VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

VAČNATCI NEJSOU JEN KLOKANI

15

červen, 2020

Před sto tisíci lety, tedy na konci pleistocénu, byl svět jiný nežli dnes. V té době byli ještě vačnatci v mnoha druzích rozšířeni na celém americkém kontinentu a nepočetně i v Evropě a Asii. Avšak kromě dvou druhů velmi primitivních jihoamerických vačic rodu Didelphis na všech těchto kontinentech vymřeli a zachovali se nám pouze v Austrálii. Tento pátý, nejmenší kontinent se díky své dlouhodobé izolaci od zbytku světa stal ohromnou kontinentální rezervací a oknem času do věků dávno minulých – do třetihor.

KOUZLO BŘIŠNÍHO VAKU

Od placentálních savců se vačnatci liší kromě jiného i způsobem rozmnožování. Oproti nim mají samice vačnatců dvě navzájem oddělené dělohy a samci mnoha druhů mají konec penisu rozštěpený. Toto uzpůsobení umožňuje vstříknutí spermatu do obou vagin zároveň. Vajíčko vačnatců je oplodněno již v horní části vejcovodu a stejně jako u placentálních savců je zadrženo v děloze. Zde však již jakákoliv podobnost končí. Zatímco u placentálních savců začne dělící se vajíčko okolo sebe vytvářet velice specializovaný orgán – placentu, kterou se trvale přichytí ke stěně dělohy, zárodek vačnatce nikoliv. V případě vačnatců totiž vajíčko obsahuje mnohem více žloutku nežli u placentálních savců. Jakmile se toto oplodněné vajíčko dostane do dělohy, vytvoří okolo sebe takzvanou žloutkovou placentu, která však není zdaleka tak dokonalá jako u placentálních savců. Rovněž i zde dojde k přichycení na stěnu dělohy a čerpání živin z krevního oběhu matky, ale tento stav trvá jen velmi krátce a zárodek vačnatce při něm využívá zejména vlastních energetických zásob obsažených ve žloutku. Jakmile embryo vačnatce dosáhne dostatečné schopnosti pohybu, což trvá podle druhu od 12 do 36 dnů, dojde k porodu. Embryo je stahy dělohy vypuzeno a hledá si cestu do břišního vaku, kde dojde k dokončení embryonálního vývoje plodu. Na svůj nepatrný věk jsou embrya vačnatců fyzicky velice zdatná. Vždyť do vaku samice musí mnohdy urazit až třicetinásobek vlastní tělesné délky hustou srstí. Během této cesty samice embryo pečlivě kontroluje a olizuje srst v trase jeho lezení. Ačkoliv je embryo zcela slepé a hluché, jeho čich i hmat jsou již velmi dobře vyvinuty. Pomocí těchto dvou smyslů se orientuje na své cestě a v okamžiku, kdy dosáhne vaku, vyhledá první mléčnou bradavku, ke které se okamžitě přisaje. Bradavky se embryo drží takovou silou, že není prakticky možné jej bez poškození odtrhnout. Již v okamžiku porodu je ve vejcovodu samice připraveno další vajíčko k oplodnění. V praxi má tento způsob rozmnožování tu výhodu, že případná ztráta embrya či plodu je rychle nahrazena. Kromě toho vlastní porod samici vačnatce nezatěžuje tak, jako samici placentálního savce. Mládě, které se ještě zdržuje ve vaku a je zcela odkázáno na mateřské mléko, může v případě dlouhodobého sucha či náhlého ohrožení samice dravcem být z vaku vypuzeno a ponecháno svému osudu. Samice vačnatců tak jsou mnohem lépe připraveny čelit případnému nebezpečí, než jejich placentální příbuzné.

Vývojově jsou vačnatci velmi starobylým nadřádem savců. Na základě dnešních paleontologických podkladů je možné dokonce říci, že jsou to přímí předchůdci placentálních savců. Z mnoha fosilií primitivních savců je totiž patrné, že tyto vymřelé druhy mají kosti, které u dnešních vačnatců podpírají vlastní vak. Placentální savci se vyvinuli z primitivních vačnatců patrně tím, že se doba setrvání embrya v děloze neustále prodlužovala, až vak ztratil své opodstatnění a zaniknul. V každém případě však k tomuto vývoji muselo dojít poměrně rychle v době spodní křídy před 130 miliony let.

KDYŽ SVĚT BYL JEŠTĚ MLADÝ

Historie rozšíření vačnatců a placentálů je neméně zajímavá. Prvotní savci jako takoví patrně vznikli z plazích předků na superkontinentu Pangea v době středního triasu před 230 miliony let společně s dinosaury. Jednalo se o značně primitivní mezozoické savce rozmnožující se patrně stejně jako dnešní vejcorodí savci. Po dlouhou dobu své existence, téměř 90 milionů let, se jednalo o drobné živočichy, kteří stáli na okraji potravního řetězce. Přibližně v době spodní křídy před 130 miliony let však došlo na oddělené severní části Pangey, kterou nazýváme Laurasií, k výraznému pokroku v anatomické stavbě vačnatých savců vývojem placentálních savců. Až do této doby lze předpokládat, že místem výskytu vačnatých a placentálních savců byla severní polokoule. V této době se savci rovněž rozšířili do Severní a Jižní Ameriky, které byly propojeny s Evropou. Do Afriky se zřejmě později rozšířili již jen placentální savci. V pozdější době se Amerika oddělila od Eurasie a Afriky a vačnatci se přes pevninské mosty rozšířili do Antarktidy a odtud do Austrálie. Jednotlivé druhy vačnatců se však ve dvou migračních vlnách šířily i po Eurasii. Poprvé v době před 120 miliony let a podruhé v době před 35 miliony let. V té době však rovněž pronikly přes pevninský most do Severní Ameriky pokročilé druhy placentálních savců, kteří se rychle rozmnožili a vytlačili tím primitivnější vačnatce, již v Severní Americe beze zbytku vyhynuli. V této době však už byly Jižní Amerika, Antarktida a Austrálie samostatnými kontinenty, na kterých probíhal bouřlivý rozvoj vačnatců. Ti na těchto kontinentech obsadili všechna životní prostředí kromě vzduchu. Stejným způsobem života a přizpůsobení se klimatickým podmínkám tak vznikly mezi vačnatci obdobné typy zvířat, jaké se vyvinuly mezi placentálními savci v Severní Americe a Eurasii. Tento stav trval až do doby před 2 miliony let, kdy vznikla Panamská šíje, která spojila oba americké kontinenty. Tímto úzkým a hornatým pevninským mostem začali pokročilí placentální savci pronikat do Jižní Ameriky a vačnatci naopak.

