jsme byli zvyklí, teď vůbec není slyšet. Kdo někdy bydlel ve velkém městě, si asi dokáže představit, jak je to zvláštní.

Kromě prodavačů a kuriérů jsme už více než dva měsíce nikoho nepotkali (když nepočítám kolemjdoucí). S rodinou a přáteli v Česku a na Slovensku komunikujeme jen na dálku.

Omezila se městská doprava, takže dvoupatrové červené autobusy, tak typické pro atmosféru Londýna, jezdí prázdné nebo čekají odstavené na krajnicích – někdy i tři-čtyři vedle sebe. Před pár měsíci bych si to nedokázala v obrovském Londýně představit, ale už dva měsíce jsem nejela metrem, autobusem ani vlakem (před krizí jsme do práce dojížděli městským vlakem).

V obchodech přibyly čáry, které označují dvoumetrové rozestupy. Ty musíme dodržovat všude, i na ulici. Před pokladnami jsou většinou nainstalované štíty z plexiskla, které chrání prodavače. Do obchodů pouští jen omezený počet zákazníků, proto se na nákup často čeká. O Londýňanech se někdy říká, že zbožňují stát v řadách teď je to pro ně nutnost. 


Některé restaurace a kavárny reagovaly na krizi po svém a proměnily se na provizorní prodejny čerstvé zeleniny a ovoce. Jednu takovou máme přímo pod našimi okny. Snažíme se tam alespoň jednou týdně něco koupit, abychom podpořili místní podnik. Spousta restaurací teď nabízí take-out a dokonce jsme už viděli i kavárny, před kterými byly na chodníku rozestavěné židle, aby lidé mohli sedět přímo na ulici a dodržovat přitom odstup.


Jelikož teď lidé mnohem častěji nakupují přes internet, změnil se způsob doručování balíků. Kuriér vám poštu přinese bez kontaktu – zazvoní, balíček položí na práh a jen počká, až otevřete dveře a vezmete si ho.

Jak se ke krizi staví Londýňané? 

I navzdory velkému počtu nakažených (nejvíce čísel je samozřejmě tady v Londýně) se Britové snaží brát život s klidem, aspoň to je má zkušenost. Drtivá většina z nich opatření dodržuje, lidé si drží odstup a nikdo nechodí ven, pokud nemusí.

Situace se v posledních dnech konečně postupně uvolňuje, takže lidé mohou trávit venku delší čas a nemusí se omezovat jen na jednu vycházku denně. To znamená, že například parky jsou beznadějně plné lidí.

 

 Národní parky původně dočasně uzavřeli, teď už jsou otevřené, ale vydávají se různá varování, aby do nich lidé moc nejezdili. Veřejné záchody jsou na parkovištích například dodnes zavřené, takže i pokud jedete na výlet vlastním autem, je to složitější a je lepší vyhýbat se oblíbeným turistickým místům. Minulý víkend jsme například podnikli náš první výlet po 2 měsících mimo Londýn a byli jsme překvapeni tím, kolik lidí se předbíhalo v tom, že se vyfotí na vyhlídce – vůbec přitom nedodržovali odstupy, což mě překvapilo. Radši jsme jeli dál a vybrali si místa, na kterých jsme nikoho nepotkali.

Silným pojítkem Britů po celou dobu krize je solidarita vůči zdravotníkům a lékařům. Všude po městě vidíme billboardy a malované duhy v oknech, které kreslí děti na podporu NHS (National Health Service – Národní zdravotnická služba). Lidé také každý týden tleskají v oknech.

Na situaci reagovala i královna

Jelikož spousta Britů vzhlíží ke své královně, udělala Alžběta II historický krok a vysílala projev (pouze pátý za svou 68-letou vládu), ve kterém poděkovala lidem v první linii a vyzvala národ k trpělivosti a naději. 

Projev jsme samozřejmě sledovali, byla to jedna z mála příležitostí královnu v tomto období vidět, protože je v dobrovolné izolaci společně s princem Filipem. Zrušila také veškeré oslavy svých 94. narozenin, které měly probíhat v dubnu a červnu.

