Category: 1996 / 02

Nejdřív přijela limuzína s kouřovými skly plná Japonců. Dav zašuměl oček áváním. Gorbačov přijel až v tom druhém voze. Asi padesátka lidí z celého světa se spontánně seřadila do dvojřadu jako uvítací výbor. Z hotelu vyběhl švýcarský kuchař v bílém obleku s vysokou čepicí. Prst měl na spoušti fotoapar átu a mačkal jej v krátkých, sotva sekundových intervalech, stejně jako všichni ostatní. Nejznámější soukromá osoba na světě inkasovala sérii záblesků s přirozenou shovívavostí. Připadalo mi pořád neuvěřitelné, že tenhle čilý nevysoký muž, s červenou skvrnou na čele, změ- nil dějiny lidstva. Ve filmu „S Madonnou v posteli” se americké superstar zdálo, že na její koncert přišel Gorbačov. Skutečnost, kterou jsme teď prožívali, předčila Madonniny sny.

HOTEL V GLIONU

Středisko Glion international leží téměř kolmo nad Montreux a z hotelového pokoje je skvělý vý- hled na hotely, soukromé vily a jachty kotvící v zálivu Ženevského jezera s příslovečnou švýcarskou dokonalost í na milimetr přesně. Náš hotelový pokoj je devět podlaží po úrovní terasy v Glionu. Celý je zčásti jakoby vlaštovčí hnízdo nalepené na stěně. Je to vlastně luxusní studentská kolej a na pokoji je přihláška ke studiu v mnoha oborech spojených s turistickým ruchem a hoteliérstvím. Jeden semestr tady přijde rodiče na 24 tisíc švýcarských franků.

KONFERENCE

Ve funkci Presidential Advisors Zeleného Kříže zasedají Robert Redford, Yoko Ono, Thor Heyerdahl, Ted Turner, Javier Perez de Cuellar… ale ti do Švýcarska nepřijeli. Všichni ostatní sedí v konferenčním sále za stoly umístěnými do U. V čele za předsednickým stolem uprostřed samozřejmě Mihail Sergejevič. „Vítám vás a než začneme diskutovat, tak se vzájemně představíme.” Členy Green Cross již byly Estonsko, Francie, Japonsko, Korea, Holandsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy. N tomto zasedání se rozšířily o tyto země: Argentina, Bolívie, Burkina Faso, Cote d´Ivoire, Česká republika a Maďarsko. Kandidáty pro přijetí na rok 1996 jsou Německo, Řecko a Srí Lanka. Česká výprava přijela ve složení Štěpán Kyjovský, Marie Chaloupková a Josef Stránský. Pan Kyjovský pracuje v českém meteorologickém ústavu a proto že se jako jediný Východoevropan krom ě Sovětů účastní projektu INTERKOSMOS, dobře se zná i s kosmonauty. Také proto figuroval v seznamu Vladimír Remek, který je v zahraničí oceňován víc než doma. Bohu žel, cestu na poslední chvíli pro nemoc odvolal.

