Category: 1994 / 11

PTAL SE: KAREL KÝR

Hadži ing. Vladimír Sálim Voldán (38) je prezidentem Islámského svazu ČR se sídlem v Brně, ale též soukrom ým překladatelem, tlumočníkem a učitelem cizích jazyků (angličtina, ruština, němčina a orientální jazyky). Píše mystickou poezii, do tisku má připravenou knihu „Liberální islám – Duchovní cesta budoucnosti”. Jako jeden z mála Čechů absolvoval svatou pouť do Mekky a Medíny, a to na pozv ání samotného krále Saudské Arábie. Čtenáři Koktejlu si o této pouti mohli přečíst jeho reportáž AUDILENCE U KRÁLE, která vyšla v dubnovém čísle.

• • • Když se vysloví islám, muslimové, tak běžně informovaný člověk řekne: teroristé Je to velmi zkreslený názor, tendenční. Protože s terorismem se setkáváme na celém světě. Ať je to třeba Eskymák, nebo jakýkoliv jiný člověk, každý má od Boha dobré vlastnosti, ale může mít i některé špatné. A ztotožňovat terorismus s islámem, nebo s jakýmkoliv jiným náboženstvím, není seriózní. Vezměte si třeba severní Irsko – tam je to také strašné. Bojují tam spolu katolíci a protestanti, ale nemůžeme přece ztotožňovat všechny katolíky nebo protestanty s nějakou násilnou činností. Myslím si, že totéž platí o jakémkoliv náboženství, tedy i o islámu. ´

Četl jste Satanské verše Salmana Rushidilho? Četl, a nejen je. Salman Rushidie nepomlouvá a neuráží jen islám, ale v Satanských verších i v jiných svých dílech se neobjektivně a hanlivě vyjadřuje i o jiných náboženstvích, např. O hinduismu, pársismu, judaismu i křesťanství. Dle mého názoru je velmi neseriózním autorem, neobjektivním, kterému nejde o pravdu, ale spíše o popularitu za každou cenu. To ale přece nelze prosazovat na úkor nejvyššího duchovního citu jedné a čtvrt miliardy lidí!

Jaké je poslání Islámského svazu? Islámský svaz vznikl jako kulturní a společenský organizace, jejímž cílem bylo zpočátku shromažďovat příznivce islámské kultury, případně i mystiky, filosofy H a metafyziky atd. A snažit se nějakou mírumilovnou cestou ukázat naší veřejnosti co skutečně islám je. Tedy: islám je víra, která hlásá mír, obrácení se k  Bohu, případně v mystických aspektech přímé spojení s Bohem.

Islám nepotřebuje žádného prostředníka mezi Bohem a člověkem, jak je tomu například u některých církví. My máme modlitbu nebo meditaci a snažíme se žít duchovním způsobem života. Tento duchovní způsob života se snažím ukazovat lidem, kteří o islámu vůbec neslyšeli. Chceme jim ukázat pravou cestu. Islám může každému člověku dát duchovní satisfakci, duchovní uspokojení. Spolupracujeme s různými společenskými a kulturními organizacemi i se všemi možnými náboženstvími., Máme velmi dobré styky s křesťany, s hnutím Hare Krišna (což jsou v podstatě hinduisté), máme hodně přátel v Indii, Pakistánu, Afgánistánu, Uzbekistánu. Někteří z nich u nás studovali, teď už jsou doma a jsou našimi dopisujícími členy.

Podporují některé islámské země finančně Islámský svaz v Brně? Ne. Ale náš Islámský svaz byl oceněn tím, že naše delegace byla pozvána králem Fahdem Bin Abdulazízem ze Saudské Arábie na svatou pouť do Mekky.

Jak jste se stal Muslimem? Už od mládí jsem se zajímal o orientální kulturu. Začalo to Pohádkami tisíce a jedné noci. Začal jsem o tom přemýšlet, hodně jsem meditoval o Bohu, prostě o celém světe a životě. Studoval jsem různé náboženské, esoterní a mystické spisy… Na vysoké škole jem se seznámil se studenty z islámských zemí, kteří mi dali Svatý Korán a různá mystická islámská díla. Třeba verše, pojednání Omara Chajjáma – . To je známý metafyzický básník. Každý člověk si najde svoji cestu, lidská duše je v tomto směru svobodná. Našel jsem v islámu velice přímočarou cestu k Bohu, cestu, která skutečně hlásá mystický vztah mezi člověkem a Bohem. V islámu jsem našel vyšší spravedlnost, vyšší poznání, které člověk hledá. Zejména díky mystice, metafyzice a hlavně Koránu. V této době jsem podnikl cestu do tehdejšího Uzbekistánu.

