Category: 1994 / 02

text: KAREL KÝR Se scientologickou církví, alespoň v Praze, se může setkat pomalu kaž- dý občan. Dianetické centrum v metru i jinde rozdává letáčky, v kterých nabízí bezplatné Oxfordský test osobnosti. Osobně tuto akci považuji za vynikají- cí reklamní trik. Kdo by nebyl zvědavý, jak na tom intelektuálně je. Tes probíhá tak, že odpovíte na dvě stě otázek. Jsou jen dvě alternativy: ano a ne. Když otázky vypracujete, dostanete počítačovou sjetinu, kde se obyčejně dovíte jak jste na tom špatně. Pak vám nabídnou kurz intenzivn ího auditingu. Za 1 950 Kč. Pomineme-li skutečnost, že testy neprovádí profesion ální psychologové, hrozí zájemci jiné nebezpe čí. Každý, kdo se trochu zajímá o psychologii a psychiatrii, ví, že znalost psychiky často svádí k zneužití. Odpovědi na vaše otázky jsou v počítači. Sedne-li si k tomu profesionál, lehce zjistí vaše slabá místa. Jak jste tvární. A pak pro scientologickou církev není problém na vás „nastoupit ” a získat vás pro svoje hnutí. Co je to scinetologická církev? Bylo pro mne velmi důležité objevit knihy L. Ron Hubbvarda. Mnoho věcí v mém životě a v muzice se mi tím vyjasnilo. Objevení Dianetiky a Scineologie je po mě stejně významné, jako pro mě bylo objevení J. S. Bacha jako muzikanta. Chick Corea, jazzový pianista Scientologie je pravděpodobně nejbezohledn ější, nejterorističtější a nejlukrativn ější kult, jaký se kdy ve Spojených státech vyskytl. Cinthie Kisserová z americké organizace, kter á sleduje přes dvě stě sekt a skupin Zakladatelem scientologické církve je americk ý spisovat vědeckofantastických příběhů Lafayette Ronald Hubbard. Psal také westerny, většinou pod pseudonymem. Narodil se 13. března 1911 v Tildenu v Nebrasce. V roce 1947, na sjezdu amerických autorů sci-fi měl údajně prohlásit: „Psát science fiction vynáší zhruba cent za slovo. Kdo chce získat miliony, měl by si založit vlastní církev.” Hubbardův život je opředen mnoha nejasnostmi a mystifikacemi. Údajně měl dlouho studovat východní náboženství, intenzivně se stýkat s jedním Freudovým žákem spolupracovat s NASA na kosmickém programu apod. V roce 1950 otiskl ve známém časopise Astounding Science Fiction článek o dianetice. Slovo dianetika pochází z řeckého „dia” = skrze a „nous” = duše. Podle scientologů je to učen í o duchovní bytosti ve vztahu k tělu. Podle Hubbardových slov se jedná: „. . . o moderní vědu o mentálním zdraví, kter á odhalila kořeny nejrůznějších psychosomatick ých i somatických chorob i jednoduché metody jak je léčit.” V témže roce vydal Hubbard knihu Dianetika, která do roku 1990 dosáhla nákladu 13 milionů exemplářů. Kdo si prostudoval Freuda při čtení Dianetiky, brzy zjistil, že se jedná o zjednodušenou a novými pojmy vybavenou Freudovu psychoanalýzu. Terapeut (auditor) pomáhá pacientovi v rozhovoru odhalit nevě- domé stopy (engramy) traumatických zážitků. V roce 1952 Hubbard založil v Arizoně první Scientologickou společnost (Hubbard Assotiation of Scintologits International). Členové této společnosti uvedli v roce 1954 do života „Church of Scientology of Callifornia.” Hubbard ve svém díle pokračoval a zavedl pojem „Osvícený” (Clear). Takto byl označen člov ěk, který se zbavil všech neblahých engramů a je tedy fyzicky a duševně zdráv a disponuje vynikajícími schopnostmi. Má prý dokonalou paměť, výborný zrak atd. Dianetika brzy dostala, zvláštně z komerčních důvodů, název