Proč jsme se rozhodli zůstat? 

Když se mě lidé ptají, proč jsme se rozhodli v Londýně zůstat, i když to tu bylo “tak špatné”, nevím, co jim mám odpovědět. V žádném případě neodsuzuji Čechy a Slováky, kteří se rozhodli vrátit do vlasti (udělali určitě správně podle situace, ve které byli).

S manželem v Londýně žijeme už rok. Pronajímáme si byt, pracujeme, máme tu dočasný domov se vším všudy. Doma by nás teď čekala nejistota a nucená karanténa, které jsme se rozhodli vyhnout. Nechtěli jsme také vystavovat zbytečnému riziku rodiče. 

Dalším faktorem je skutečnost, že současnou situaci nikdo nepředpokládal. Kdybyste mi před dvěma měsíci řekli, že se uzavřou hranice, začne platit zákaz vycházení nebo že budou lidé doma nosit roušku, nevěřila bych vám a spousta mých přátel (v Anglii ani v Česku) taky ne. 

Dnes se už situace postupně vrací do normálu, i když je Londýn pořád spící město. Podniky se začnou otevírat nejdříve v červnu a červenci. Nedávno navíc začalo platit nařízení povinné karantény po příletu do Spojeného království.

Když pominu nepříjemnou stránku krize (například nemožnost cestovat a vidět rodinu), je pro mě zajímavé žít v Londýně v tomto období změn. Za poslední rok jsme tu byli svědky Brexitu, vypuknutí pandemie, premiéra na jednotce intenzivní péče (Boris Johnson se nakazil koronavirem) a kompletní změny životního stylu, která bez nadsázky v dějinách Británie (s výjimkou válek) nemá obdoby. Jsem sama zvědavá, co nám přinesou následující týdny a jak se bude situace dále vyvíjet. 

Lenka Šedivá

Žijem v Londýne a píšem príbehy o našom anglickom živote, ale aj o cestovaní po Írsku, Škótsku a Anglicku. Milujem históriu a predtým, než som sa dala na marketing, som sa venovala acheológii a výskumom v Sýrii a Turecku. 

Lenku můžete sledovat na Facebooku & Instagramu.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Expedice Maja, část II.

Expedice Maja, část II.

Expedice Maja, část II.

25

květen, 2020

Možná přemýšlíte, jak zorganizovat letošní letní dovolenou. Jak se vyhnout davům, zažít osvěžující změnu bez toho, abyste cestovali za hranice, jak si uchovat pocit svobody pohybu, a přitom dopřát rodině komfort hotelového apartmánu. Řešením by mohla být kvalitní, dobře vybavená autovestavba. To, že si cestování s ní umí užít celá rodina, víme už z prvního dílu příběhu o expedici Maja, putování významného českého fotografa Jiřího Thýna a jeho rodiny. Jak ale vypadá taková nomádská výprava v praxi? Na co se připravit, čeho se nebát, případně bát, jak si taková dovolená vede ve srovnání s hotelovou klasikou? Zeptali jsme se přímo kapitána expedice.

V Rakousku i Slovinsku už jste možná dříve na dovolené byli. V čem je cestování s vestavbou jiné? V čem vidíte jeho největší přínos?

Cestovat s vestavbou znamená být pořád aktivní. Příjemný pocit z objevování je kontinuální, intenzivnější. Je to silnější zážitek. Další důležité plus je nezávislost. Nehrozí, že si zarezervujete hotel nebo kemp na určitý termín a nestihnete přijet. Nechali jsme se vést tím, co nás v našem okolí zajímalo, pohybovali jsme se spontánně, nocleh jsme řešili vždy v danou chvíli. Taky nehrozí, že si vyhlédnete kemp, dorazíte a nelíbí se vám tam, musíte pak složitě řešit zrušení rezervace. Takhle prostě přijedete, obhlédnete si ho a rozhodnete se. Řekl bych, že takové cestování je kontaktnější. Můžete se snadněji seznámit s místními lidmi. A na druhou stranu, když se chcete víc izolovat a být sami, tak taky můžete. Jste operativnější.