V kterém to bylo roce? V roce 1985. Tam jsem se úplně seznámil s islámskou kulturou a sám a z vlastní vůle jsem přijal islám. Muslimem se člověk stává tím, že vysloví své přesvědčení o tom, že není Boha kromě Alláha a že Mohammad je prorokem Alláha, když je přesvědčen o pravdivosti všech islámských pravd obsažených ve Svaté knize. Bylo to přesně 19. Dubna 1985. V Samarkandu jsem navštívil mešitu a tam jsem se stoprocentně rozhodl pro islám a stal jsem se muslimem.

Pane prezidente, mimo Islámský svaz u nás existují další asi čtyři islámské organizace, které sdružují muslimy. Kolik může být v naší republice muslimů? Odhaduji, že v současné době žije na území české republiky asi čtyři tisíce muslimů. Ale to mohou být i studenti, diplomaté a podobně. Kolik je českých muslimů, se nedá přesně říci, nemám ještě přesný adresář. Nejvyšší odhad zní kolem stovky osob, když nepo čítám přívržence islámu.

Jaké pořádáte akce, v nichž seznamujete veřejnost se svou činností? Tady máme velmi dobré styky s Městským kulturním střediskem města Brna, které nám propůjčuje menší místnosti. Tam promítáme diapozitivy, pouštíme islámskou hudbu a přednáším některé mystické texty nebo pasáže z Koránu. Přijde tam vždy 50-70 lidí a hlásí se k nám, že s námi chtějí spolupracovat. Nemůžeme samozřejmě chtít, aby se okamžitě stali muslimy. To chce čas. Prvotním cílem našeho Islámského svazu je šířit mezi veřejností dobré jméno islámu. Naším úkolem je, aby si lidé nemysleli, že muslim je nějaký fanatik, který stojí s kališnikovem v ruce.

A co džihád – svatá válka? Džihád v podstatě znamená usilování o Boží věc, nebo o maximální práci pro Alláha. To je možné realizovat slovem, perem, dobrými duchovními skutky. Pokud je ovšem muslim napaden, jako např. v Bosně a Hercegovině, musí to transponovat i do materiální roviny. Pokud mne jako řádného občana někdo přepadne, mám od Alláha povinnost bránit spravedlnost a postavit se mu tvrdě se zbraní v ruce.

Pokud vím, o džihádu mluvil i Saddám Husajn. Mám pravdu? Ano, to je pravda. Ale to je zase již politická záležitost. Islámský svaz je však organizací kulturní a společenskou a snažíme se pracovat v duchovní oblasti.

Tedy islám podle vás hlásá především mír? Ano, islám hlásá mír mezi všemi tvory na zemi, mír Boží v celém vesmíru. Protože Alláh je vládcem celého vesmíru, případně dalších paralelních vesmírů, což je z vědeckého hlediska možná hypotéza. Alláh je absolutní, všezahrnuj ící podstaty, objímá v sobě všechny vesmíry, je pantheistickým b o h e m . Dává nám instrukce, že máme šířit na zemi mír, ukazovat lidem přímou cestu, která se nevyužívá nějakých dogmatických věcech jako jiná náboženství, ale hlásá přímou cestu k Bohu, která není ani extrémně složitá, ale ani tak jednoduchá, že by sváděla k materialistickým ezinterpretacím.

Pane prezidente, proč nesmí jíst muslim vepřové maso? Je to mystický příkaz od Alláha. Říká nám, že vepřové maso nemáme jíst. Je to přímo v Koránu, kap. 2, verš 173.

A neexistují žádné výjimky? Jsou. Když jde o donucení, z hladu a podobně. Každá islámská právní škola to interpretuje jinak. Já osobně vepřové maso nejím a i vědecky je potvrzeno, že není zdravé. Moderní věda dochází nyní k poznatkům, které byly obsaženy v Koránu již před 1400 lety.

Jaký je vztah islámu k alkoholu? Alkohol je velmi problematický. V Koránu je psáno, že nesmíme pít chamr. Chamr v podstatě znamená víno, které je spolu s hazardními hrami v kap. 5, verších 90-91 označeno jako „dílo Satanovo”. Zase je ovšem na tento problém velmi mnoho názorů. I mezi islámskými vědci a mystiky. Například existuje názor, že v Koránu není zakázáno pivo, tedy někteří muslimové pijí pivo. Na druhé straně se zase vyskytl názor, že v tehdejší době nebyly známy destiláty, takže by měly být teoreticky povoleny. Můj osobní názor je, že Korán přísně zakazuje opilství. Není příliš velkým hříchem, když je muslim přesvědčen o tom, že si může vypít pivo po obědě. V žádném případě však nesmí být opilý. To je zásada. Podle mne by však muslim neměl pít vůbec.