VIZIONÁŘ PO DESETI LETECH

„Než jsem přijal roli prezidenta Green Cross, dlouho jsem přemýšlel o tom, na jaké úrovni by se má práce zde měla odehrávat. Určitě se musíme zabývat tím nejdůležitějším. Nemusíme se zaobírat problémy vlád, parlamentů. Pomůžeme pochopit těm, kdo ještě neví, jaká je ve světě situace. Pomůžeme ve světě prosadit koncepci globální odpovědnosti. Proto jsme založili tuto organizaci a dnes nás čeká úloha navázat kontakty se světem.“ Když Gorgačov mluvil o budoucnosti Green Cross, jeho vize objímala celý svět. Připomínalo mi to svaz sovětů – stejně tak členil organizace od té mezin árodní na zemské a pak dále na úrovni měst, krajů a okresů, včetně pravidelných sjezdů „ústředních výborů“. „Naše organizace poroste,” říkal přesvědčivě a jeho hlas střídavě stoupal a klesal tak, že i bez mikrofonu byl siln ější než tlumočníci z reproduktorů. Od roku, kdy začal svou perestrojku Sovětského svazu, uplynulo deset let a všichni přetékali hřejivou úctou k muž, který změnil svět k lepšímu: „Minul ý rok se zrodila struktura mezinárodní organizace, dnes potřebujeme sloučit zku- šenosti z různých úhlů pohledů. V tomto roce vypadá situace daleko lépe než loni.“ A teď to podstatné. „Stavím se za požadavek vypracování ekologického kodexu, souboru nových norem mezinárodního prá- va, regulujících ekologickou problematiku.“ Není to nic nového. Kromě prezidentstv í v Green Cross má Gorbačov také svou nadaci, která si od počátku stanovila úkol zpracovávat problematiku přechodu k novému paradigmatu vý- voje k nové civilizaci. PŘIJÍMÁNÍ NOVÁČKU První mluvil zástupce Argentiny. „Pokrepše,“ přerušil ho Michail hromov ým hlasem. Poslouchal pozorně a dí- val se pronikavě. Z každého gesta bylo znát, že ví o své roli reformátora celého světa. „Od jakých společenských organizac í jste dostal pomoc? Vznikly konflikty s jinými ekologick ými organizacemi? Máte přepravený projekt spolupráce s masmédii?“ Chvílemi to připomínalo výslech. Doslova rozmetal představy o tom, že přijetí kandidátů do Green Cross je jenom formální záležitost. Když přemýš- lel, měla jeho obrovská tvář výraz z antické tragédie. Nebyl jako jiní státn íci, které jsem předtím viděl. Od chví- le, kdy nastoupil jako pomocník kombajnéra ve Stavropolské oblasti, do roku 1990, kdy dostal Nobelovu cenu míru, toho viděl a zažil víc než většina smrtelníků. Ačkoli Rus, naplnil americký sen. Mnoho získal rozhovory se světovou politickou a duchovní elitou, ale kdo ví, co získali oni rozhovorem s ním? Říká o sobě, že je reformátorem od přírody.

PROČ NENÍ V RUSKU PREZIDENTEM?

Na jednom z prvních setkání ve Washingtonu řekl prezident USA Ronald Reagan na adresu tehdejšího generáln ího tajemníka Gorbačova: „Neexistují historie, jen životopisy.“ Byl to začátek konce éry studené války a Gorbačov snad první ruský politik, který se vydal mezi prosté Američany na ulici. A oni mu tleskali. S odchodem Gorbačova ze svě- tové politiky skončila celá éra plamenn ých projevů apelujících na emoce, dlouhá doba idealistických snah o zlep- šení lidstva. Skončilo vlastně i tohle stolet í. Typicky ruský styl hovoru tkvící v používání hesel a podmiňovacího způ- sobu, v obratech vyzývajících k akci, ale hlavně srozumitelný a optimistický tón byl náhle vítaným osvěžením v každodenní šedi politických projevů. „Lidé na celém světě si uvědomují váhu ekologických problémů,“ řekl prostě. V ulicích Montreux jsme skute čně den poté potkali starší paní, která si moc pochvalovala, že má Rusko takového člověka a nemohla pochopit, proč v té zemi není prezidentem.

