Category: 1995 / 02

Mormoni se považují za nejrychleji rostoucí náboženskou organizaci na světě. V současné době má přes 8,5 milionu členů. Sami mormoni uvádějí, že každé dvě a půl minuty křtí nového člena.DĚJINY MORMONŮ.Zakladatel této církve Joseph Smith dva roky před svou smrtí vysvětlil, jak došlo k založení této nové náboženské společnosti. V roce 1820, to mu bylo 14 let, kdy byly spory mezi různ ými denominacemi, se rozhodl prosit Boha o vedení. Popsal to takto: „Viděl jsem světlejší sloup zářivější než slunce. Potom se mi zjevil Bůh Otec a Ježíš Kristus v oslavné tělesné podobě. Přikázali mi, abych se nepřidal k žádné nábožensk é skupině, neboť všechny jsou v omylu.” 21. září 1823 Josepha Smitha údajně navštívil anděl Mormoni a sdělil mu, že v zemi na nedaleké hoře je ukryta kniha napsaná na zlatých deskách. Spolu se zlatými deskami tam byly uloženy kameny (urim a thummin), které měly usnadňovat překlad. Na deskách byl vylíčen průběh jednání mezi Bohem a původními obyvateli Ameriky. 28. září 1827 doručil anděl Josephovi tyto desky a nařídil mu, aby je přeložil.Z toho vznikla Kniha Mormonova, autorizována 11. 6. 1829. Vytištěna byla roku 1830 v Palmýře (New York) v pětitisícovém nákladu. Když byly desky přeloženy, byly vráceny andělovi Mormoni, takž nejsou k mání. Joseph Smith založil 6. dubna 1830 Církev Kristovu, poději bylo její jméno změněno do dnešní podoby – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Mormoni byli často pronásledov ání a stěhovali se ze státu do státu, takže měli velký podíl na osidlování Divokého západu. 27. června 1844 byl ve věznici zavražděn zakladatel církve Joseph Smith. Mormoni se vydali k Velkému solnému jezeru Utahu, kde vystavěli kvetoucí město. V souvislosti s mormony se často mluví o mnohoženství. Když byl 7. června 1994 otevřen v Praze Církevní dům a misijní kancelář mormonů, zeptal jsem se na to jejich misijního prezidenta Phillipa J. Brysana. Odpověděl mi: „Mnohoženství u mormonů bylo zru- šeno roku 1890.” A do té doby existovalo proto, že měl zakladatel vaší církve J. Smith nějaké zjevení, při kterém se dov ěděl, že může mít více žen? „Ne, bylo tomu jinak. Mormoni byli v té době velmi pronásledováni, mnoho jich bylo zabito, takže byl přebytek žen. Ale jak už jsem říkal, mnohoženství u mormonů bylo zrušeno r. 1890.”STANDARDNÍ CÍRKEVNÍ DÍLA MORMONŮMormoni mají čtyři standardní církevní díla. Bibli, Knihu Mormonovu, Doctrine and Covenants (Učení a smlouvy) a Pearl of Creat (Drahocenná Perla). O bibli toho bylo napsáno mnoho. Co je to tedy Kniha Mormonova? V jejím úvodu se píše: „Dle Knihy Mormonovy byla Amerika zalidněna už v 18. století před Kristem, krátce po zmatení jazyků při stavbě věže babylonské. Od té doby se několik skupin lidí vystěhovalo z Asie do Ameriky, kde vyvinuli civilizaci, která, dnes ač zničená, zanechala stopy až do dnešního dne.” Kniha Mormonova doplňuje, ale nenahrazuje učení bible. Učení a smlouvy: Tato kniha byla původně publikována v roce 1833 pod názvem Kniha přikázání. V roce 1855 byla pozměněna a znovu vytištěna pod dnešním názvem. Jsou v ní zjevení Josepha Smitha, plus nějaký historický materiál zjevení druhého vůdce mormonů Brighama Younga a „manifest” proti polygamii. Drahocenná Perla: Tato kniha má uvádět záznamy Abraháma. Ze svitků, jejichž nalezení bylo dosti záhadné a vydalo by na samostatnou story. Svitky s Josefovými záznamy, který byl poslán do Egypta, nebyly nikdy přeloženy. Důležitou část Drahocenné Perly je Kniha Abrahámova, která popisuje utrpení Abraháma v domě jeho otců a zázračné navrácení. Hovoří se zde také o stvoření světa a duchů před tím, zjevuje poznání starých patriarchů o astronomii. Mormoni navíc věří, že zjevení pokračuje, a tak mohou být pro církev vytištěny nové knihy, které schválí prezident a ty by potom byly považovány za autoritativní. Každý jednotlivec v církvi může obdržet zjevení, ale jen prezident může mít autoritativní zjeven í pro celou církev, on je „vidoucí”, zjevovatel, překladatel a prorok.GENERÁLNÍ AUTORITY CÍRKVEPodle mormonů je mezi světskou správou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a ranou křesťanskou církví mnoho paralel. Pozoruhodná je jejich terminologie, nepřítomnost placených úředníků, vedení v rukou laického kněžstva a zásada zjevení prostupují všechny úrovně církevního vedení. Princip moderního zjevení je ústředním pokladem pro víru a prezident církve je považován za proroka, který získává inspiraci a zjevení pro vedení církve přímo od Boha. Jeho dva rádci spolu s ním tvoří První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Po nich v autoritě přichází Rada dvanácti apoštolů, která pod vedením Prvního předsednictva je organizačním tělesem, jež ustanovuje praxi a správu církve. Apoštolové mají také speciální funkci jakožto Svědkové Ježíše Krista po světě a dohlížejí na řádnou a správnou činnost církve, kdekoli je umístěna. Princip Prvního předsednictva a Rady dvanácti apoštolů jsou uplatňov ány hlavně prostřednictvím Prvního sboru sedmdesátníků, který se skládá ze sedmdesáti vysoce zkušených vůdců a organizátorů. Různá oblastní předsednictva, která koordinují a řídí práci církve v národních a mezinárodních oblastech, jsou volena z Prvního sboru sedmdesátníků. První předsednictvo, Rada dvanácti apoštolů a První sbor sedmdesátníků jsou známy jako „Generální autority” církve.MÍSTNÍ A NÁRODNÍ SPRÁVAPro usnadnění správy je vždy několik blízkých sborů spojeno dohromady a tvoří tzv. Kůl. Tento termín byl odvozen ze starozákonní praxe, protože tehdy byly kůly zatloukány do země, aby vyznačily zeměpisnou oblast. Kůl tedy odpovídá přibližně diecézi v jiných křesťanských církvích. Prezident kůlu předsedá každému kůlu, který má přibližně dva až čtyři tisíce církevních členů. Správa pak bývá ustanovena k tomu, aby pomohla při výcviku určitého počtu funkcion ářů v různých sborech a dohlížela na výcvik. Jestliže místní členstvo není dostatečně početné, aby vytvářelo sbory a kůly, členové jsou organizováni do misijních sborů a okrsků. Správa pak bývá řízena z nejbližšího misijního střediska, které je zodpovědné za rozvoj církve v nových oblastech a za misionáře s plným úvazkem v dotyčném místě. Skupina kůlů je známa jako oblast. Prezidenti kůlů, ač jsou sami zkušení církevní úředníci, dostávají dle potřeby výcvik a pokyny od oblastního zástupce, který je za kraj zodpovědný. Oblastní zástupci jsou často ustanoveni, aby dohlíželi na několik různých oblastí, které jsou od sebe na kilometry vzdáleny. Oblastní zástupci jsou zodpovědni územnímu předsednictvu, které prov ádí koordinaci církve v určitém národu. Územní předsednictvo (prezident a dva rádci) je trvale povoláno z členů Prvního sboru sedmdesátníků. Tito muži bývají církevním ústředím povoláni na dobu, která trvá dva až tři roky. Pak jsou pověřeni jinými úkoly.ZÁKLADNÍ ORGANIZACE: RODINA A SBORZákladní jednotkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je rodina. Církev učí, že ve skupině rodiny mohou být zásady křesťanského života nejlépe hlásány, sdíleny a doprovázeny příkladem. Velký důraz je kladen na rodičovskou zodpovědnost, přičemž církev tu znamená hlavní zdroj pomoci každému členu rodiny, aby se rozvíjel citově, intelektuálně a duchovně. Rodiny a jednotliví členové se shromažďují na úrovni lokality a vytvářejí kongregaci zvanou sbor, který má 200 až 500 lidí. Protože na žádné církevní úrovni nejsou placení kněží, mohou tedy všichni pravidelní návštěvníci sboru, muži, ženy a mládež, mít nějakou funkci, úřad nebo zodpovědnost. Toto zařazení veškerého členstva je speciální charakteristikou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Odpovědnosti mohou obsahovat správu, poradenství, vyučování (dospělých, dospívajících nebo dětí), návštěvy domovů, misionářskou práci nebo organizaci sociální aktivity nebo služeb. V čele místní organizace sboru je biskup. Je to vždy muž, který má rodinu a není placen, stejně jako ostatní úředníci. V přísném souladu s