Proniknutí vyspělých placentálních savců do Jižní Ameriky mělo za následek poměrně rychlé vymření téměř všech jihoamerických vačnatců kromě dvou nejprimitivnějších druhů vačic opossum, které nebyly nijak potravně ani ekologicky specializovány a dokázaly se v Jižní Americe udržet. Druh vačice Didelphis marsupialis však úspěšně proniknul přes Panamskou šíji až do Severní Ameriky, kde se vyskytuje doposud a jeho populace se početně neustále zvyšuje.

MILIONOVÁ HISTORIE VAČNATCŮ

Austrálie tak do dnešních dnů zůstala jediným kontinentem, na kterém jsou vačnatci v převaze nad placentálními savci. Ti jsou v Austrálii zastoupeni jen 10 druhy kaloňů, 40 druhy netopýrů a asi 70 druhy řádu hlodavců z čeledi myší. Mnohé z nich se dokonale přizpůsobily životním podmínkám Austrálie a staly se pozoruhodnými endemity. Placentální savci se však do Austrálie přistěhovali v nedávné době, asi před 100 000 lety. Posledním placentálním savcem, který se dostal na tento kontinent bez přispění člověka, je pes dingo. Předpokládáme, že tato psovitá šelma přišla do Austrálie před 3000 až 4000 lety. Je docela možné, že se původně jednalo o domácího psa pravěkých lovců, který později zdivočel. V každém případě však jeho přítomnost znamenala pohromu pro jedinou velkou vačnatou šelmu, vakovlka psohlavého, jenž záhy po příchodu dinga na kontinentu vyhynul. Stejný osud potkal i menší šelmu ďábla medvědovitého. Oba tito draví vačnatci se však až do příchodu anglických přistěhovalců zachovali na Tasmánii. Vakovlk psohlavý však byl přistěhovalci systematicky vyhuben v roce 1930, protože údajně škodil ovcím. Jako kuriozitu lze uvést, že takřka ve stejné době, kdy se vakovlka podařilo vyhubit, rozhodly tasmánské úřady o jeho přísné ochraně.

První primitivní vačnatci přišli patrně do Austrálie přes Antarktidu v době křídy před 84 až 65 miliony let. Ani oni tedy nejsou původními savci, kteří se na území dnešní Austrálie z plazích předků vyvinuli. V době, kdy vačnatci dorazili do Austrálie, zde však již prosperovali četní zástupci třetího nadřádu savců – vejcorodí. Tato nejprimitivnější skupina savců je zřejmě jediným zbytkem původní australské zvířeny, která se zde samostatně vyvinula z původních mezozoických savců již nejméně před 130 miliony let. Usuzujeme tak proto, že ze žádného jiného kontinentu neznáme jediný fosilní doklad výskytu vejcorodých. Je však třeba zdůraznit, že Austrálie jako taková byla v této době východní výspou jižního kontinentu Gondwana, což mimo jiné dokládá nedávno objevená fosilie primitivního mezozoického savce z období jury před 167 miliony let.

PTAKOPYSK A JEŽURA

Vzhledem k pozdější izolaci Austrálie od ostatních kontinentů se nám dochovaly na jejím území, k němuž dříve patřila i Papua-Nová Guinea, tři samostatné rody vejcorodých savců, které jsou zastoupeny vždy jen jedním žijícím druhem. Jsou to ptakopysk podivný, jehož fosilie byly nalezeny i v Jižní Americe, dále ježura australská a paježura, žijící v současnosti již jen na ostrově Papua-Nová Guinea. Nadřád vejcorodých se od dvou ostatních nadřádů savců – vačnatců a placentálních savců – liší primitivní stavbou těla a rozmnožováním na úrovni plazů. Samice vejcorodých mají dva velké vaječníky. U ježur jsou oba funkční, u ptakopyska je funkční pouze levý, podobně jako u ptáků. Pravý vejcovod je zakrnělý. Rozdíl ve vejcovodech mezi vejcorodými a ptáky je pouze v tom, že vejcovod vejcorodých není rozdělen oproti ptákům na funkčně odlišné úseky, v nichž jsou vylučovány různé vrstvy vaječného obalu. Ve vaječníku se vejcorodým vyvíjí velké vejce, které je bohaté na žloutek. Toto vajíčko je oplodněno v ústí vejcovodu, váží jen 0,02 gramu a měří 3,5 až 4 mm. Ihned po oplodnění se obalí dvěma vrstvami bílku, zatímco zárodek již roste. Při postupném sestupu vejcovodem do dělohy potom přijímá vajíčko ze zvláštních žláz výživné látky, čímž přibývá na objemu. V okamžiku, kdy se dostane do dělohy, začne se na něm vylučovat nejprve kožovitá, později mineralizovaná skořápka. Svoji velikost zvětší až šestkrát a při snesení váží již 0,12 gramu a měří až 17 mm. Doba od oplodnění po snesení, během níž probíhá v placentě výživa vajíčka děložními výměšky, trvá maximálně 30 dnů. Samice ježur snášejí vajíčko přímo do vaku, který se jim vytvoří na břišní straně a jehož otvor je obrácen ke kloace. Ptakopysk má sice zakrnělé vakové kosti, ale patrně přizpůsobením se vodnímu prostředí ztratil schopnost vak vytvořit, a snáší vejce do podzemního hnízda vystlaného suchou trávou a listím. Inkubace vajec trvá okolo 10 dnů. Čerstvě narozené mládě je velké 1,5 cm a je vyživováno mateřským mlékem.