Jaký byl největší přínos cesty pro vaše děti?

Holkám bylo v té době tři a šest let a dovolenou si opravdu užily. Nejvíc se jim líbilo, že jsme byli všichni pořád pohromadě. Taky jim vyhovovalo, jak je cesta dobrodružná. Každý den je jiný. Je to možnost opravdu vystoupit z rutiny školní docházky a zažít něco úplně jiného. Všichni jsme se museli trochu proměnit. Trvalo to jeden až dva dny, než to zakliklo, než jsme získali tu schopnost improvizace

Teď prakticky: co usínání, jak to zvládaly děti ve věku, kdy ještě často mají usínací rituály? Co stravování? A jak děti snášely řešení potíží, zdržení?

Rituály samozřejmě mají, ale nebyl problém je dodržet i na cestě. To samé jídlo: žádné pytlíkové polévky se nekonaly, jedli jsme a vařili tak, jak jsme zvyklí. Hodně jíme ovesné vločky a ty jsou na cesty vhodné. Zdržení a překážky holky snášely bez problémů. Mám za to, že když jsou v klidu rodiče, přenese se to i na děti. 

 

Na jednu vychytávku jsem ale přišel, co se týče balení. Je dobré pořídit si průhledné plastové boxy různých velikostí, dají se koupit kdekoliv v supermarketu, a zabalit do nich. Každý člen výpravy měl svůj box, a pak jsme měli jeden navíc na společné věci. I jídlo jsme uložili do boxů. Jednoduše tak všechno rychle naskládáte do úložného prostoru, vidíte, co v které krabici máte, a nic dlouho nehledáte.

Jak se liší pravidla v Rakousku a Slovinsku v tom, kde lze zaparkovat na noc?

Při hledání míst na nocleh nám hodně pomáhaly aplikace, které vám najdou místa na nocování v autě ve vašem okolí nebo na plánované trase (např. park4night, pozn. red.). Ve Slovinsku je dost potřeba hledat místa, kde je nocování povoleno. Přespávat v národních parcích je zakázáno a hlídají si to. U Triglavu nám ale ochranář řekl, že kdybychom odjeli před sedmou ráno, nikdo by to neřešil. V Rakousku jsou pravidla obdobná, ale nehlídají to tak striktně, jak nám potvrdili i další kempaři. Osvědčilo se mi hodně zapojit intuici a vybírat místo podle toho, kde jsem měl pocit, že nebudeme obtěžovat, nebudeme na očích. V okolí alpských jezer se dá přespat na pastvinách téměř kdekoliv, je tam klid i ráno.

Zaznamenali jste nějaké reakce místních nebo turistů na vaši nomádskou rodinnou dovolenou? Na vestavbu?

Ne že bych chtěl Egoé lichotit, ale musím říct, že jsme v dobrém smyslu budili pozornost. Zvlášť Američani se o naši vestavbu velmi zajímali, stalo se nám to třikrát. Našel jsem v autě zapomenuté vizitky někoho z Egoé, a to se hodilo, všechny jsem je rozdal. I kempaři, kteří už vestavbu mají, ať už svépomocí vyrobenou, nebo jiné značky, Nestbox oceňovali.

Jaký jste měli poměr spaní navolno a v kempu?

Jeli jsme na podobnou cestu poprvé, a hlavně kvůli dětem jsme vyhledávali kempy víc, než kdybychom jeli sami. Takže poměr navolno versus kemp vycházel zhruba 2 : 3. Často jsme nocovali nadivoko, když přesun trval dlouho. Takhle malé děti vydrží maximálně pět hodin cesty, pak to začne být náročné, a když usnou, můžete zastavit kdekoliv a jednoduše je uložit.

 

Vešli bychom se i se třemi dětmi?

Do Roameru určitě ano, jednou jsme dokonce spali všichni čtyři ve střešním stanu, to když jsme dojeli pozdě a nechtěli jsme spící děti zbytečně rušit. Nebyl to žádný komfort, ale zvládli jsme to. Pro čtyři lidi je nocování v Nestboxu se střešním stanem vyloženě komfortní.