Ovšem Ibn Sína, známý více pod jménem Avicenna, a jeho mystický žák Omar Chajjám pití vína neodsuzovali. Nebo sem mýlím? Máte pravdu. Ale doporučovali víno spíše jen jako lék pro tělo i duši. Tvrdili, že lidé mohou pít jako očisťující nápoj buď čistou vodu, nebo velice mírně zředěné víno. Teologové tehdejší doby jim ovšem odporovali. Jinak víno – to je v mystické poezii právě symbol Očištění. Meditace, metafora Vyššího Poznání.

Jaký je vztah islámu ke kouření? Já osobně nekouřím. Myslím si, že v době, kdy Alláh seslal Mohammadovi Korán, lidé nekouřili. Snad jen Indiáni v Americe. Ovšem kouřili hašiš. Ano, hašiš se kouřil, ale hašiš je považován za opojný a je zakázán. Takže na všechny drogy platí absolutní zákaz. Pane prezidente, ve veřejnosti převládá názor, že islám má nesmiřitelný postoj ke Kristovi.

Jak se dívá muslim na Ježíše Krista? Náš postoj je k němu právě opačný. Ježíš Kristus byl prorokem božím, tedy prorokem Alláhovým, jedním z třiatřiceti proroků islámu. Byl posledním prorokem před Mohammadem. Prvním prorokem byl Adam, pak je řada proroků přes Abraháma, Izmaela, Šalamouna, Davida. Ježíš dal lidstvu téměř dokonalé učení a po něm už přišel poslední prorok Boží a to byl Mohammad. Ten zakončil řadu prorockých zjevení a z mystického příkazu Alláhova předal lidstvu dokonalé náboženství, které z vůle Boží nazval isl ám, neboli dokonalé odevzdání se do vůle Boží. Někteří křesťané si myslí, že islám Ježíše Krista ponižuje. To není pravda. Protože my si vážíme všech proroků stejně a Ježíše Krista považujeme za vynikajícího muže s neobyčejnými vlastnostmi, za proroka Božího, předposledního před Mohammadem. Na smrt Ježíše Krista existují různé názory. Křesťané tvrdí, že byl ukřižován, jehovisté, že byl naražen na kůl, rosekruciáni tvrdí, že vůbec nezemřel nepřirozenou smrtí. Když viděl, že lidé jeho učení nedorostli, uchýlil se do ústraní a dále ho šířil přes apoštoly.

Pokud vím, v Koránu se také píše o tom, že Ježíš Kristus nebyl ukřižován. Mám pravdu? Ano, je tomu tak. V Koránu je o tom zmínka v kap. 4 verš 157, že ukřižování bylo jen klamným zdáním. Místo Ježíše byl ukřižován Jidáš, zatím co Ježíš se zachránil a poté se opět setkal se svými učedníky. Celý životní příběh Ježíšův je pravdivě popsán v Barnabášově evangeliu, jediném autentickém historickém dokumentu z této doby. Kdybychom se bavili o postavení ženy v islámu, vydalo by to na delší rozhovor. Oba dva víme, že např. v Egyptě či Indonésii je vztah islámu k ženě liberálnější, jinde je zase tvrdí.

Zakladatel islámu Mohammad měl více žen. Jak to islám vysvětluje? Ano, je tomu tak a jsou o tom zmínky i v Koránu na více místech kapitoly33. Mohammad si bral například ženy padl ých bojovníků,trpící, nezaopatřené vdovy, chudé ženy s dětmi a podobně. Z jeho strany šlo de facto o charitativn í činnost z vysoce humánních pohnutek.

Pokud vím, mezi vámi a orientalisty nepanuje ta nejlepší spolupráce. Proč? Orientalisté mají mylný dojem, že rozumí islámu lépe než samotní muslimové. Je pravdou, že třeba znají arabštinu lépe než já, ale klouzají jen po povrchu, znají jen vnější učení, nech ápou ducha islámu. Jak jste sám ve svých článcích psal, mnohá učení mají dvě polohy. Exoterickou – určenou veřejnosti a širšímu okruhu lidí a esoterickou – přístupnou jen nejužšímu okruhu zasvěcených osob. A právě ta esoterická schránka islámu orientalist ům uniká. Nabídli jsem jim mnohokrát spolupráci, ale odezva byla malá. Je to škoda, ale my jdeme dál!

Děkuji za rozhovor.

Pin It on Pinterest