Mimo způsobu rozmnožování mají vejcorodí i primitivní stavbu lebky. Kromě toho se jejich ledviny stavbou svých buněk podobají ledvinám plazů, ačkoliv mají stejnou výkonnost jako ledviny ostatních savců. Rovněž stavba srdce je podobná plazům. Krev okysličená je od neokysličené sice oddělena chlopní, ale tato chlopeň není tvořena blánou jako u savců, nýbrž plochým svalem, podobně jako u krokodýlů. Největší rozdíl je však v počtu chromozomů uvnitř jejich buněk. Zatímco vačnatci mají 18 až 20 chromozomů, vejcorodí jich mají 64. Zbývá jen podotknout, že jediným jasně patrným znakem, který zcela spolehlivě dokazuje příbuznost vejcorodých k savcům, je přítomnost mléčných žláz, které u jiných tříd živočichů nežli savců nemají obdobu. Jako zajímavost lze uvést, že dodnes není s určitostí vysvětleno, jakým způsobem a ze kterých žláz se mléčné žlázy savců vyvinuly. Dnešní plazi totiž mají jen velmi málo potních žláz. Je však možné, že v dávné minulosti byl počet potních žláz u předků savcovitých plazů vyšší, protože kůže přímých předků plazů – obojživelníků – je na žlázy s vnější sekrecí velmi bohatá.

Ježura australská patří k prastaré třídě vejcorodých savců jako ptakopysk podivný. Specializuje se na pojídání termitů a mravenců.

 

KLOKANÍ REKORDY

Jak již bylo řečeno, vznikl nadřád vačnatců na severním kontinentu Laurasie a postupně se rozšířil přes pevninské mosty až na jižní kontinent Gondwana, jehož součástí byla i Austrálie. V průběhu svého vývoje se vačnatci přizpůsobili téměř všem přírodním podmínkám v celé Austrálii. Jedině vzduch zůstal doménou savců, protože není doposud známo, že by vačnatci vyvinuli jakoukoliv formu schopnou aktivního letu. Schopnostem netopýrů a kaloňů se tak nejvíce přiblížilo několik zástupců čeledi vakoveverkovitých – Petauridae, kteří jsou schopni plachtění ze stromu na strom pomocí kožních záhybů mezi předními a zadními končetinami.

V současnosti je největší čeledí vačnatců čeleď klokanovitých – Macropodidae. Tuto čeleď zastupují jak největší žijící vačnatci, jakým je kupříkladu klokan obrovský, dorůstající do výšky 2,3 m a dosahující váhy 80 kg, tak maličký klokan pižmový se svojí velikostí 27 cm. Klokani jsou nejtypičtějšími australskými býložravci, kteří zde nahrazují placentální býložravce jiných pevnin. Jejich způsob spásání travního a bylinného podrostu je k rostlinám oproti placentálním býložravcům – ovcím a skotu – mimořádně šetrný. Klokani totiž nikdy nevypasou trávu až ke kořínkům jako ovce, čímž jí umožní regeneraci. Kromě toho je jejich váhový přírůstek vzhledem k množství spotřebované potravy vyšší nežli u placentálů, a to z důvodu uzpůsobení mikroflóry zažívacího traktu klokanů australským rostlinám, které jsou svým složením částečně odlišné od rostlin na jiných kontinentech.

Klokan pralesní Dendrolagus bennettianus se vyskytuje ve stromoví tropických pralesů severovýchodního Queenslandu.

Zástupci této čeledi se specializovali podle přírodních podmínek, v nichž se vyskytují. Velké druhy klokanů, kteří se v buši dokáží pohybovat skoky dlouhými až 11 m a rychlostí téměř 60 kilometrů v hodině, se vyskytují na velkých územích. Jejich neustále migrující stáda jsou schopna za jediný den urazit za pastvou až 100 km.

Malé druhy klokanů jsou obvykle úzce specializovány jak stravou, tak i místem svého výskytu. Na východě poloostrova Cape York žijí dva druhy velice vzácných stromových klokanů – Dendrolagus bennettianus a Dendrolagus lumholtzi. Tito klokani se druhotně přizpůsobili životu v korunách stromů tropických pralesů. Žijí skrytým nočním životem a jako potravu přijímají pouze listí stromů a příležitostně i některé lesní plody. Na západě Austrálie se vyskytuje na dvou ostrůvcích Dorre a Bernier drobný klokánek Lagorchestes hirsutus, který zde byl izolován na konci doby ledové vzestupem hladiny Indického oceánu. Zatímco jeho příbuzní na pevnině vlivem změn klimatu vymřeli, izolovaná skupina klokánků přežila až do současnosti v počtu několika set jedinců.

Klimatické změny, které nastaly na kontinentu v posledních padesáti tisících letech, nejlépe demonstruje jeden z deseti skalních klokanů Petrogale lateralis. V době, kdy Austrálii pokrýval tropický deštný prales a plocha dnešních pouští byla oproti současnému stavu nepatrná, byl tento druh klokana patrně rozšířen na všech skalnatých lokalitách celé Austrálie. Postupné vysychání kontinentu však území jeho výskytu rozdělilo na sedm jednotlivých oblastí, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. Dnes tak můžeme tento druh skalního klokana nalézt v skalnatém pohoří západního Queenslandu v okolí města Mount Isa, v centrální Austrálii v pohoří Macdonnell Ranges i v opuštěných oblastech Hamersley Range v Západní Austrálii.

Klokan černonohý (Petrogale lateralis) se vyskytuje na skalnatých lokalitách střední a západní Austrálie v několika poddruzích. Když byl kontinent celkově zalesněn, vyskytoval se v celé Austrálii.

VAČNATÉ ŠELMY

Šelmy jsou dnes v Austrálii zastoupeny masožravými příslušníky čeledi Peramelidae. Stejně jako u klokanů, i zde je velikost jednotlivých zástupců různá. Největší šelmy jsou zařazeny do čeledi kunovcovitých – Dasyuridae. Patřil sem i vakovlk psohlavý, který však již vymřel. V současnosti je největším dravým vačnatcem ďábel medvědovitý, žijící dnes pouze na Tasmánii. Stejně jako vakovlk psohlavý, byl i on původně hojně rozšířen na celém kontinentu. Příchodem psa dinga mu ale vyvstala potravní konkurence, které nebyl schopen se přizpůsobit, a stejně jako vakovlk i on na kontinentu vyhynul. Ačkoliv je ďábel medvědovitý aktivním nočním lovcem, nepohrdne mršinou. Dospělí jedinci loví zásadně na zemi, ale mláďata čile šplhají do korun stromů, kde v noci loví spící ptáky a jejich mláďata. Ďábel má velice silné čelisti, kterými je schopen hravě rozdrtit i ty nejpevnější kosti skotu. Při hodování na svém úlovku či mršině ulehne k jejímu boku a začne ji ožírat ze strany na stranu. Vytržené kusy masa a překousnuté kosti polyká vcelku až do naprostého nasycení, přičemž vydává hlasité mlaskavé a chrochtavé zvuky. Nestačí-li vše spořádat, ulehne vedle mrtvého zvířete, případně si při nepřízni počasí vleze do jeho břišní dutiny a usne. Po probuzení opět žere, a dokud není vše snědeno, neopustí zdroj své potravy.