scientologie. Scinetologov é tvrdí, že dianetika je předchůdkyně scientologie. Prý byla v nových aspektech nově zhodnocena a na základě scientologie je dnes její součástí. (Výraz „scinetologie” se skládá se slov „scire” – latinsky „vědět” a „logos” řecky „učení, nauka”.) Pro lidi se scientologie stala zajímavou tehdy, když Hubbord objevil „Thetan, ” smrtelnou duši, která putuje různými vtěleními a vláčí za sebou všechny traumatick é engramy minulých životů. Terapie se tím samozřejmě zkomplikovala a . . . a podražila. Dosažení stavu „osvícení” nebo dokonce dokonal ého stupně (Operation Thetan). („Operuj ící Thetan”), který má mít zázračné schopnosti (telepatie, možnost nechat si nar ůst nové zuby atd.) se odsunulo do nekoneč- na. Hubbard svou nauku vybavil také fantastickou kosmologií. Zjistil, že Thetani jsou bož- ské nesmrtelné bytosti, které z nudy stvořili tento svět. Do této kosmické hry s zabraly natolik, že zapomněly na svůj původ a možnosti. Úkolem scientologie je Thetany vysvobodit. Pro scientologii je typické to, že velkoryse využívá nejmodernější technické prostředky. Zbožnou úctou scientologů je obklopen tzv. Emetr, elektrometr. Vymyslel ho prý nějaký Voiney Mathison. De facto však jde o již dříve známý psychogalvanometr – přístroj k měření kožního odporu, který se mění v závislosti na psychických reakcích zkoumaného. V experimentální psychologii je užíván jako jedna z forem detektoru lží a také při vyhledá- vání citlivých bod v akupunktuře. Scientologov é s jeho pomocí během analýzy zjišťují, kde v rozhovoru narazili na skryté engramy. Pří- stroj reaguje. V roce 1955 se Hubbard přestěhoval do Londýna. V témže roce je v USA první scientologick á obec prohlášena za církev. Proč je nabíledni. Šlo o daňové úlevy, zvýšení prestiže a získání určité imunity. Po organizační stránce Hubbard pokračoval v upevňování světové- ho impéria. Není to humbuk Kirstie Alleyová, herečka. Scientologie je špatná: její techniky jsou škodlivé: její činnost vážně ohrožuje spole čnost, zdravotně, mravně a sociálně: její vyznavači jsou smutnými obětmi klanu a sebeklamu a nezřídka bývají duševně cho- ří. Verdikt australské úřední komise. Hubbard koupil několik a vedle pozemních obcí (orgs) vytvořil také námořní (se-orgs), která měla značnou pravomoc. Hnutí dostalo polovojensk ý charakter. Odpadlíci nebo odpůrci byli prohlášeni za lovnou zvěř, vůči níž je dovoleno všechno. Hubbar v Úvodu do etiky scientologie píše: „Podporujte mocenské postavy církve. Může to znamenat to, že některý z jejich nepřátel dopadne v tmě tupě na chodník, nebo, že celý nep řátelský tábor skončí v plamenech.” Tento postoj (ale i jiné) natolik znepokojil veřejnost, že britská vláda roku 1968 Hubbarda vypověděla. Ten dále řídil svou církev z jachty, která plula v mezinárodních vodách. A také z ní vysílal pirátské rozhlasové pořady. V USA v té době zbavili scinetology statutu veřejně prospěšné organizace, který osvobozoval od daní. V roce 1971 federální soud Spojen ých států rozhodl, že Hubbardova psychoterapie je nevědecký humbuk. Když scientologové pronikly do ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu, ukradli tam pro ně nepohodlné materiály, zfalšovali průkazy a instalovali odposlouchávací zařízení, bylo jeden áct předních scientologů odsouzeno za krádeže a spiknutí. Mezi odsouzenými byla i třetí Hubbardova manželka. Hubbard byl ozna- čen za spoluspiklence. V