HOMBRE MULTIMEDIÁLNÍ

„Seňore,“ začal svůj projev předseda bolivijské organizace. Jeho řeč se skvěla termíny jako „hombre“ nebo „amigo“ a shromáždění dostalo opravdu internacionální charakter. Byl to zážitek jako z televizního bloku jazykových kursů. Po francouzštin ě, němčině, angličtině a ruštině se ozvala španělština. Jednací řečí byla angličtina, ale rozhodovací řečí zů- stala ruština, i když jí mluvil jen Gorba čov. Bolívijci připravili na zasedání videokazetu o své zemi. Promluvila další světová řeč – multimediální. MLADÍ ČÍŠNÍCI Po aktivních černoších z Burkina Faso v bílých hábitech se představili jejich kontinentální kolegov é Cote d´Ivoire. Asi po půl hodině projevu Gorbačov zmizel jako duch. Vrátil se až když se svým projevem přistoupil k mikrofonu český zástupce Štěpán Kyjovský. Zatímco zasedání pokračovalo zprávou maďarského představitele Green Cross, šéf hotelové školy rozdával poslední pokyny nastoupené armádě v bílých žaketech. Studenti stáli v řadě vyrovnaní jako vojáci. Byl to jejich velk ý den. Opravdu se snažili. K obědu připravili Feuilleté de cépes et chanterelles á l´sauvage neboli nadýchanou pizzu jako předkrm, následoval tradiční filet de boeuf róti entier á la moelle, Pommes Daaarphin, Rouelles de blancs de poireaux, čili šťavnatý stejk s nevídanými přílohami. Jako zákusek Régal au chocolat noir a konečně Café et dourceurs candies. V PŘÍMÉM PŘENOSU „Myslíte, že je možné udělat s Gorbačovem rozhovor?“ zeptali jsme se tlumočníka. „To se musíte zeptat jeho, ale je to nepravděpodobné, protože má program rozplánovaný do každé minuty.“ Pak dodal, že musíme otázky pokládat pouze v ruštině. Vzápětí se rozsvítily dva televizory v rozích auly, kde probíhal raut, a obklopily nás hrozny lidí se skleni čkou v ruce. Michail Gorbačov se ukázal v přímém přenosu z televizního studia v Ženevě. Nejdřív několik záběrů z minulosti – podepisov ání dohody s USA o omezení po- čtu strategických zbraní, manifestace v Moskvě z období perestrojky. Dramatick é střihy z puče, který Gorba- čova zastihl na Krymu. A potom přímý přenos ze studia. Gorba čov mluvil o tom, že studená válka skončila a největším problémem sou- časného světa je ekologie.

SETKÁNÍ S LEGENDOU

Nedokázal jsem si představit bezpečnostní aparát, který světové osobnosti doprovází. Vrátil se z televizního natáčení uprostřed eskadry. Před ním couval televizní kameraman se štábem, osvětlovači mu propůjčili svatozář a ze stran ho zaji šťovali nenápadní muži s šedivýma očima. Když jsem udělal krok smě- rem ke Gorbačovi, rozpažili ruce do neprostupného koridoru a byli pryč. Pak nás číšníci uvedli ke stolu. Visačky s naším jménem byly na místech s nejlepším výhledem. Ten vý- hled byl tak dobrý, že nás pánové ze „security“ (ochranky) požádali, abychom si s nimi vyměnili místa. Celý večer jsme pak měli sledovat nenápadnou dámu v sáčku, tvíďáka s knírem a dvojici ruských „namakanců“, jejichž oči nepřetržitě těkaly po sále. Když jsme dojedli polívku, byl okamžik čas. Zaklepal jsem tlumočníkovi na rameno: „Mohu mít otázku pro Michaila Sergejeviče?“ „Prosím,“ řekl a upozornil ho. Otáčel se pomalu, s carskou majestátností. „Koktejl, da?“ Podíval se. „O čem píšete?“ „Cestování, příroda, ekologie.“ „Znal jsem vaše cestovatele Hanzelku a Zikmunda. Vyřiďte jim můj pozdrav.“ Řekl jsem, že s panem Zikmundem jsme dělali rozhovor. Pozdrav jsem vyřídil a zjistil, že pan Hanzelka navštívil Gorbačova v české delegaci s Václavem Havlem po roce 1989. „Molodci,” řekl Gorbačov. „Napi šte, že Gorbačov fandí všemu, co podporuje ekologii.” Na tomto setkání měl čas rozpočítaný na minuty. Ale slíbil nám rozhovor na jaře. Vrátili jsme se na svá místa u bohatě prostřeného stolu. Právě se servíroval druhý ze sedmi chodů a po bílém a růžovém se podávalo červen é, které vzorní studenti hotelové školy neustále dolévali. Tvíďák naproti se významně protáhl v zádech a narovnal si bouchačku na pravém boku, která se mu tím protažením vyklubala z pod saka. V ruce se mu ocitl KOKTEJL a odložil ho k ostatním darům.

AUTOGRAMIÁDA

Na závěr druhého dne měl Gorba čov projev. Nakonec podepisoval fotografie, knihy a papíry s emblémem Green Cross. Z druhé strany stolu ho lidé houfně fotografovali. Snímek „Já a Gorbačov” bude patřit k trhákům nejednoho alba. Gorba- čov se stal legendou. Když odcházel, všichni povstali a dlouho a hlasitě tleskali.

Pin It on Pinterest