Ďábel medvědovitý je největším současným vačnatcem. Vyskytuje se pouze na Tasmánii. Aktivní lovci jsou pouze mláďata, dospělí jedinci se většinou spokojí s požíráním mršin.

Ostatní vačnaté šelmy jsou relativně malé. Neznamená to však, že by byly pro svoji potenciální kořist méně nebezpečné, spíše naopak. Jsou to malí noční živočichové vzhledem podobní myším, kteří se ovšem živí masem a při lovu se chovají jako placentální lasičky. Jejich kořistí se stává jak různě velký hmyz, tak i ostatní zvířata, jež mohou být jako kořist i o něco větší nežli jejich predátor. Pro malé vačnatce a plazy je kupříkladu pravou pohromou kowari, který žije v pustinách Simpsonovy pouště a je schopen ulovit kořist větší, nežli je sám. Vodu přijímá tento zdatný lovec pouze ze své kořisti. Jeho velikost je až 32 cm včetně ocásku, který však tvoří téměř jednu polovinu této délky. Dalším náruživým lovcem je vakorejsek, specializující se zejména na lov většího hmyzu. Jeho velikost se pohybuje okolo 15 cm, přičemž ocásek je opět polovinou této udané délky. Nejnáruživějším lovcem však je až 40 cm dlouhý vakorejsek chvostnatý, který při lovu zabíjí více kořisti, nežli je schopen sežrat. Jako posledního dravce představíme kunovce velkého, jenž dorůstá podobné velikosti jako ďábel medvědovitý. Není však tak robustně stavěný a svoji kořist hledá podobně jako evropská kuna ve větvích stromů. I on je nočním lovcem, který dorůstá velikosti jednoho metru. Polovinu této tělesné délky však tvoří huňatý ocas. Jeho kořistí jsou zejména drobní vačnatci až do velikosti malých klokanů wallaby (50 cm) a ptáci.

KUSKUSOVITÍ

Příslušníci čeledi kuskusovitých – Phalangeridae – připomínají stavbou svého těla a životem na stromech poloopice, veverky a plchy. Většina zástupců této čeledi žije na východě Austrálie v deštných pralesích. Někteří drobní zástupci této čeledi se živí sladkým nektarem květů, jiní jsou všežraví. Possum medosavý je dlouhý deset centimetrů a živí se výlučně květním nektarem. Pro tento jídelníček je vyzbrojen dlouhým čumáčkem a dlouhým úzkým špičatým jazýčkem. Ten může vypláznout až na délku tří centimetrů. Špička jazyka je pokryta drobnými štětinkami, jež zadržují pyl a nektar. Bílkoviny získává z drobného hmyzu, který z květu sebere spolu s nektarem. Mezi nejvzácnější zástupce celé nadčeledi patří kuskus skvrnitý, podobný stavbou svého těla madagaskarským poloopicím. Má dlouhé jemné prsty zakončené ostrými drápy a silný chápavý ocas, který je na konci lysý a umožňuje tomuto pozoruhodnému zvířeti akrobatické kousky ve větvích stromů. Oblast jeho rozšíření je malá a nelézá se v těžce dostupných pralesích severního výběžku poloostrova Cape York.

Possum vlnitý je častým obyvatelem australských lesů na jihu a východě kontinentu.

Nejběžnějšími zástupci této čeledi jsou pospolitě žijící kusu liščí. Tyto vačice žijí v lesnatých oblastech ve větších rodinných skupinách. Jsou všežravé, velice zvědavé, a i když vidí člověka poprvé, po chvíli se osmělí a přijdou si vyškemrat něco k snědku. V rámci celé skupiny však vládne přísná hierarchie a krvavé souboje, které mohou skončit i smrtí jednoho ze soků či sokyň, jsou na denním pořádku. Jako úkryty používají tito vačnatci dutiny v kmenech stromů. Aktivní jsou až při soumraku a v noci.

Samice possuma vlnitého přenáší svá mláďata stejně jako americká vačice opossum na hřbetě.

KOALY A VOMBATI

Kuskusovitým je příbuzná nadčeleď Vombatoidea s čeledí koalovitých – Phascolarctidae, jež má jediného žijícího zástupce – koalu. Jedná se o vačnatce, který je velice úzce potravně navázán na listí několika druhů eukalyptů, jež jsou pro ostatní vačnatce a placentální savce nestravitelné a mírně jedovaté. Vzhledem ke svému obtížně stravitelnému jídelníčku, který nepatří k energeticky nejbohatším, je koala nucena v průběhu dne takřka nepřetržitě přijímat potravu. V přestávkách mezi spásáním listí spí relativně tvrdým spánkem. V období květu eukalyptů se však i pro koalu stává listí těchto stromů jedovatým. Koala je tak nucena držet až měsíční půst, který prospí. Po celou tuto dobu tráví podkožní tuk, co si v průběhu roku nashromáždila. Zajímavostí je skutečnost, že koala netrpí díky své potravě bohaté na esenciální oleje eukalyptu žádnými vnějšími ani vnitřními parazity.

Koala je potravně úzce specializovaným vačnatcem, živí se pouze listy několika druhů eukalyptů.
Denní režim koaly je z poloviny vyplněn přijímáním potravy. Zbývající čas věnuje trávení a spánku. Ze stromu na strom se přemisťuje velmi rychle a jen v nejnutnějším případě – při nedostatku potravy.

