Category: 1993 / 10

Na sklonku roku 1989 mimo mnoho jiných společností požádal o registraci i Star ý Mystický Řád Růže a Kříže, latinsky nazvaný Antiquus mysticum ordo rosae cruis, zkráceně AMORC, všeobecně známý pod pojmenováním rosekruciáni. Bratrstvo růže a kříže bylo u nás v posledních desetiletích málo známé, snad z povšechných předválečných spisů z Lešehradových nebo Weinfurtrových a v naší době z Jitra kouzelníků, kde jsou však informace o tomto bratrstvu nepřesné a zavádějící. Po bělohorské katastrofě totiž došlo u nás k úplné likvidaci bratrstva a k emigraci jejich členů s Českými bratry, jejichž filozofie byla velmi blízká. Základy učení rosekruciánů pochází z faraónských škol mystérií v Egyptě, když byly zpřístupněny za Amenhotepa III. a hlavně jeho nástupce Amenhotepa IV. pro široký okruh zájemců.Rosekruciánské legendy vyprávějí o přenesení původního učení z Atlantidy a odtud se prý šířilo do Asie a přes severní Afriku a Španělsko do našich zemí. Tvořila je různá společenství, jejichž členy byli největší filozofové Řecka a i vzdálenějších krajin. Údajně byl členem Essenských terapeutů ve svém mládí i Ježíš Kristus. Všechna náboženství světa mají tak původ v tradici rozšiřované filozofií těchto starověkých společenství, které vlivem kosmického zákona o cyklech přetrvaly věky až do nynější doby. Památky po rosekruciánech v Evropě jsou zvěčnělé zejména ve stavbách z 12. století, kdy veškeré, tehdy postavené gotické katedrály skrývají mnoho rosekruciánských symbolů. Středověk byl dlouhým obdobím pronásledování tzv. kacířů, kteří se přesto scházeli ve společenstvích různých názvů jako např. tajná chemická společnost. Němečtí přátelé Boha, Společnost pro studium božské moudrosti apod. Současné jméno bratrstva vzniklo počátkem sedmnáctého století, kdy v Heidelbergu vyšlo několik dosud velmi populárních rosekruciánských spisů a kdy se symbolicky otevřel hrob údajného zakladatele bratrstva Christiana Rosenkreutze. Pronásledování členů bratrstva po dlouhá staletí je také jedním z důvodů, proč nevycházely rosekruciánské knihy a proč s jejich filozofie šířila pouze dobře organizovanou tradicí. Přesto aktivita rosekruciánů stále rostla a největšího rozmachu dosáhla kromě XVII. století i na počátku století dvacátého, kdy vrcholná jurisdikce přešla do USA. Organizaci, která zahrnuje již kolem sto zemí světa, spravuje imperátor ve spolupráci s velmistry jednotlivých Velkých lóží, rozdělených podle jazykových oblastí. Těch je v současné době dvanáct a v posledních letech se přenáší aktivita rosekruciánů i do východní Evropy. V bývalém Československu je její organizace nejrozšířenější.Co nám AMORC přináší? Každá esoterická společnost je monistická, protože učí, že vše odchází z Jednoho a k Jednomu se vrací. Ono jedno je duch, který se projevuje dvojitě jako energie a vědomí, jakožto polarizovaný děj. Člověk nestojí pouze mezi sloupy Physis a Psyche díky dědičnosti a prostředí. Nelze mu rozumět bez úvahy o jeho osobnosti, která je schopna a určena k sebezdokonalování. A proto je člověk zodpovědný za své konání a další rozvoj. A nám tedy umožňuje poznání principů makrokosmu, které jsou totožné s pravidly mikrokosmu – člověka. Jak nahoře, ta i dole. Poznání těchto pravidel a hlavně jednání podle nich vytváří harmonii materie a ducha. Prosazování vlastní vůle, odchylující se od principů, vyvolává karmické následky. „Boží mlýny melou pomalu a jistě”. A to bez ohledu na skutečnost, zda jsou nám pravidla známa či nikoli. Rosekruciáni se velmi často vyjadřují v symbolech, z nichž pro život nejdůležitější je trojúhelník jeho aktivita a růže a kříž jakožto symbol učení, cesty a cílů. Je to rozvinutý kubický kámen, který se stává zlatým křížem, v němž rozkvétá jediná rudá růže, schopnost, věnovaná službě společenství. Poznání kosmických sil a jejich pou žívání dodává člověku sílu, potřebnou pro lepší smysluplný život na této pozemské úrovni. Plnění tohoto cíle je mnohostranně nazýváno rozvinutím opravdové osobnosti, odložení Ega. Je to cesta sebepoznání, k němuž se každý rosekrucián předem zavazuje. Na konci cesty stojí vysoký mystický stav sokratovského nevědění. Rosekruciáni učí, že poznáním sebe sama dospívá člověk k vážnosti vůči ostatním lidem a tvorům, neboť poznává naprostou totožnost jejich duše prozářenou jiskrou Boží. Podle rosekruciánů je rozličnost charakterů vytvářena pouze působením individuálního těla a stává se proto jako menší či větší choroba vlastností hodnou naší pomoci. Proto rosekruciáni tvrdí: „Miluj bližního svého jako sebe samého” a „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem”. Dle učení rosekruciánů je člověk tvor duální, který dychtí po harmonii těla a duše. Čím větší porozumění kosmických zákonů, tím větší klid a harmonie. Světlo, život a láska na tomto světě – dle rosekruciánů – pomáhají k dosažení těchto tužeb, a proto nejhlavnější povinností vyspělého rosekruci ána je jeho pozitivní myšlení a konání a s jejich pomocí důvěra a pomoc druhým. Ubližovat druhým – nejen lidem, ale i tvorům a rostlinám – znamená ubližovat sobě. Rosekruciáni učí, že celá příroda je součástí kosmu a člověka. Probuzený člověk cítí jednotu s přírodou a jeho zodpovědnost vůči ní, protože netouží po sobeckém využívání svěřených schopností, ale chce sloužit v zájmu chápání dobra všem. Pokročilý rosekrucián je povinen přezkoumávat pomocí svých rozvinutých schopností každou informaci, kterou získává přes své smysly. Říká se, že rosekrucián ví, zatímco ostatní mohou pouze věřit. Rosekruciáni jsou přesvědčeni o tom, že i nevyslovené myšlenky mají svou sílu, kterou můžeme ubližovat. Čistota pozitivního myšlení je proto další snahou rosekruciána. Vše negativní tedy boří, ale působí zpětně k jeho původci. Pro koho je učení rosekruciánů určeno? Prý pro každého, kdo cítí, že spotřební spole čnost ho odvádí od skutečného života a vede ho ke stereotypu pomíjivého plnění povrchních přání. Tedy pro každého, kdo se chce zdokonalit a rozvíjet své schopnosti podle ideálů, s nimiž se objevil na tomto světě.

Pin It on Pinterest