Category: 1993 / 06

Otevření hranic přineslo několik problémů, s kterými se potýkáme. Drogy, sekty, AIDS, nárůst prostituce, obchod s lidmi… Méně se už ví o drancování naší přírody. Konkrétně mám na mysli vykrádání hnízd vzácných druhů dravých ptáků. Po převratu se u nás postupně vytvořily pytlácké bandy, které jsou napojeny na mezinárodní překupnické organizace, Na našem území je vykrádáno 50 až 90 procent hnízd těch nejcennějších druhů dravců. Např. orel skalní či raroh velký. Mláďata. ale i vejce jsou pašována především do západní Evropy a prodávána různým snobům, soukromým zoologickým zahrad ám a sběratelům. nebo jen překupníkům, kteří je dále prodávají na arabských trzích. Všeobecně platí, že čím vzácnější a ohroženější je druh nabízeného živočicha (či rostliny), tím je jeho cena vyšší. Do boje proti pytlákům a překupníkům se zapojila např. i mezinárodní sokolnická federace I. A. F. Mimo to v loňském roce ještě tehdejší Československo přistoupilo jako 114. země k tzv. Washingtonské konvenci. Jde o „Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin“ (C.I.T.E.S.).
Jak je ovšem všeobecně známo, samotné legislativní opatření nezaručuje ochranu. A tak se počátkem roku 1990 Josef Chavko a Pavel Sulan rozhodli k riskantnímu kroku. „Odtajnit“ jedno z každoročně vykrádaných hnízd raroha velkého a zahájit jeho nepřetržité strážení. Postupně se podařilo získat asi sedmdesát dobrovolníků, kteří si vzali volno nebo dovolenou a odešli do hor. Dosti úsilí si vyžádalo přesvědčit zástupce státní ochrany přírody a státních lesů. Výsledek této průkopnické akce byl dosti výmluvný. Aktivisté sdružení Děti Země a Slovenského zvãzu ochráncov prírody a krajiny spolu se svými přáteli z řad studentů, ornitologů a trampů střežili po tři měsíce nepřetržitě jednoho raroha velkého. Na ploše cca tisíc kilometrů čtverečních, která představuje hlavní areál rozšíření naší populace, tehdy vylétla mláďata pouze z jednoho a to právě stráženého hnízda. Ostatní byla vykradena. Tak vznikla „Akce Falco“ aneb „Ptáci neznají hranic,“ která letos vstupuje již do čtvrtého ročníku. jejími pořadateli jsou SZOPK (Slovenský zvãz ochráncov prírody a krajiny a KODAZ – DZ) Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti země) pod garanci orgánů státní ochrany přírody.
V prvním ročníku Akce Falco vylétla díky strážení čtyři mláďata – z toho dvě byla původem z odchovny. V roce 1991 to bylo již dvanáct mláďat raroha velkého (z toho šest bylo z odchovny dravců v Miloticích a to byli dáni do hnízd v přírodě) a dvě mláďata orla královského. Bylo zmařeno několik přímých pokusů o vykradení hnízd. V třetím roku trvání – tedy v r. 1992 – se akce rozšířila do dalších oblastí a skoro pět stovek dobrovolníků přispělo k záchraně dvaceti mláďat raroha velkého.
Akce Falco 1993 bude probíhat hlavně ve slovenských horách, ale i v českým zemích od března až do letních měsíců. Hlídá se v týdenních turnusech v nepřetržitých hlídkách na lokalitách s hnízdy. Hlídá se dne v noci, pod dohledem odborníků, často za extrémních klimatických a terénních podmínek. Akce probíhá v návaznosti na obdobné aktivity v zahraničí. Kromě samotného ochranářského efektu má také výchovné a osvětové působení. Podařilo se upozornit a z části zainteresovat veřejnost. Svědčí o tom stovky dopisů i finanční dary, které pořadatelům Akce Falco dochází. Řada účastníků, zvláště z řad mládeže a studentů, se o problematiku začala hlouběji zajímat a mimo trvalejší spolupráce při vlastní akci začaly vznikat i aktivní ochranářské skupiny v místech bydliště. A co členy Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země (se sídlem v Chebu) nejvíce trápí? 1. Vykrádání hnízd rarohů velkých se sice v současné době daří eliminovat, ovšem v důsledku předchozího dlouhodobého plenění hnízd a absence mláďat současná populace „stárne“, nestačí se samoreprodukovat a je reálné nebezpečí jejího odumření. 2. Dosud dochází k vykrádání hnízd orlů. 3. Stále chybí účinnější legislativa a možnost tvrdších postihů. Ovšem pravdou je, že akce sama (kromě toho, co může mít i určitá úskalí) však neřeší celý problém, pouze důsledky špatné legislativy a nedostatečné kontrolní činnosti. Je zde málo zájmu ze strany státu. Současná situace je obrazem protikladů naší lidské i společenské morálky. Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země ale pořádá i mnoho jiných akcí. Některé mnohým lidem sahají do svědomí.
Hlavnímu aktivistovi pravidelně docházejí anonymy i adresnější výhrůžky. Mne osobně zaujala „Akce bažantnice Lužná“, kde se vyráběly živé terče pro „vzácné hosty“ a devizové cizince. Velice poučný je dopis od okresního prokurátora, kteří organizátoři této akce dostali. Cituji: „…Protiprávní postup funkcionářů v souvislosti s ochranou bažantnice v Lužné lze postihnout jen za činy, které jsou právem zakázány, a způsobem a v rozsahu právem dovoleným… Morální oblast nepatří do sféry dozoru prokurátora. Subjektivně však chápu vaše rozhořčení a přál bych si, aby bylo věnováno ochraně přírody více péče než dosud…“ Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země se od roku 1992 začal více zaměřovat na širokou veřejnost, apelují na její „morálku“, Upozorňují lidi na to, že ochrana – a nejen dravých ptáků – je věcí nás všech. Je to věcí přístupu společnosti k přírodě a k životním hodnotám. Věcí nazírání na okolní svět a na život. Akcí Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země je mnoho. Zájemci, kteří by chtěli spolupracovat na „Akci Falco“ se mohou přihlásit na adrese: Radka Jindrová, Děčínská 100, 407 21 Česká Kamenice.
O dalších aktivitách „KODAS – DZ“ se dozvíte na adrese: Děti Země – KODAS, ul. Trčky z Lípy č. 4. 350 02 Cheb. Zpracováno podle materiálů KODAS – DZ

Pin It on Pinterest