Kategorie: 1994 / 01

KAREL KÝR text

Pane doktore, jste naším předním odborníkem na destruktivní kulty. Jak jste se k této disciplíně dostal? Shodou okolností náhodou. začal jsem se Svědky Jehovovými, protože kolem mne byli lidé, kteří jimi byli nějakým způsobem postiženi. Když už jsem měl nastudováno spoustu jehovistick é literatury, přišlo mi líto zapomenout nabyté znalosti, a tak jsem to nabízel i ostatním. Pak přišla revoluce a začaly se k nám hrnout jiné kulty. Lidé mne žádali, zda bych jim neporadil, a tak jsem musel studovat materiály i o jiných sektách. Jaký je rozdíl mezi sektou a destruktivním kultem? Z hlediska pojmového rozsahu se to překrývá, protože vět- šinou destruktivní kult je sekta a sekta je destruktivním kultem. Ale definičně je to něco jiného. Sociologicky je sekta definová- na jako skupina, která se vyznačuje určitou patologií moci. Prostě – na jedné straně je vůdce, který v sobě zahrnuje bezpodmínečnou autoritu, bezpodmínečnou moc, autoritu šéfa. Cokoli řekne se bez jaké- hokoliv odmlouvání splní. Má také autoritu znalce. Řadový člen je naprosto podřízený. Tak je definována sekta. Jako absolutní, nekritická zmanipulovatelnost řadových členů veden ím. Destruktivní kult je spíše definovaný působením sekty, skupiny na jedince. Ať již by to byla destrukce – nej- častější – psychická, kdy sekty, provozují praktiky, které nějak destruují psychiku jedince. Ale může tady být destrukce hospodářská, ekonomická, kdy člověk začne snášet všechny peníze a věnuje je kultu, až po destrukci fyzickou. Viz případ Jima Jonese před patnácti lety, kdy všichni skon- čili sebevraždou. To je tedy rozd íl v definici, ale fakticky se to překrývá. Sekty většinou působ í destruktivně. Jaká je proti destruktivním kultům nejlepší obrana? Nedat se k nim. Jakmile k nim člověk udělá krok, tak může být konec. Jsou věci, kter é se nedají dělat na zkoušku. Nejde na zkoušku začít fetovat. To je pak natvrdo. Jakmile za- čnu fetovat, tak už v tom jedu. Nelze se stát členem sekty na zkoušku. Čím tvrdší sekta to je, tím více v tomto jedu „natvrdo”. Nechtělo by to více osvě- ty, informací, znalostí? Proto že člověk, který zná, je méně ovladatelný. Určitě. Člověk musí vědět, že riziko u těch sekt je. Když ho ani nenapadne, že by se s nimi mohl setkat a dostat se do sekty, riziko je větší. V Praze je centrum pro posti žené sektami. Mohl byste mi o něm říci více? Centrum je v Soukenické ulici. Začalo to tím, že vznikla skupina, která se jmenuje Sdružení pro studium sekt a nábožensk ých směrů. Aby tato skupina mohla vykazovat nějakou praktickou pomoc, aby vůbec bylo k něčemu sekty studovat, tak toto sdružení přišlo s iniciativou zřídit tuto poradu. Pane doktore, získal jsem informaci, že u nás působí Děti boží, sekta, která nutí své členy k prostituci. Je mi také známo, že v Perlové ulici se několik těchto „božích prostitutek” už objevilo. Víte o tom něco? Já to vím jenom od novinářů. Nevím, jestli je to pravda, z jin ých zdrojů tuto informaci nemám. Děti boží patří mezi nejnebezpe čnější, nejtvrdší sekty, že ano? Ano. Oni by teď velice popí- rali, že jsou Děti boží, protože to byl původní název. Prezentují to takto: Děti boží byly zrušeny a místo nich vznikla jiná organizace, ale pod týmž šéfem, která se jmenuje Rodina lásky. Ale Rodina lásky byla před šesti lety také zrušena a nyní existuje pouze Rodina. Takže název Děti boží bych raději neužíval, protože je to trochu zavádějící, protože Dětmi božími se někdy nazývají i některé jiné skupiny. Takže … teď nevím přesně na co jste se ptal. Na to, zda se prostitutky Rodiny lásky objevily v Perlové ulici. Ale na to