Druhou čeledí jsou vombati – Vombatidae. Tato čeleď má dva žijící druhy vombatů, kteří jsou jedinými vačnatci majícími mnoho společných rysů s placentálními hlodavci. Známější je druh vyskytující se ve státech Viktoria a Nový Jižní Wales – vombat obecný. Jeho méně známým příbuzným je vzácný vombat jižní, který se vyskytuje v úzkém pásu podél jižního pobřeží Nullarborské roviny u Velkého australského zálivu. Vombati jsou noční zvířata, která se živí výhradně spásáním trávy a různých bylin. Ve své podstatě jsou obdobou prasat. Vombat obecný žije v lesích a na travnatých loukách, kde si vyhrabává systémy nor, dlouhých od 5 do 20 metrů. Vombat jižní sice rovněž buduje chodby, ale příležitostně se zdržuje i v četných jeskyních a dutinách, které se v krasu Nullarborské roviny hojně nalézají. Nedostatek vody řeší tím, že ji v době jejího nedostatku získává pouze z potravy. V létě, kdy jsou teploty vysoké i v nočních hodinách, upadá do letního spánku. Oba vombati dorůstají délky jednoho metru a váží okolo 36 kg.

Austrálie má i obdobu afrického mravenečníka v podobě drobného vačnatce mravencojeda žíhaného. Toto krásné zvíře s pěknou huňatou srstí a několika jasně bílými příčnými pruhy na hřbetě se vyskytuje v jihozápadní části Západní Austrálie. Je aktivní přes den a živí se požíráním různých druhů mravenců a termitů. Jeho velikost včetně ocasu je 50 cm.

VAKOKRT PLOVOUCÍ V PÍSKU

Poslední z opravdu zajímavých vačnatců je tajemný vakokrt písečný. Tento zvláštní živočich se vyskytuje v písčitých pouštích západní a střední Austrálie. O jeho životě a rozmnožování víme velice málo. Není ani jisté, jestli je jediným zástupcem svého řádu Notoryctemorphia. V roce 1920 byl totiž popsán ještě jeden druh vakokrta pod názvem Notoryctes caurinus, ale nikdo si dodnes není zcela jistý tím, zda se nejednalo o jeden a tentýž druh. Vakokrt je popsán pouze z několika málo odchycených exemplářů. Ještě v sedmdesátých letech byla za odchycení živého vakokrta vypsána vysoká finanční odměna. S určitostí víme, že vakokrt je zvíře zcela slepé s noční aktivitou. Jako potrava mu slouží různé druhy drobného hmyzu a jeho larvy. Podle obsahu žaludku odchycených jedinců je však zřejmě schopen i ulovit a pozřít mláďata scinků a jiných drobných plazů. Vakokrt písečný doslova plave v jemném pouštním písku deset až dvacet centimetrů pod povrchem, ale může se zahrabat až do hloubky okolo dvou metrů. Na povrch písku patrně nikdy nevylézá. Pod jeho povrchem se orientuje dobře vyvinutým čichem. Podle všeho přijímá tekutiny jen ze své potravy.

S KÝM SE SETKAL PRAVĚKÝ AUSTRALSKÝ LOVEC

Na všech těchto příkladech vidíme, jak pozoruhodné může být přizpůsobení se jednotlivým životním podmínkám. O minulosti vačnatců a jejich vývoji v Austrálii však mnoho nevíme. Ačkoliv vačnatci přišli do Austrálie již před 80 miliony let a vejcorodí zde již žili nejméně 50 milionů let, jsou zkameněliny jejich koster velmi vzácné. Jednou z příčin je okolnost, že Austrálie byla z geologického hlediska velice klidným kontinentem. Prošla mnohem menším počtem geologických zdvihů nežli ostatní kontinenty, a proto se na její povrch dostalo mnohem méně fosilií. Druhým důvodem je, že v pustinách centrální a západní Austrálie se prováděl jen velice sporý paleontologický průzkum. Přesto však paleontolog R. A. Stiron z kalifornské univerzity nalezl množství koster podivuhodných vačnatců ve vyschlých jezerních pánvích slaných jezer. Z kosterních pozůstatků se podařilo sestavit kostru největšího známého býložravého vačnatce, odborně nazývaného Diprotodon. Bylo to těžkopádné zvíře mohutnější nežli dnešní nosorožec, které vymřelo vlivem změn klimatu před 26 000 lety. Jeho současníkem byla velká vačnatá šelma velikosti leoparda jménem Thylacoleo. Podle chrupu a drápů se mohlo jednat o velice nebezpečného dravce, který se patrně živil lovem procoptodonů a možná i diprotodonů. Je však nutné podotknout, že se v současnosti uvažuje i o možnosti, že vačnatec Thylacoleo nebyl šelmou, ale vysoce specializovaným býložravcem. Všechna tato zvířata vyhynula vlivem vysychání kontinentu. Je však více než pravděpodobné, že se s nimi setkali pravěcí lovci, kteří přišli do Austrálie již před 60 000 lety.

Autor: Zdeněk Sládek: archiv Koktejl 2001, 10 – Austrálie a Oceánie

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

S Radkou na cestách – Šalamounovy ostrovy

S Radkou na cestách – Šalamounovy ostrovy

S Radkou na cestách – Šalamounovy ostrovy

12

leden, 2020

Koho by nelákalo navštívit Šalamounovy ostrovy? Už jen z názvu je patrné, že se musí jednat o magické místo zahaleno tajemstvím. Je tomu ale opravdu tak?

Ostrovy se skládají ze šesti hlavních a mnoho dalších menších ostrůvků, leží v Oceánii severozápadně nedaleko od ostrova Vanuatu.

 Hlavní město Honiara vás však na první pohled nemusí příliš zaujmout. Lidé zde žijí ve velmi prostých podmínkách, k obutí a ošacení jim postačí žabky a košile. Ubytování a přístřešky obyvatelů, působí také jednoduchým dojmem a na většině míst se pak nacházejí odpadky. Povalující se zbytky jídla jsou zde také běžným úkazem, místní drůbež a skot se však postarají o jejich zmizení. Vše působí tak trochu chaoticky.

 

Při příjezdu na hotel, který je jedním z hlavních  bezpečných možností ubytování na ostrově, nám bylo doporučeno pořídit si průvodce ,který slouží také jako ochranka v jednom. Když se totiž budete pohybovat po okolí s někým z místních budete více v bezpečí. Vyplatí se být obezřetní při pohybu na ostrově, protože krádeže a napadení jsou tu celkem běžné.

