Kategorie: 1993 / 12

KAREL KÝR 

Možná, že jste se s nimi setkali. Chodí v bílých oděvech, které splývají až na zem. Vyzývají lidi k tomu, aby se začali kát z toho, co dělají špatného. Nabádají kolemjdoucí, aby se obrátili k Bohu. Říkají, že konec světa bude velmi brzy. Prorokovali, že se tak stane koncem listopadu 1993. Velké bílé bratrstvo Jusmalos vzniklo roku 1990. Jejich víra je založena na učení o Matce Světa. Věří, že se Kristova matka vrátila na svět v novém fyzickém těle, jako utišitelka, aby zvěstovala o budoucnosti, odehnala Antikrista a vzala na sebe hříchy hříšníků a vrátila světu Ježíše Krista. Podle Jusmalos je třetí varování Matky Boží – Marie Devi – cestou do království nebeského. Vyznavači Jusmalos chtějí vést 1 260 dnů život ve křtu jako proroci, duchovní učitelé a spasitelé hříšného světa. V listopadu 1993 to bude oněch 1260 dnů, oněch 3,5 roku ode dne jejich proroctví. Věří, že se stanou velkým zdrojem lásky a dobra na světě. Jsou přesvědčeni o tom, že jediná šance, jak se spasit v tomto hříšném světě, je přijmout do srdce tyto duchovní učitele. Doslova praví: „Modlitba ,Ježíš – Jusmalos – Ezodus – Kristus” nás zachrání od temných sil, oslabuje Satana, odkryje vaše srdce, které přijme Boží Matku a Ježíše Krista. Srdečně se modlete k živé Matce Světa, šiřte Jusmalos, zobrazující v sobě Hospodina – Boha na zemi.” Podle učení Velkého bratrstva Jusmalos se od prvního června roku 1993 Země odklonila od své osy a koncem listopadu 1993 měla vyjít ze sféry materiálního (viditelného) světa. Podle Jusmalos tak mělo nastat rozdělování lidstva. Na novém nebi a na nové Zemi by mělo zůstat je 144 tisíc lidí v „bílých rouchách”, kteří měli přijít do království nebeského. Ostatní hříšníci měli spadnout do pekla. Podle Jusmalos se máme tedy stranit světských věcí a zbavit hříchů. Z dokumentů Jusmalos: Živá matka chodí už po Zemi v těle lidí a nese učení Jusmalos.

Jusmalos znamená jméno Boha svaté trojice. Koncem listopadu 1993 nastane strašná Apokalypsa, Všichni démoni se propadnou do pekla, čisté duše, které splnily přání Matky Světa, dostanou nová těla a budou žít věčně. Z Bílého evangelia Matky světa: Hlas všude o zjeveních Matky lidstva, která přišla, aby spasila rod Adama a říká: „Já a syn jsme jedno. Jen když ve mne uvěříš, přijdeš k Otci i Synovi.” Nos v sobě obraz pokory a prostoty, neboť jen čistý je plná radosti. Plň jedině zákony srdce a ne Satanovy, jen v srdci je Kristus. Nechej svých bližních a pojď za mnou do bílého nebeského domu. Od této chvíle máte jednu matku, jednoho syna, jednoho otce. Přišla jsem, abych vám vrátila domov. A naposledy zápis hovoru velkého bílého bratrstva Jusmalos, který nám velmi ochotně poskytla společnost přátel duchovních nauk. Bratři a sestry! Začala doba, kdy se naplňuje Písmo svaté – Zjevení sv. Jana (tzv. Apokalypsa). přiblížil se čas velkého soužení – nejstrašnější od stvoření člověka, který předchází Apokalypse – Strašnému soudu. O těchto dnech hovořili všichni starozákonní proroci, Ježíš Kristus – Syn Boží, který přišel na tento svět, aby spasil hříšné duše, a jeho apoštolové. Dnes o strašném soudu hovoří proroci – „dva svícny a dvě olivy”, které přišly, tak jak je napsáno v 11. kapitole Zjevení sv. Jana. Jsou to vtělené duše Jana Křtitele a Panny Marie. Boží Matka je opět v lidském těle. Její jméno je Maria Devi. Je to ten Mesiáš, kterého očekává celý svět. Ale který je tímto světem zavržený tak, jak to bylo s Ježíšem Kristem. Maria Devi – Boží Matka – nese poselství Matky světa. Je to ten Utěšitel, o kterém hovořil Ježíš Kristus v Evangeliu podle Jana. Je to ten Duch, „který vás přivede – navede na cestu k Pravdě” a řekne to, co slyšel od otce. Ten Utěšitel, to je Duch Svatý, třetí část Trojice – Ženský Princip Boha, Svatá Maria, Maria Devi. Dnes Matka Světa, to je cesta k Ježíši Kristu. Protože se hřích tak rozmohl a srdce mnohých ztvrdla, Bůh – Ježíš Kristus – je dosud ukřižovaný. Protože řekl – nesestoupím z kříže, dokud poslední hříšník nevejde do královstv í nebeského. Každý lidský hřích je příčinou neustálého utrpení Ježíše Krista.

