Category: 1996 / 01

Zo ženy tiekla vtáčia krv, Dva dni po zákroku filipínského liečitela zomrel, Zázraky bez záruky, Manžel nebohej vďačný aj za polrok ďalšieho života, Skalpel z ludských prstov, Pôsobenie filipínskeho liečitela budú prešetrovať policajti… To sú len niektoré titulky novinov ých článkov, vďaka ktorým sa v medicínskej i laickej slovenskej verejnosti prevalila kauza filipínskych liečitelov. Škála publikovan ých názorov na tento problém nebo nejako zvlášť bohat á. Odborná komunita psychických chirurgov už vopred tvrdo odmietla, novinári sa k operáciám bez skalpela postavili väčšinou skepticky. Zopár lek- árov, ktorí mali možnosť vidieť zákroky na vlastné oči, sa do zverej ňovania svojich pocitov nehrnie. Možno nevedia, čo si majú myslieť. Profesorka Janine Fontainová- Mirabelová z Francúzska a nemecký výskumník Dr. Harald Wiesedanger delia operácie filipínskych liečitelov na dve skupiny. Do prvej patria bioterapeutické a psychoterapeutick é zákroky v energickom poli pacienta bez vniknutia do jeho fyzického tela. Při zákrokoch druhej skupiny sa vraj odstraňuje takzvané tkanivo, ktoré symbolicy zobrazuje chorobu. Filipínski liečitelia tvrdia, že ide o zmaterializovan é negatívne vplyvy na človeka. Asociácia filipínskych liečitelov, na ktorej čele stojí reverend Alex L. Orbito, združuje viac ako päťsto osôb. Psychickú chirurgiu, to je operácie, pri ktorých liečitel vnikne bez skalpela do tela pacienta, dokážu vykon ávať iba štrnásti. Štrnásti ludia na svete. „Kritici všetkého druhu sa snažia význam fenoménu filipínskych liečitelov potlačit, ohovoriť, označiť ho za falzifikát, hovorí Dr. Nina Martynová-Křivdová, ktorá so svojím manželom – bývalým československ ým diplomatom – žila na Filipínach mnoho rokov. „Falzifikátori jestvujú všade, samozrejme, aj medzi liečitelmi sú šarlatáni Dr. Křivdová je však presvedčená o tom, že filipínske operácie třeba považovať za fyzikálny jav. Prstami liečitela údajne prechádza niečo jako sterilizuj úca energia, slnečné ultrafialové lúče. Jeho prsty potom prenikajú do tela chorého, ale bez toho, aby porušili bunky. Orientuj úc sa pomocou vibrácie chorých buniek, liečitel bezbolestne odober á z tela chorého to, čo tam nepatr í. „Kritici filipínskych liečitelov často hovoria, že liečitelia švindluj ú, že z tela chorých vyťahujú tkaniv á, ktoré z tohoto tela nepochádzajú. Ba dokonca – podstrkujú častí tkanív zo zvierat,” pokračuje pani Nina. „Hovoria to preto, lebo vybraté tkaniv á akoby neboli ludského pôvodu. Uvedomme si však, že tkanivo, ktor é liečitel vyťahuje z tela chorého, musí pod vplyvom koncentrovanej energie zmeniť svoju štruktúru. Veď aj štruktúra uvareného mäsa sa liší od štruktúry mäsa surového!” V roku 1984 sa konala konferencia paranormálneho liečenia vrátane psychickej chirurgie. Z tejto konferencie vyšiel zborník. Predslov napísal vtedajší najvyšší predstavitel filipínskeho štátu Marcos. Tým sa „filipínska škola” stala oficiálnou doktrínou.

VTÁČIA KRV NA ŽENSKÝCH NOHAVIČKÁCH?