polovině osmdesá- tých let ho berní úřad obvinil z daňových podvodů. Před soudem ho zachránila smrt. Scinetologové to zdůvodňují tak, že na každé náboženství se zpočátku útočí. Psychiatři se prý spojili s berňákem. Hubbardova Dianetika se poprvé= objevila v Čechách jako samizdatový překlad. Hubbard zde byl uváděn jako největší psycholog všech dob. V záhlaví knihy stálo: „Svět má jen dvě alternativy – sebezni- čení nebo dianetiku.” Hubbard tvrdí, že dianetika snadno odstran í většinu nemocí, psychických poruch, špatnou paměť i nízkou inteligenci. Stačí, aby se všichni podrobili clearingu (z angl. clearing = čištění, pročišťování). Scientologové popírají, že při dianetických sezeních se používá hypnóza. Psychiatři však tvrdí, že dianetické sezení prob íhá v jakémsi hypnotickém transu a vyvolá- vá u pacientů stavy podobné drogové euforii včetně návykové závislosti. Scientologové ovšem nemají psychiatry rádi. Ale člověk se nemusí opírat o autoritu psychiatrů. Každému, kdo se nějaký čas zabývá duchovní- mi naukami a přečetl si něco o hypnóze (např. skvělou knihu dr. Kratochvíla), je jasné, že uvést člověka do hypnotického transu není těžké. Je to jen otázka cviku. Bývalí scinetologové tvrdí, že scientologové při sezeních hypnózy použí- vají. Mluví dokonce o vypírání mozku. Nehledě na to, že při hypnotické= sugesci hrozí nebezpe čí závislosti a oslabení vůle. Čte-li člověk pozorně Hubbardovy práce, zjist í, že to, co scientologové považují za geniální objevy, bylo už napsáno. A méně bombasticky. Hubbard ve svých knihách slibuje „Cleara” – člověka bez nemocí, skoro nezranitelného s absolutní pamětí, vysokou inteligencí atd. Čtete-li pozorně Hubbardovy knihy, zjistíte, že on sám takový nebyl. Každopádně to byl člov ěk s velkým organizačním talentem, který svou pověst spasitele budoval reklamními technikami a od svých stoupenců vyžadoval absolutn í poslušnost. S několika scinetology jsem se setkal. Byli mezi nimi velmi inteligentní lidé, ale chladní, bezohlední. Ale setkal jsem se mezi nimi i s lidmi s nižší inteligencí. Jedno měli společné: pocit nadřazenosti. Jou většinou netolerantní (při diskusi), ale od druhých vyžadují, aby je tolerovali. Četli jste nějakou knihu od L. Ron Hubbarda? Je ve scientologii něco, co vám nějakým způsobem dává smysl? Pak jste z  toho venku. Scientologové jednoduše řeší hádanku života. Možná je to pro mnoho lidí nepochopitelné, ale je to prostě tak . . . John Travolta, herec Z dětí, které padnou do sítě scientologick é sekty, se stanou kariéristé a sobecké bytosti bez citu. Renata Hartwigová, předsedkyně ochranné společnosti Robin direkt, která se snaží řešit problémy bývalých scinetologů. Scientologové byli dříve vyhoštění např. z Anglie, Austrálie, Jižní Afriky. Teď tam již mohou působit. Hlavně díky svým úspěchům v boji proti drogové závislosti. Scientologové mají v západním světě (do r. 1990) dvacet pět center organizace Narconon, což znamená něco jako „žádné drogy” (non – narcosis). V materiálech scientistů se uvádí, že díky jejich pomocí se závislosti na drogách, alkoholu a lécích zbavilo 90 tisíc lidí. Pokud by tomu tak bylo byla by to velmi záslužná činnost. Ale člov ěka maně napadá: „Scientisté zbaví člověka závislosti na jedné droze a nahradí ji jinou. Drogou scientistického učení.” Scientologická církev se ohání pojmy jako je láska, mír atd. Přitom jsou ke svým nepřátel ům velmi netolerantní a