A teď klíčová otázka: jeli byste zas?

Ano, jeli, a doufám, že i pojedeme. Letos bychom chtěli i vzhledem k současné situaci naplánovat českou cestu, třeba po horských vrcholech. Když jsme se bavili o tom parkování a přespávání, tak to bude v Česku bez problémů. Přeci jen se tady člověk lépe vyzná a odhadne, kde to nebude vadit. 

 

Děkujeme Jiřímu Thýnovi za rozhovor.

 

Více informací o vestavbě Nestbox najdete na egoe-nest.eu nebo v showroomech Egoé v Praze a v Bílovicích, kde si taky můžete vestavbu vyzkoušet naživo.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Expedice Maja, část I.

Expedice Maja, část I.

Expedice Maja, část I.

19

květen, 2020

Čas dovolených se blíží, podivná doba necestování zatím stále trvá. Mnozí si lámeme hlavu, jak si letos dopřát intenzivní odpočinek a změnu a zároveň vyhovět pandemickým opatřením. Jedno řešení by se našlo, tak trochu ve stylu chytré horákyně: komfortní kempovací autovestavba, která se stane domovem klidně pro celou rodinu. Významný český fotograf Jiří Thýn s ní letos plánuje putovní českou dovolenou. Těší se celá rodina, vědí, do čeho jdou. Vloni si takovou cestu vyzkoušeli ve čtyřech, včetně tříleté Marušky a šestileté Anežky. 

Cestovali ve VW Multivan s vestavbou Nestbox typu Roamer. Vyvinuli ji a do posledního detailu promysleli designéři studia 519 v moravských Bílovicích pro značku Egoé. A pokud vás překvapí, jak hezká a praktická může autovestavba být, vězte, že nejste sami. Nestbox letos získal prestižní Red Dot, cenu za design. Dokonce se probojoval do elitního výběru Best of the Best. 

Rodinná expedice z Prahy k slovinskému pobřeží a zpět trvala devět dní a každý z nich prožili Thýnovi naplno, každá zastávka byla cílem. Horská jezera, alpská květena, krápníkové jeskyně, vodopády i moře. Fascinující putování vám v tomto díle zprostředkují vedle fotografií taky záznamy z rodinného cestovního deníku.

 

1.den: 9. 7. 2019

Vyjeli jsme z Prahy směr Šumava. Chtěli jsme se stavit u Ptáčků v Českých Budějovicích a ukázat jim auto, ale navigace nás nakonec vedla jinudy. Večer jsme dorazili k rakouským jezerům. U Attersee jsme se zabydleli a poprvé přespali ve stanu na střeše. Noc byla krásná, až na jedno: ráno nás budila auta, co jezdila po silnici kolem nás. 

Nasnídali jsme se a vyrazili dál do Alp.

2. den: 10. 7. 

Po klikaté silnici jsme dojeli k lanovce, která nás vyvezla nejdřív k Zelenému a pak k Bílému jezeru. Jeli jsme moc vysoko, výš než byly stromy. Viděli jsme tam sníh a chodili po něm. Máma říkala, že si to takhle představuje v Antarktidě. Na jezeře byly ledové kry a všude kolem zurčely potoky a vodopády.

Túra nás unavila, a tak jsme zase sjeli lanovkou k autu. V restauraci jsme se občerstvili knedlíkem s mákem, polévkou a klobásou a vyrazili dál. Přemluvily jsme s Maruškou rodiče a směřovali rovnou do kempu. Navigace nás ale zavedla k vlaku pro auta. Rodiče vlakem jet nechtěli, cesta se protáhla a my usnuly v autě.

 

 

4. den: 12. 7.

Ráno jsme vyrazili na túru k vodopádu Slavica. Cestou jsme prošli skřítkovskou stezku a pokračovali dál do lesů asi po čtyřech kilometrech a víc než pěti stech schodech jsme dorazili k cíli. Maruška spala mámě v nosičce na zádech. Pro Anežku to byla zatím největší prázdninová túra. Táta slíbil Anežce koupání v řece, a tak cestou zpátky, i přestože pršelo, převlékla se Anežka s tátou do plavek, a skočili na pár vteřin do ledové Bohinjky.