Filipínski liečitelia, healeri, majú údajne zvláštnu, Bohom danú schopnosť absorbovať z okolia energiu dosahuj úcu taký stupeň, že im umožňuje vykonávať chirurgiu bez otvorenia tela pacienta. Slovensko zatial navštívili s odstupom niekolk ých týždňov dvaja. Príchod prvého z nich, Placida Palitayana, zabezpe- čovala a organizovala nitrianska agentúra patriaca dvadsaťdeväťročnému Romanovi Spišiakovi. Honorár pre liečitela a pre sprostredkovatelsk ú agentúru, bez ohladu na diagnó- zu pacienta, bol tisíc dolárov, prípadne osem sto dolárov plus zvyšok v slovenských korunách. Platilo sa v hotovosti a súčasťou tzv. formulára klienta bolo čestné vyhlá- senie, že klient sa na liečbe zúčast- ňuje na vlastnú žiadosť a agentúra Spišiak negarantuje výsledky proced úr. Do Jedlových Kostolian, kde filip ínsky liečitel pôsobil, prišli desiatky ludí i množstvo zvedavých novinárov. Podla dohody s agentúrou sa mali údajne na zákrokoch zúčastniť aj traja členovia Lekárskej spoločnosti natur álnej medicíny. MUDr. Gustáv Solár neskôr v rozhovore pre časopis Plus 7 dní povedal, že ich úlohou bolo zabezpečiť objektivizáciu týchto zákrokov. „Išlo nám predovšetkým o to, aby sa zákroky seriózne preskúmali. To znamená, aby tých, čo sa na nich zúčastnili, vyšetrili najmodernejšími spôsobmi před zákrokom, bezprostredne po ňom, a potom ešte v určitých časov ých intervaloch,” vysvetloval. „Ako vieme, vo vzorkách, ktoré na Filipínach pri takýchto zákrokoch odobrali členovia štábu Českej televízie, renomované pracoviská v ČR potvrdili prítmnosť ludskej bielkoviny.” K objektivizácii zákrokov však nedošlo. Keď lekári prišli do Nitry, dozvedeli sa, že pán Spišiak spolu s pánmi z Filipín odtial odišli už před niekolkými dňami. Dostať sa do blízkosti filipínskeho liečitela Placida Palitayana nebolo jednoduché. Filipínsky zákrok mali možnosť vidieť a fotografovať jedine redaktori denníka Nový Čas. Ti však spochybnili schopnosti filipínskeho liečitela, keď poslali na expertí- zu vzorku krvi z nohavičiek jednej operovanej pacientky. Podla výsledkov krvnej skúšky malo ísť o vtáčiu krv. Palcové titulky „Zo ženy tiekla vtáčia krv” pobúrili laickú i odbornú verejnosť. Zostalo však otázne, či bol podobný prístup a bombastické zverejňovanie výsledkov korektné. MUDr. Gustáv Solár na túto inform áciu reagoval triezvo aj napriek tomu, že sa na filipínskom zákroku nemá možnosť zúčastniť: „Tento fakt sám o sebe ešte nesvedčí o podvode. Na ženských nohavičkách môže byť akákolvek krv. V odbornom svete tiež nie je zvykom, aby sa tak éto rozory robili na jednom pracovisku, jediným človekom. Ak vezmeme všeobecne akceptovanú teorému, že pri filipínskych zákrokoch ide o – ludovo povedané – zhmotnenie negatívnej myšlienky, ukazuje sa, že môže ísť o nešpecifické bunkov é štruktúry.” Rozruch okolo filipínskych operácií neutíchal ani po odchode Placida Palitayana. Desať dní po absolvovaní filipínskej liečby na ná- sledky zhubného nádoru močového mechúra zomrel M. K. Písal o tom časopis Plus 7 dní. Treba však podoktnúť, že lekári, ktorí poznali jeho zdravotný stav, mu už predt ým nedávali nádej na záchranu. Až dva mesiace po vypuknutí celej kauzy sa v Novom Čase objavil ďalší článok. Redaktori písali o ďalšom Palitayanovom pacientovi – horolezcovi Jozefovi Adámkovi z Popradu s rakovinou hrubé- ho čreva, krotému lekári taktie ž nedávali žiadnu nádej. Zomrel vraj tri dni po zákroku filipínskeho liečitela. Cena nádeje sa nedá vyjadri ť peniazmi. Sestra nebohého Jozefa Adámeka sa rozhodla žiadať si peniaze za neúspešný zákrok od nitrianskej agentúry naspäť. Humbug okolo nie veľmi seriózne zorganizovanej akcie v Jedľových Kosto ľanoch sa tým ešte znásobil. Nakoľko nevinne sa v škandalóznom víre udalostí ocitol Placido Palitayan, aký honorár požadoval, a koľko na tom všetkom zarobila agentúra Spišiak, to nikto nevie.