jste už odpověděl. Jak jsem řekl, nic bližšího o tom nevím. Oni to popírají a tvrdí, že od té doby, co reformovali Rodinu lásky v Rodinu, tak ta sakráln í prostituce, ten flirt fishing, už neprovozují, a že je to zakázané. Dušují se, že už to nedělají. Pan doktor Novotný, který se teď vrátil ze zahraničí, tvrdí, že má kufr informací o tom, že tomu tak není, že prostituce u nich probíhá dále. Ale jejich anamnéza je taková, že člověk od nich může čekat všechno. Mluvil jste o tom, že jste začínal se Svědky Jehovovými. Považujete to za destruktivní sektu? Ano. Sekta to je rozhodně a destrukce je tady také. I když je to měkká sekta. Tam už takové nebezpečí není. U nich je hezky vidět jak sekta funguje. třeba teď ten případ s registrací svědků Jehovov ých. Požádali o registraci, v žádosti uvedli nepravdivé informace, nebo informace, které jsou velmi podivné, ale přesto jsem přesvědčen, že většina členů zůstane členy organizace Svědků Jehovových. Pro normálně kriticky myslícího člověka by takový renonc, když vedení vyloženě lže, vedl k tomu, že by se snažil z té organizace vzdálit. U sekt to tak, bohužel, nepůsobí. Tam v podstat ě vedení může vyhlásit cokoli, dělat sebevětší kotrmelce a ti lidé stále zůstávají, stále jsou poslušní a pořád přesvědčeni o tom, že vůdce je vyvolenec boží. Řekl bych, že s touto registrací je to dobrá modelová situace a vůbec není jasné jak ti Svědkové z toho vyklouznou. Jsou v dvojím stresu. Prohlásili, že jehovisté neučí, že jejich členové mají odmítat transfúze. Kdyby se to vzalo do důsledků, znamenalo by to, že Svědek Jehovův, který si nechá dát transfúzi, nesmí být ze strany této organizace jakýmkoli způsobem postihován. Ale to protiřečí všem jejich dosavadním nařízen ím. Protože Svědek, který si nechá dát transfúzi, zato byl vyloučený. Takže jsou v dvojím tlaku. Buď nechají stávající normu, to znamená, že když si Svědek nechal dát transfúzi, tak ho vyloučí, ale v tom případě zcela jistě lhali. Anebo prohlásí, že to, co tvrdili při registraci, platí, ale v tom případě se dostanou do rozporu s učením Svědků Jehovových jak je prezentováno v jejich centrále v Brooklynu. Pane doktore, jsou u nás známy případy lidí, kteří byli posti ženi sektami a díky tomu jsou hospitalizování na psychiatrii? Samozřejmě ano, ale je tady problém. Je problematické proká- zat příčinnou souvislost. Respektive se ta příčinná souvislost může zdát jasná, ale nikdy nejde vyloučit, že ten člověk by se i tak na psychiatrii dostal. Prostě člověk, který je nějakým způsobem hraniční, tak když přijde na nějaký silný zážitek se sektou, skončí na psychiatrii. Ale on by se sem možná dostal i tehdy, kdyby se s tou sektou nesetkal. Protože by tu mohl být jiný zážitek, který by ho sem přivedl. Jednoznačně obviňovat „Vy vyrábíte psychiatrick é pacienty!” není zcela férové. Ta souvislost tady je, ale u nás to jsou zatím případy disponovaných lidí. Že by člověk z úplného normálního psychiatrického zdraví skončil působením sekt na psychiatrii, to ne. Vždycky ten člověk k tomu od začátku inklinoval. Co když se některý vedoucí představitel stane členem sekty, může to ovlivnit jeho jednání? Když se nějaký vedoucí představitel stane členem nějakého kultu, tak se samozřejmě dostane do vleku svého duchovního vůdce. V demokratické společnosti by měl být jedinec, politik, zodpovědný svým voličům. A nikoli duchovním vůdcům. Slyšel jsem, že například „deprogramování” u Hari Krišny trvá až tři roky. Že tu mantru stále slyší. Je to pravda? Ano. A navíc to tam funguje jako metoda hypnotického transu. sami Hari Krišňovci nazývají nejvyšší stav duchovní, do kterého se jedinec