Kulturní vložkou a jednou z hlavních atrakcí ostrova je muzeum starých válečných letounů. Místní milá průvodkyně vás provede zahradou, kde se nachází vraky letadel z druhé světové války. Vraky zakomponované v zahradě působí autenticky a historie,vyprávěná lámanou angličtinou paní průvodkyně vás  jednoznačně vtáhne do děje.

 

Pokud vás muzeum letounů natolik zaujme, že se rozhodnete prohlédnout si ostrov z výšky na vlastní kůži, není problém,  i na to jsou zde místní připraveni. Organizované vyhlídkové lety helikoptérou se můžou zarýt hluboko do vaší paměti. Zde se teprve ukáže pestrobarevnost ostrova. Paleta barev moře, a vraky obrovských ztroskotaných lodí i ploutvonožci kroužící v čiré vodě, jsou zážitkem pro oko. Cena bývá většinou předem daná, ale kdo rád smlouvá a je vytrvalý může tento zážitek dostat i za příznivou cenu.

 

Obyvatelé ostrova nemají povinnou školní docházku a pouze asi 60% dětí má dnes přístup ke vzdělání. O to více se však věnují sportu a hlavně oblíbenému rugby a fotbalu. Děti také už od velmi útlého věku prodávájí na ulici ovoce, zeleninu a lokální produkty.

 Na ostrovech je průměrná teplota celoročně okolo 27 stupňů s občasným výskytem srážek.

Pokud patříte mezi nadšené cestovatele, kteří touží objevovat nevšední destinace a místa s trochou adrenalinu, pak jste na Šalamounových ostrovech správně.

Ostrovy v kostce:

jazyk : angličtina

náboženství: křesťané

měna : dollar šalamounových ostrovů (SBD)

počet obyvatel: 642 000

časový posun : plus 11 hodin 

ostrovy patří pod vládu královny Alžběty tzv. Commonwealth

víza turistická na 90 dní pro občany EU

vyhlídkový let – cena:  http://www.helicoptersupport.com.au/index.html

Radka Darebná

Jmenuji se Radka Darebná, je mi 28 let a pocházím z Berouna. Momentálně však žiji v Sydney, kde pracuji a studuji. Vždy, když něco ušetřím, vydávám se poznávat krásy blízkých ostrovů a také JV Asie, odkud si vždy přivezu spoustu zážitků a nádherných fotografií, které se poté snažím sdílet. Podílím se také na projektu srdcarinacestach, kde si můžete zakoupit pohlednici z mých cest a já Vám ji poté zašlu. Peníze jdou těm, kteří je potřebují, já z toho nemám ani korunu.

Úchvatná Nová Kaledonie s Radkou na cestách

Úchvatná Nová Kaledonie s Radkou na cestách

Úchvatná Nová Kaledonie s Radkou na cestách

20

listopad, 2019

Patří pod vládu Francie, je často nazývána perlou Tichomoří a má opravdu co nabídnout, to je Nová Kaledonie.

Nová Kaledonie

Skládá se hned z několika malých ostrovů a hlavním centrem je Noumea. Místní obyvatelé mluví většinou francouzsky. Tropické podnebí a příjemná teplota v průměru 23 stupňů je vhodná pro celoroční návštěvu.

Radka Darebná

Novou Kaledonii jsem navštívila na 4 dny a strávila je velmi poklidně. Přesně taková totiž je. Klidná atmosféra, průzračné moře, i příjemné dlouhé procházky okolo ostrova. 

Pokud listujete cestovním katalogem a vidíte fotografie blankytně modrého moře a bílých pláží, možná si říkáte, že v reálu to asi tak vypadat nebude. Ne tak docela v případě Kaledonie. Zde se opravdu setkáte s reálným obrazem, který fotografii bude připomínat.

TIP! Barma s Radkou na cestách

Pro milovníky vodních sportů a hlavně kite-surfingu je toto místo tím pravým. Můžete si zde kite-surfing vyzkoušet poprvé a pokud už patříte mezi profesionály, tak jistě oceníte skvělé místní podmínky. Já osobně, jsem vydržela sledovat kite surfery celé hodiny. 

Milujete šnorchlování ??Tak jste tu správně. Kaledonie se pyšní bohatým podmořským životem. Pod hladinou se vám otevře pestrobarevný vodní svět. Při troše štěstí potkáte i želvy. Výlety na vzdálenější ostrovy jako jsou např. Isle de pines, Lifou a Ilot maitre se rozhodně vyplatí. Doporučuji fotoaparát i kameru, protože tu krásu si prostě chcete zapamatovat na věky. Další zajímavostí je, že po válce sem emigrovalo poměrně dost Čechoslováků a jejich potomci zde dodnes žijí.

TIP! Samoa – květinový ostrov

Pro milovníky kultury je nezapomenutelným zážitkem navštívení místního kulturního centra. Je to naprosto fascinující stavba, která vás zasvětí do místních dějin. Jak zde lidé žili dříve i nyní a můžete si prohlédnout i jejich fotografie a malby. Kulturní centrum zkrátka navštívit musíte.  Dále se v centru města nachází mnoho menších muzeí, které pokud máte čas a chuť navštivte také. Den zakončete nejlépe v restauraci s místní kuchyní, která se velmi podobá té francouzské. Palačinky a cibulová polévka vás dostanou.

Nová Kaledonie se dá stihnout jak za 4 dny tak za týden. Záleží na tom, kolik ostrovů chcete navštívit a jestli preferujete aktivní nebo odpočinkovou dovolenou. V každém případě za návštěvu určitě stojí.