biblí je každý biskupem – bez ohledu na velikost jeho sboru či zda předseda ve Frankfurtu, Tokiu nebo v ústředí v Salt Lake City. Biskup je jeden z nejzaměstnanějších mužů v církvi. Mnoho jeho času během večerů, sobot a nedělí je věnováno službě místním členům.DESÁTEK: FINANČNÍ ZÁKLADFinanční struktura Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je zařízena tak, aby obstarávala fondy nutné k vyučování a šíření evangelia Ježíše Krista po světě. Finanční základ církve tvoří biblická zásada placení desátků. To znamená, že jednotliví členové nebo rodiny platí desetinu svého ročního příjmu církvi na podporu její činnosti. Příspěvky odevzdávají týdně nebo měsíčně a jsou soukromou záležitostí dárců a jejich biskupa. Přes 90 procent celého církevního příjmu pochází z dobrovolných příspěvků. Neexistují peněžní sbírky. Církev nepůsobí kvůli finančnímu zisku, ani kvůli hromadění majetku: Nevlastní nic, z čeho by byly dividendy, ani nekontroluje úroky v žádné větší národní obchodní společnosti. Všech desátků se použije na řízení církevních programů a na úhradu prostředků. Fakt, že církve působí bez placených kněží, umožňuje použít peníze, které by byly vydány na platy, ve prospěch jiných důležitých církevních, výchovných nebo dobročinných akcí.GENEALOGICKÉ BÁDÁNÍPodle mormonské teologie je každá rodina věčnou jednotkou. Proto církev vložila značné prostředky do genealogického výzkumu. Církev má největší genealogickou knihovnu na světě – je v Salt Lake City v USA. Po světě má stovky odboček, které využívají členové, ale i nečlenové církve.VZDĚLÁNÍNa 700 tisíc studentů je zapsáno na mormonských církevních školách včetně univerzit, kolejí, institucí a v seminářích všude na světě. Navíc má církev 73 elementárních škol a sekundárních škol na Novém Zélandě, Americké Samoy, Západní Samoy, v Tonze, na Tahiti, Fidži, v Mexiku, Bolívii, Paraguayi, v Chile a Peru. Církev také založila fond pro stipendia, která jsou určena na pomoc novým konvertitům v rozvíjejících se národnostech, aby jim dostatečné vzdělání umožnilo účastnit se soutěže na pracovním trhu a zajistit si vedení v rodině, společnosti a církvi. Církev pomáhá studentům ve Střední a Jižní Americe, v Pacifiku, v Japonsku, v Koreji a v Hongkongu. Mne osobně zaujalo, že v pražském misijním středisku nabízí pro veřejnost bezplatné kursy angličtiny. A výuka může být kvalitní, protože všichni misionáři jsou mladí Američané.CHRÁM: POSVÁTNÉ MÍSTO PRO DUCHOVNÍ OBROZENÍChrám je pro mormony místo duchovní čistoty, jediné místo na světě, útočiště obrození, přístav svatosti, dům Páně. Pro mormony je to nejsvětější místo na zemi. Když je chrám vysvěcen, dovoleno mají vstoupit pouze členové církve. Ovšem před oficiálním vysvěcením si může chrám prohlédnout kdokoliv. Pro mormony jsou chrámy důležité hlavně proto, že své obřady provádějí pouze v nich a nikde jinde. Uvnitř chrámu se účastníci převléknou do bílého obleku, který symbolizuje morální čistotu. Kromě chrámu mají mormoni ještě jedy bohoslužebné místnosti, a to modlitebny, v kterých se konají pravideln á shromáždění, ale i společenské akce.PROČ JSOU MORMONI TAK ÚSPĚŠNÍ?Mormoni mají bezesporu úspěch. Učí, že Bůh má hmotné tělo. Věří, že Bůh a všechny ostatní osoby existovaly nejprve ve formě inteligence, která je věčná. Učí toho mnohem více, což je jim někdy dosti tvrdě vyčítáno katolickými teology. Ti také poukazují na rozpory v Knize Mormonově a Drahocenné Perle. Věda argumentuje tím, že Joseph Smith nemohl být expertem na hieroglyfické písmo proto, že věda s ním nemohla v té době pohnout. Ale mnozí lidé mají potřeby, které daleko převyšují vnímanou potřebu pravdy. Mnohé lidi přitahuje způsob života mormonů, jejich důraz na rodinné hodnoty. Navíc jejich způsob života klade důraz na tradiční americké hodnoty. Mormoni věří, že ústava USA je přímo inspirována Bohem. Základní poučka mormonské církve říká: „Čím je nyní člověk, kdysi byl Bůh, co je nyní Bůh, tím se člověk může stát.”

Pin It on Pinterest