uvádí džapováním, opakováním mantry, jako trans. Je tedy jasné, že takový jedinec, tedy jedinec v transu, je mnohem lépe zmanipulovatelný, protože podléhá sugescím. Ten hypnotický stav znamená, že člověk vypíná své kritické mechanismy, mechanismy racionality atd. Takže u takového člověka – kromě toho, že mu to zahodí podvědomí a on není schopen se toho zbavit – to funguje jako metoda na uvádění do dlouhodobého hypnotického transu. Neříkám že u všech a se stejnou intenzitou. Ale u těch, kteří opakuj í třeba pětitisíckrát denně mantru, je problém, zda jsou ve stavu normálního vědomí, velmi aktuální. Pane doktore, problém sekt se může stát nejen problémem lékařským, ale i kriminálním. Existuje u polici oddělení, které se sektami zabývá? Existuje. Jsem přesvědčen o tom, že je to palčivý problém jak pro orgány, které se zabývají hospodářskou kriminalitou, tak pro orgány, které se zabývají běžnou kriminalitou. Ale nejsem si jistý, zda by stáli o publicitu. S různými východními náboženskými směry k nám přišla i různá dechová cvičení. Co o nich soudíte? O dechových cvičeních moc nevím, ale vím, že navozují intoxikaci organismu. To je teď známé díky holotropnímu dýchání, kde dr. Stanislav Gróf používá metody hyperventilace místo podá- vání drog, konkrétně LSD. Když se zakázalo používání LSD i pro výzkumné účely, on vlastně vynalezl, že podobných stavů mysli lze dosáhnout zvýšenou ventilací. Všude, kde se aplikují dechová cvičení, je velice pravděpodobné, že se ten jedinec uvádí do stavu změněného vědomí. Opět se všemi možnými důsledky, které to může mít. Tedy potenciálně destruktivními. Jaký je váš názor na mormony. Je to sekta? Sektou jsou. Protože je tam opět zcela jasné „vymydlení hlav”. Ale nemyslím, že jsou příliš destruktivní. U nich bych s pojmem destruktivní zacházel velmi opatrně. Protože mormoni se snaží žít a velmi se etablovat do společnosti. Velice prosazují rodinný život. Nevím o žádné jejich praktice, která by se dala označit jako destruktivn í. Naopak vím o mnoha věcech, kdy působí pozitivně. Přesto sekta jsou. Nejsou křesťanskou sektou, protože neuznávají jednoho boha, ale miliony bohů. Sektou jsou také proto, že celé základy jejich učení – třeba Kniha Mormon – jsou plné protiřečení. Např. dnešní vydání Knihy Mormon se liší od toho původního, které bylo podle jejich soudu přímo inspirováno Bohem. Písmeno po písmenu. Udává se – tuším – čtyři tisíce textových odchylek. Každý kriticky myslící člověk si řekne:”Jak je to možné?” Jestliže Joseph Smith byl boží prorok, jak to, že je to teď jiné?” Prostě tam jsou rozpory, které by běžně kriticky uvažující člověk nebyl schopen přijmout. Přesto miliony mormonů na světě žijí bez problémů svou vírou, aniž by jim tyto rozpory vadily. Jak si vysvětlujete rozšíření různých satanských sekt? Satanismus není sekta, satanismus je hnutí. Do satanismu se vejde mnoho skupin. Jsou satanistické sekty, to je pravda, ale zase je jich vícero. Jsou tam mezi nimi jasné sekty, ale naleznete tam také skupiny, kde jde spíše o hru dekadentních intelektu- álů. to je hrozně amorfní skupina. Kdybych na to měl nahlížet z psychiatrického hlediska, tak bych řekl jediné. Hysterie. Prostě si nedovedu představit satanistu, který by nebyl hysterik. Domníváte se, že moonisté patří k nejtvrdším a nejnebezpe čnějším destruktivním kultům? Ano… Ta rychlost a razance s kterou jsou schopni zmanipulovat jedince, to je prostě neskutečné. I lidé, kteří tam jsou měsíc, tedy málo, tak je to úplně „vcucne”. A i když se jim po tom měsíci podaří od moonistů dostat, tak ještě měsíce budou přetrvávat psychické problémy.

Pin It on Pinterest