TIP! Markézské divoké ostrovy

Nová Kaledonie v kostce

obyvatelstvo: 253 000

měna: CFP frank = Pacifický frank

hlavní město: Noumea

ubytování cena: 800-2500 Kč ,záleží na lokalitě a typu ubytování

jídlo cena: v průměru 300-400 Kč za jídlo a nealko pití v restauraci

doporučení: zapůjčit si kolo, in-line brusle, výlety lodí, místní trhy,

Míša

Jsem holka z Českých Budějovic. Vystudovala jsem veterinární asistentku a můj život se točí odjakživa kolem zvířat. Po střední jsem vystudovala Biologii a ochranu zájmových orgamismů a souběžně pracovala v Zoo Dvorec u Borovan. Miluju cestování, hlavně za zvířaty. Byla jsem dobrovolničit v pralese na Sumatře, pozorovala jsem varany v Thajsku, cestovala jsem po Skotsku, viděla kolonie lachtanů, plavala s keporkaky, navštívila bilby sanctuary v Charleville v Australskím Queenslandu, zachránila karetu a mnoho dalšího. Kde je cokoliv co se hýbe, tam mně najdete. Miluju dobrodružství. Právě jsem už rok v Austrálii a plánuju si to prodloužit. O svém dobrodružství u klokanů začínám psát knihu, tak doufám, že se zadaří.

Odkaz na stanici: http://lisaskangarooretreat.com.au/

Markézské divoké ostrovy

Markézské divoké ostrovy

Markézské divoké ostrovy

27

říjen, 2019

Návštěva těchto ostrovů byla dlouho mým snem a cílem, přesto jsem ji dlouho odkládala, ale letos jsem se konečně rozhoupala a splnila si tak další ze svých snů a Markézské ostrovy navštívila.

Souostroví Markézy je součástí Francouzské polynésie. Leží asi 1500 km od Tahiti, stručně řečeno tato divočina je ukrytá daleko odevšaď. Ostrovy sopečného původu jsou omývané Pacifickým oceánem. Teplota v průměru celoročně dosahuje příjemných 26 stupňů.

Příroda je svým pánem

Markézy lze považovat za stále nedotčenou turistickou destinaci , kde je příroda svým pánem. Divocí koně se potulují po pastvinách, občas vám zkříží cestu i na ulici. Stádo krav se velmi rádo zastaví uprostřed hlavní silnice a sleduje vás skoro hypnotizujícím pohledem, když zatroubíte z auta. Stromy a flóra jsou také krásným důkazem toho, že si zde příroda vyhrála. I sopečné vrchy jsou porostlé zelení .

TIP! Samoa – květinový ostrov

Nedělní mše

Nuku Hiva je jedním z hlavních a největších obydlených ostrovů. Najdete zde velmi jednoduše zařízené centrum se vším potřebným. Kostel, pošta, nákupní středisko a ubytování. To vše místním k životu stačí.
Vřele doporučuji navštívit mši v kostele. Mše je zde považována za rituál, kdy se obyvatelé ostrova svátečně oblékají. Ženy mají pestrobarevné květinové věnce, muži a děti barevné košile. Většinou se mše koná v neděli dopoledne a sejdou se všichni obyvatelé.

Tiki Tuhiva

V centru hlavního ostrova se nachází mala hora Tiki Tuhiva. Po snadném výstupu se můžete pokochat výhledem na ostrov. Hlavní doménou hory je sousoší bojovníka a bohyně ,kteří dohlíží na bezpečnost ostrova. Dále se k souostrovi váže legenda ,která je na vrcholu popsána a zahalena tajemstvím.

 

TIP! Barma s Radkou na cestách

Cesta za vodopády

Ostrov Nuku Hiva nabídne krásnou podívanou také na vodopády Vaipo, a však ne zadarmo. Lodí se dostanete na ukrytou pláž, kde začíná cesta tropickým lesem. Trek není vůbec jednoduchý a je dobré se na něj připravit. Dostatek vody, pevná obuv a repelent jsou nezbytností. Po asi dvouhodinovém překonávání všech nástrah, kde se občas můžete brodit i po kolena vodou, se vám naskytne pohled na vodopády a rázem si uvědomíte, že cesta stála za to. Teď už jen vnímat šumění vody, zpěv ptáků a vůni lesa.

Markézské ostrovy jsou vhodné pro turisty, kteří mají rádi aktivní dovolenou. Divoké Markézy nabízejí krásnou osobitou přírodu, a však na lenošení u moře zvolte raději jinou destinaci.

Markézy v kostce:

měna: pacifický frank
očkování: doporučeno, ne však nutné
víza: patří pod Francii, takže není potřeba víza z Evropské unie
ubytování: vhodné dopředu rezervovat (není jich mnoho)
jazyk: francouzština
doporučení: repelent, půjčeni auta, průvodce, výlety

Radka Darebná

Jmenuji se Radka Darebná, je mi 27 let a pocházím z Berouna. Momentálně však žiji v Sydney, kde pracuji a studuji. Vždy, když něco ušetřím, vydávám se poznávat krásy blízkých ostrovů a také JV Asie, odkud si vždy přivezu spoustu zážitků a nádherných fotografií, které se poté snažím sdílet. Podílím se také na projektu srdcarinacestach, kde si můžete zakoupit pohlednici z mých cest a já Vám ji poté zašlu. Peníze jdou těm, kteří je potřebují, já z toho nemám ani korunu. 

Tonga – místo, kde nesmíte řešit čas a plánovat, jinak se z toho zcvoknete

Tonga – místo, kde nesmíte řešit čas a plánovat, jinak se z toho zcvoknete

Tonga – místo, kde nesmíte řešit čas a plánovat, jinak se z toho zcvoknete

12

říjen, 2019

Zatímco Tonga v Čechách není příliš známá, pro Novozélanďany je to relativně běžná destinace na dovolenkování. Já narazila na Tongu náhodou před nějakými deseti lety a pro mně osobně to byla láska na první pohled – nádherné Tichomořské ostrovy, vyhlášená místa na šnorchlování a hlavně, keporkaci! Když jsme proto s přítelem trávili pracovní rok na Novém Zélandu, měli jsme dovolenkovou lokalitu jasnou!

Nechtělo se nám přelétávat mezi ostrovy, případně řešit celodenní trajekt na souostroví Vava’u, či Hāpai, tak jsme se rozhodli, že strávíme krásných 16 dní kolem hlavního ostrova Tongatapu. První týden na ostrově Eua, tři dny poté na ostrově Atata a zbytek na hlavním Tongatapu, ze kterého jsme si na jeden den zajeli na ostrov Pangaimotu, který je vyhlášený potopeným vrakem v blízkosti pláže.