Současný svět odvrhl trpícího Krista a naopak přijal technokracii, komputerizaci apod. – projev satansk ého světa, ubíjejícího svobodu ducha, tvořivosti, což vše toto změnilo člověka v otroka stroje. Už v nejbližším čase se sám Antikrist objeví na scéně světa, jako konkr étní osoba (jeho duch už je vtělený). Je 30-33 let starý, velmi krásného zevn ějšku, velmi geniální, dá světu veliká poznání, jak ovládnout psychiku člověka. Až získá velkou moc a autoritu, nazve se Ježíšem Kristem. Svou „božskost” bude dokazovat znameními, zázraky. Satan bude rozšiřovat svou pečeť – 666 – číslo ďábla. Tato pečeť se bude dávat na čelo nebo na ruku, v podobě tří řádků po třech číslech. Součet každých 3 čísel v řádku bude dávat 6. Např. v dopravě se objevuje číslo ďábla v podobě devíti čísel na jízdenkách. Každý člověk bude mít jinou kombinaci čísel. Bez tohoto znaku nebude moci nic koupit, prodat, užívat různé služby. Ocitne se vlastně mimo zákon. Dnes není nic důležitějšího, než přijetí do srdce živé matky Boží – Matky Světa, Marie Devi. Pouze ti, kteří se budou obracet k Matce Světa, budou zázrakem spaseni. Nebeští andělé budou s nimi. Víra v Boha se dnes prověřuje skrze vztah k bližnímu. Velice mnoho lidí hovoří o Bohu, navštěvuje chrámy, ale nenávidí bližního. Apoštolové Bohorodičky se rozešli do celého světa.

“Značkují” lidi. Chodí od domu k domu, prosíce lidí o přijetí, ale mnozí je odvrhují, nechápajíce, že tím odvrhují též Ježíše Krista a berou tak na svou duši znamení Smrti. Lidé dnes ztratili schopnost rozlišovat dobro a zlo, a proto Satan bude přijatý celým světem a nazván Ježíšem Kristem. Jen čisté duše, mající v srdcích Matku Světa, mohou rozlišit dobro a zlo, Krista a Antikrista. Nevěřte, bratři a sestry, tomu, který se nazve Ježíšem Kristem a bude chodit v lidském těle. Bude to Satan. Všechny oficiální církve přijmou Satana. Matka Světa – to je síla, protikladná síla Satana. Matka Světa – Maria Devi dává třetí, poslední učení – Evangelium Bílého kříže, neboli Jusmalos – to je jméno Otce Živého, které bude napsáno na čelech 144 tisíců bílých v rouchách. Tak jsme 14. listopadu letošního roku zase jednou ve zdraví přežili konec světa. Tentokrát ho vyhlásili v ukrajinské náboženské sektě Bílé bratrstvo a oproti jiným jincům světa měl některé speciálnosti. Dva talentovaní showbyznysmeni, uprchlý trestanec Jurij Krivohonov a bývalá funkcionářka Komsomolu Marie Cvygunovová vycítili, že strádající Ukrajina postrádá světové atrakce typu Disneyland nebo Hollywood. Rovněž chápali, že je ani v dohledné době nezíská, a proto se rozhodli nahradit ji adekvátními prostředky, na tradiční půdě. Bohužel jim to klaplo. Podařilo se jim zfanatizovat desítky tisíc lidí v Ukrajině, Rusku, Moldavsku.