 

5. den: 13. 7.

Ráno jsme se sbalili a chtěli odjet do krápníkových jeskyní. Jenomže jsme nenastartovali. Vybila se nám baterka. Auto nešlo ani zamknout, tak nás máma vzala na pláž a táta zavolal do servisu. Dva pánové, kteří vypadali jako krtečci, nám pomohli a my vyrazili směr Postojna. Největší jeskyně ve Slovinsku. „Štípni mě, jestli se mi to nezdá,“ říkala Anežka tátovi, když se vezla vlakem mezi obřími krápníky.

 

6. den: 14. 7.

Po noci v kempu v Portoroži, který táta nazval „místem hrůzy“, jsme si dali odpočinkový den u moře. Dojeli jsme na Moon Bay a našli si místo pod skálou. Z velkých kamenů táta udělal stůl a mušlárium, kam jsme pokládali mušle, které Anežka vylovila.
Po koupání a zmrzlině a cestě přes nudapláž jsme zaparkovali auto a šli pláží na večeři do města Piran. Pod věží kostela jsme si koupili cédéčko od paní, co hrála na harfu. V autě jsme pak cédéčko hned vyzkoušeli. Byla to moc krásná, uklidňující hudba. Převlékly jsme se s Maruškou do pyžama. Vyrazili jsme zpátky na sever, do hor, do Julských Alp.

 

 

 

7. den: 15. 7.

Táta nás za tmy dovezl do Triglavského parku. Auto jsme zaparkovali kousek od silnice na polní cestě. Ráno nás už v půl osmé vzbudilo klepání na dveře. Dostali jsme pokutu od ochránců parku a rychle dojeli serpentinami do kempu Triglav. Po snídani jsme se šli podívat k řece Soči. Já s mámou jsem se brodila studenou řekou po bílých kamenech, táta šel s Maruškou po břehu. S mámou jsme se zkoušely přebrodit na druhou stranu, ale všude byla průzračná hloubka. U auta jsme po obědě odpočívali. Hráli jsme si navzájem divadlo a bylo to moc fajn. Odpoledne nás navštívila Ida s Danem a Mefistem. Jeli také na prázdniny do Slovinska. Mefan lovil u řeky bílé kameny, které jsme mu házeli. Anežka se učila s Danem odvaze, skákat po kamenech, přeskakovat příkopy a udržovat rovnováhu na kládách.

 

 

8. den: 16. 7.

Po nákupu v pojízdné prodejně, snídani a čištění zubů jsme vyšli na celodenní expedici. Cesta nás vedla přes most podél řeky, nahoru do kopců, přes pastviny až k místu, kde jsme uviděli nejvyšší horu Slovinska – Triglav. Pokračovali jsme dál, přes pozorovatelnu kamzíků zpátky k řece, kde jsme si dali oběd a načepovali vodu z řeky. Maruška cestou usnula a ztratila lízátko. Nesla to statečně.

Expedice Maja pokračovala dál, ke korytům řeky Mlynarice. Máma s Maruškou zůstala na břehu, ale Anežka s tátou se rozhodli vydat kaňonem až k vodopádu, který vyvěral mezi skalisky. Bylo to velké dobrodružství. Pokračovali jsme dál kolem houpavého mostu do stráni, kolem oveček a sochy básníka směrem k pramenu Soči. Únava nás ale zmáhala, rozhodli jsme se tedy kousek před pramenem zakotvit u řeky na malé kamenité pláži, kde se Anežka s tátou vykoupala v průzračné tůňce, kousek od zurčícího vodopádu. Máma s Maruškou zatím svačily a pozorovaly zbytek výpravy.

Na přání Marušky píši, že umí vyplazovat jazyk a prdět pusou, jako Círa s Elzou.

 

 

 

V druhé části příběhu o Expedici Maja vám přineseme v rozhovoru s Jirkou Thýnem spoustu praktických tipů, rad a zkušeností ze slovinské cesty. Třeba vás taky navnadí na podobnou nomádskou dovolenou.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Pin It on Pinterest