DVOMA PRSTAMI DO NOSNEJ DIERKY

„Nie som Boh,” tvrdí o sebe prezident Asociácie filipínskych liečite ľov, reverend Alex L. Orbito, ktorého príchod na Slovensko avizovali masmédiá už niekoľko týžd- ňov po odchode Placida Palitayana. Príchod tohoto, prakticky najzná- mejšieho filipínskeho liečiteľa organizovala košická spoločnosť Medeor. Zorganizovanie celého „liečebného podujatia” na pôde metropoly vý- chodného Slovenska bolo o poznanie serióznejšie. Záujemcom o chirurgický zákrok sa odporúčalo, aby si od ošetrujúceho lekára zabezpe čili zdravotnú dokumentáciu. Taktiež boli povinní absolvovať predterapeutické vyšetrenie a vý- sledky tohto vyšetrenia predložiť ešte pred podpisom zmluvy o poskytnut í služieb. Zákrok stál 29 900 Sk, ďalší, odporúčaný reverendom, desa ťtisíc slovenských korún. Ešte před príchodom Alexa L. Orbita pred filipínskymi liečiteľmi dôrazne varovalo Ministerstvo zdravotn íctva SR, snem Slovenskej lek árskej komory a mnohí odborníci. „Lekári na Slovensku už riešili viacero prípadov svojich klientov, ktorí odmietli klasickú liečbu a vydali sa s cestovnou kanceláriou na Filipíny,” povedal pre opozičný denník SME MUDr. Viliam Ujházy z Ústavu experiment álnej onkológie v Bratislave. „Američania už o tom popísali stovky strán, majú dokument áciu a argumentáciu, že ide o kúzelnický trik. Ak aj postatou oper ácií nie je trik, ale akási energia, ako tvrdia aj niektorí zástancovia natur álnej medicíny, potom musím poveda ť, že túto energiu ešte nikto nezmeral.” Alex L. Orbito priletel do skepticky naladenej atmosféry. Na otázku denníku Pravda, ako sa pozerá na odmietavé stanovicko k jeho pôsobeniu zo strany ministerstva zdravotnictva a väčšiny lekárov, odpovedal s úsmevom. Vraj vie pochopi ť, že jeho liečenie nie je v Slovenskej republike oficiálne uznané. O svojich schopnostiach sa vyjadril v tom duchu, že „je to dar od Boha, ktorý pomôže ľuďom, a aj to veľmi rád využijem aj na Slovensku…” Potvrdil taktiež svoju ochotu demonštrovať jeden svoj zákrok před lekármi. Ani Alex L. Orbito nemal napriek publikovaným záporným stanovisk ám odborníkov a mnohých novinárov o pacientov núdzu. Vchod do spoločnosti Medeor, kde v jednej z neveľkých miestností prebiehali zákroky, prísne strážili. Novinári nemali šancu dostať sa dnu. Redaktori denníka Slovenský východ na to sklamane reagovali slovami: „Dozvedeli sme sa, že novinári dovn útra nesmú a ani žiadne informácie nedostaneme. Pri tejto príležitosti nám napadlo, že tlač už svoju úlohu v propagácii tohto diskutabilného podujatia zohrala. V bezplatnej reklame. ” Po záruke serióznosti a objekt ívnosti publikovaného materiálu sa to predsa len podarilo fotografovi Tlačovej agentúry Slovakia a nieko ľko dní na to redaktorom magazínu Nedeľna Pravda. Videli a fotografovali zákrok na pečeni Beá- ty M., ktorá je, mimochodom, dcérou lekárky. Jej matka, MUDr. Kornélia Kunayová, pozorovala viacero Orbitových zákrokov a v rozhovore pre Slovenský východ povedala: „Nemyslím si, že by boli chirurgovia zosmiešnení tým, že niekto má iné schopnosti a vie napríklad zmaterializovať energiu a vybrať ju v takej forme, ako to robí tento pán (Alex L. Orbito – pozn. red.). Nie je to iluzionista, ale pracuje v určitom zmenenom stave vibrácií. Ani jeden pacient sa neprejavoval jako v hypnóze, pravdou je, že boli „skľudnení”. Sú to mimoriadne veci a ich vysvetlenie určite nie je jednoduché a rukolapn é. Nemôžeme povedať – funguje to takto. Na týchto úrovniach sme ešte príliš nevzdelaní.” MUDr. Kunayová bola, mimochodom, jediná, ktorá jako lekárka tieto zákroky verejne komentovala v pozitívnom zmysle slova. Redaktori Nedeľnej Pravdy se rozprávali s viacerými odborníkmi, ktorí sa na zákrok prišli zo zvedavosti pozrieť a boli šokovaní. Nikto z nich však nesúhlasil so zverejnen ím svojho mena. „Čo vám mám povedať? To, čo som videl, moje vedomosti nepripúšťajú!” povedal jeden z nich. Pripustil, že Orbito naru šil integritu kože a že po zákroku nezostali jazvy, iba škrabance. Jednej pacientke dokonca vošiel dvoma prstami do nosnej dierky! Zákroky malí možnosť pozorovať aj mnohí príbuzní pacientov. Väčšina vypovedí sa v podstate zhodovala s výpoveďami novinárov, ktorí boli „pri tom”: Alex L. Orbito najprv krúžil dlaňami nad postihnutým miestom. Potom prenikol prstami dovnútra tela. Ozvalo sa prasknutie, v tom okamihu vytryskol pramienok krvi a prítomni počuli zvuk podobný žblnkotaniu. Liečiteľ vybral z tela krvnú zrazeninu a po skončení zákroku nebolo vidieť nijakú jazvu, miesto vniknutia bolo iba mierne začervenan é. Jeden z pracovníkov košickej cestovnej kancelárie, ktorá organizuje cesty slovenských záujemcov o zá- krok priamo na Filipínach (zájazd stojí vyše stotisíc Sk), povedal redaktorom Nedeľnej Pravdy: „Vy môžete povedať, že ste sem prišli a čosi videli. Ja som tie zákroky videl dvestokrát. Nerozm ýšľajte nad tým, lebo sa zblázníte.” Niekoľko dní nato Alex L. Orbito verejne demoštroval svoj zákrok pred desiatkami stúpencov jeho liečite ľských metód a zvedavcov. Informá- cie o tom, koľko bolo medzi nimi skeptikov a kritikov jeho metód, na verejnosť neprenikli. Len redaktorov Slovenského východu pozvali pozostal í 63ročnej Margity Davidovovej na kremáciu. Nebohá mala rakovinu a po návšteve Alexa L. Orbita priamo na Filipínach sa jej stav zlepšil. „Aj keď choroba prepukla opätovne, stále verila filipínskemu liečiteľovi,” povedal manžel nebohej. „Podľa môjho názoru je to seriózny člověk, lebo povedal, že zázraky robiť nevie. Hoci jej predlžil život iba o pol roka, aj za to som mu vďačný.” Slovensko sa rozdelilo na dva tábory. Jedni veria, iní nie. Celá záležitosť vyžaduje seriózne a objekt ívne preskúmanie. MUDr. Sol ár napríklad tvrdí, že zákrok filipínskeho typu urobený korektne – to znamená niekým, kto ho ovláda, a tam, kde je táto liečba namieste, má predpoklad na úspešnosť. Odborná komunita je presvedčená, že filipínski liečitelia iba dokonale imitujú chirurgický výkon. Určite by bolo zaujímavé získať zoznamy pacientov z Jedľových Kostolian i z Košíc a všetkých ich odborne vyšetriť. Kto sa však na to podujme, a bude táto vzorka postačujúca? Pôsobenie filipínskeho liečiteľa Alexa L. Orbita na území Košíc majú prešetrovať policajti. Že by dilemu – ilúzia alebo zázrak – vyriešili oni?

Pin It on Pinterest