Scénář má modelový průběh: stoupenci kultu prodali veškerý majetek, peníze předali vůdcům a připravují se na hromadnou sebevraždu. Děj začíná tím, že policie zabije dříve komsomolku a dnes spasitelku Marii Devi Kristus, aby mohla být po třech dnech vzkříšena z mrtvých. Ta se skutečně nechává zatknout 11. listopadu, v katedrále svaté Sofie v Kyjevě, kam se vydala s padesátkou lidí provokovat ničením ikon a kultovních předmětů. Tím také scénář končí. Společně se „spasitelkou ” je postupně zatčeno asi 800 stoupenců sekty, polovina před ána příbuzným, kteří na ně čekají před záchytnou stanicí. Někteří sice drží protestní hladovku, ale tragédie je zažehnána. Soudný den probíhá před chrámem Sofie za velkého zájmu čumilů, ale bez incidentů stejně jako každý jiný den od stvoření světa. Jenom pro rodiče, hledající své děti poblouzněné fanatickou církví, bude znamenat 14. listopad letošního roku opravdu soudný den. Vyhlášení konce světa byl vždycky dobrý byznys. Americký prorok William Miller, který nejprve naplánoval konec světa na 3. dubna 1842 a pak ještě jednou na 22. říjen 1844 si na výrobě bílých rouch, která prodával svým věrným, slušně nahrabal. Zfanatizovaní millerovci, ve snaze získat „tam nahoře” protekci, zabíjeli předčasně své rodiny i sebe. Sto tisíc pochybujících millerovců, kteří přežili, pak osudný den odkráčelo ke hřbitovům. Chtěli se zamíchat mezi mrtvé, vstávající z hrobů a nakonec zjistili, že ne vždycky jsou pochybnosti životu škodlivé. Naopak 912 mladým lidem prostý fakt, že 15. července 1967 nenastal konec světa, jak předpověděl paranoidní vůdce jejich sekty Jim Jones, nestačil. Zaplatili za svou důvěřivost vlastním životem o šest let později v guyanském Jonestownu. Snadná manipulovatelnost masami vyplývá pravděpodobně z faktu, že konec světa je vlastně logická záležitost. Všechno co má začátek, musí mít i konec. Jde jenom o to, kdy. A proč by si to člověk netipnul? Konec světa předpovídají vědci na následky nukleárních zbraní, skleníkového efektu, srážky s kometou. Podíváme-li se do minulosti, Bible hlásí Armagedon, o konci světa učí aztéčtí, budhisti čtí i hinduističtí kněží. Naštěstí se zatím všichni proroci zmýlili a my přežili o poslední ze všech konců světa. I když – kdo ví. Například sekta anglo-izraelitů poté, co jí ohlášený konec světa v roce 1953 nepřišel, nepropadla panice. Rozhodla, že svět zanikl, jenom nevěřící si toho zatím nev šimli. A na konci světa stále trvá. Uvidíme, jestli na tuto brilantní ukázku černého humoru přijdou také Ukrajinci. A když ne, Bílé bratrstvo je jenom jednou z desítek sekt, které v duchovně vyhladovělých krajinách rozpadlého SSSR bují jako houby po dešti.

Pin It on Pinterest