 

Plánovat, plánovat, plánovat a vlastně ani neplánovat, ono to nemá cenu

Jasně, těšíte se na dovolenou a tak je potřeba všechno plánovat. Každý den byl rozplánovaný a rozpis obsahoval informace jako jsou: ubytovaní, co navštívíme, kolik nás to bude přibližně stát a nezapomněli jsme samozřejmě na časovou rezervu, která je vždy potřeba. Pak jsme přijeli na Tongu a zjistili, že plán je to poslední, s čím můžeme počítat…

 

Eua

Z počátku pro nás byla Eua jakýmsi kompromisem mezi všemi ostrovy. Eua je dostupná z hlavního ostrova trajektem do dvou hodin a nabízí nádhernou, lidmi stále neponičenou přírodu a hlavně, keporkaky, které je možné sledovat z místních pláží!

Dostat se na Eua ale byl trochu oříšek. Mezi Eua a Tongatapu operuje přívoz, jehož rozpis najdete na týden dopředu každé pondělí na Facebookových stránkách operátora. Mnohdy se ale stane, že se přívoz porouchá, nebo se změní čas odjezdu. Je proto potřeba den dopředu, případně ráno před odjezdem zavolat na centrálu a ujistit se, že přívoz opravdu jede ve váš předpokládaný čas. A jestli si myslíte, že to všechno po příjezdu na Eua zapijete, tak se mýlíte. Na celém ostrově je jen jedna jediná možnost, kde můžete koupit alkohol a to je v místní Liquor Shopu, kde jste rádi za pivo…

Nejlepším zážitkem pro nás byl výlet na pláž Fangatave, která se nachází na severovýchodním cípu ostrova Eua a aby se návštěvník dostal na pláž, musí sklesat z vrcholků 150 metrů vysokých útesů. Z počátku se cesta lehce vlní a pomalinku klesá, později je nutné ukázat trochu lezeckého umění. Díky tomu ale nakonec máte celou pláž jen a jen pro sebe a výhledy na okolní útesy jsou nezapomenutelné.

Jinými velmi zajímavými zastávkami na ostrově je 800 let starý strom (Ovava Tree), nebo nádherné příkré skály na jižním cípu ostrova se stádem divokých koní. Další krásnou zastávkou byl neskutečně vysoký skalní oblouk přímo na kraji samotného ostrova.

I keporkaci mají své dny

Jako každé jiné zvíře, i keporkaci mají nárok na klid a pokud k nim skočíte do vody a oni na vás zrovna nemají náladu, mávnou ploutví a zmizí vám v hloubce. Bohužel se nám toto párkrát stalo a nakonec jsme na moře za keporkaky vyrazili třikrát. Při prvním šnorchlování o nás opravdu moc nestáli a vždy mávli ploutví a zmizeli v hloubce. Podruhé už si nás jeden keporkak alespoň obkroužil, než mávl ploutví a zmizel v hloubce a až napotřetí se nám zadařilo šnorchlovat se samcem a samicí, kteří projevovali lehký zájem o nás i loď. Nakonec jsme s nimi ve vodě strávili nějakých 15 minut, než jsme je omrzely a tak mávli ploutví a … (vždyť to znáte).

Ostrov Atata

Pokud hledáte klidné místo pro odpočinek, je Atata skvělou volbou. Na ostrově najdete pouze malou vesničku s políčky a resort pro turisty. Celý ostrov je možné přejít za 15 minut. V rámci ubytování v Royal Sunset Resort je možnost denně využít šnorchlování z lodi, případně vyrazit na kajaky. Pokud hledáte spíš klidnější aktivity, můžete využít místní bazén, kulečník, fotbálek, nebo jen tak posedět na baru u dobrého jídla a pití.

Ostrov Pangaimotu

Tento ostrov je vyhlášený kvůli vraku, který je potopený pár metrů od břehu. Vrak už pod vodou nějakou dobu je a časem poskytl útočiště mnoha druhům rybiček a korálů. Samotný ostrov se dá obejít do 30 minut. My na ostrov vyrazili na otočku v rámci jednoho dne a návštěva nám bohatě stačila.

Tongatapu

Hlavní a zároveň největší ostrov Tongy je Tongatapu. My se rozhodli na tomto ostrově strávit poslední dny našeho pobytu. Jedním z důvodů byla dostatečná rezerva před odletem zpět na Zéland, druhým důvodem byla příroda, která na Tongatapu je. Ostrov je dnes sice hustě osídlený, ale i tak zde najdete mnoho zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Jmenovitě může jít o Blowholes, kde voda naráží do útesů ostrova a místy se tříští až do výšky deseti metrů.

Dalším místem, které určitě stojí za zmínku je jeskyně Anahulu s jezírkem, ve kterém se můžete vykoupat. My měli to štěstí a byli v jeskyni chvíli sami, tak jsme si užili pohled na vysoké krápníky odrážející se v hladině nádherně čisté vody. Po chvíli nás ale dohnala skupinka místních mlaďochů s nahlas puštěnou hudbou a udělali si z jezírka a jeho okolí mega pool-párty. Při pohledu na místní, jak lezou po krápníkové výzdobě, aby mohli skočit do jezírka z co největší výšky, se nám chtělo tak akorát plakat, proto jsme raději odešli a přesunuli se ke skalnímu oblouku na kraji útesu, který se velmi podobá tomu na Eua.

Co dodat na závěr?

Nakonec jsme za náš výběr ostrovů neskutečně rádi. Tato dovolená pro nás byla jakousi ochutnávkou Tongy a minimálně mě tato ochutnávka nestačila a hned bych se vydala na Tongu znovu. Z počátku jsme bojovali, protože, to, co bychom jinde stihli za tři dny, tak nám na Tonze trvalo týden. Nakonec jsme si ale zvykli na rytmus místních a ke konci si tuto pohodu začali i užívat. Prostě to chce klid, zahodit hodinky, neplánovat a užít si vše, co vám Tonga nabízí, protože jenom tak se z toho nezcvoknete…

Autory fotek jsou: Petra Glazerová a Petr Krejčí

Petra Glazerová

S přítelem jsme se před rokem rozhodli přerušit stereotypní život v Praze a rozhodli se odstěhovat na pár měsíců na Nový Zéland. Své cestování po Zélandu a dalších zemích sdílíme na blogu, který je možné sledovat na Facebookových stránkách.

Pin It on Pinterest