nesmiřitelní. V současné době má sekta vybudovanou svou vlastní tajnou službu Osa (Office of Special Affairs), která zasahuje proti svým nepřátel ům a dezertérům. Před časem jsem se bavil o sektách a kultech s MUDr. Prokopem Reme- šem, naším předním odborníkem na destruktivn í kulty a sekty. Mimo jiné mi řekl: „Za nejdestruktivnější sekty považuji moonisty a scientisty. S tím rozdílem, že moonisté vás pravděpodobně fyzicky nenapadnou, můžete to spíše očekávat od scientistů.” Do roku 1992 působila Scientologieká církev v 74 zemích a měla 1 034 církví a misií. Dle časopisu Reflex je v České republice deset tisíc scientologů. Proč se tolik lidí podařilo získat pro Scientologickou církev? Od scientolog ů by se člověk mohl učit umění reklamy. Mají ji perfektně vypracovanou. V pražských knihovnách se objevila publikace Was ist Scientology ( – Co je to scientologie) materi ály přeložila mluvčí Dianetického centra v Praze (Iva Mejstříková). A pak je tu ještě jeden faktor, který dobře znají vůdci sekt a kult ů. V každém člověku je skryta touha po spasiteli z masa a kostí, které ho hledá ve svém okolí. V dnešní době globálního ohrožení atomovou válkou a ekologickou katastrofou, v době sociálních neiistot, vznikají sociologick é a psychologické podmínky ke vzniku tzv. „sektářského” člověka. Sekta je pak místem, které nabízí novou sociální a psychologickou integritu, možnost identifikace, pocit zasvěcenosti a nadřazenosti. Je to komplex subjektivně velmi cenných hodnot, za které jsou mnozí lidé ochotni obětovat kritické myš- lení. Roční zisk scientologů v Německu se odhaduje na 150 milionů marek. Pro ilustraci – kompletní program kurzů, knih a kazet stojí v současné době asi 500 tisíc marek a mnohé už finančně zruinoval. Reflex č. 31/1993 Zmínili jsme se o auditingu. Je základem scientologických kursů. De facto jde o výslech, při kterém je člověk uveden do hypnotick ého transu. Auditor se adepta vyptává na všechno možné. I na nejintimnější zážitky. Soustřeďuje se především na konfliktní situace, okamžiky vzteku, strachu, pokoření. Účastn ík se do nich musí znovu vžívat a popisovat je. Ovšem to není noc nového a originálního. Podobné praktiky se používaly ve východních náboženstvích, nebo při návratech do minul ých životů. Ale nikdo nepopírá, že přitom pou- žívá hypnózu. Je pravdou, že při prvním auditingu zmizí všechny potíže. Funguje to. Vím to z vlastní zkušenosti, protože auditing jsme dělali s jedním známým přesně podle Hubbardovy Dianetiky. Další experimenty nejsou tak úspěšné. Je zde jisté nebezpečí. Člověk si na to může zvyknout jako na drogu. Stene se závislým. Prostě začne ten „cukříček”,m který pomáhá, potřebovat. V časopise Gemma č. 12/ 1993 Jiří Silný napsal: „Scientologie vzbuzuje dojem čehosi neskute čného a tíživého: připomíná sci-fi román o manipulaci s lidmi. Vtírá se představa ctižádostivého autora, který chce své fantazie uskutečnit. Nejpozoruhodn ější ovšem je, že se mu to tak dalece daří.” Myslím si, že výstižněji se scientologie nedá charakterizovat. Když už jsme u těch citací, ukončeme tuto práci slovy psychologa. Viktor Sekyt říká: „Jestli vám někdo nabídne snadnou cestu do ráje, nevěřte mu. Vždyť přece od dětství z pohádek víme, že cesta k princezně je ta nejnebezpečnější a nejtěžší. Jen cesta do pekel je široká a dláždě- ná.” *) Scientologie v současné patří k poměrně nejú- spěšnějším sektám.

Pin It on Pinterest