Kategorie: 1999 / 09

Psychedelické účinky konopí – Cannabis – byly člověku známy dávno předtím, než objevil jeho další možnosti. Jeho užívání coby prostředku změny vědomí je součástí nejstarších kultur lidstva. (O dalším využití konopí viz KOKTEJL 2/1999.)

KRÁL KUŘÁKŮ

Objev mnohostranného využití konopí je připisován šamanům, dodnes uznávaným národy jihovýchodní Asie. Za prapůvodního a prvního šamana vůbec je považován Šiva, bůh tvoření, destrukce a blaženství, který také zaujímá přední místo v hinduistickém panteonu. Jeho jméno v nepálštině (vijaya – vítězoslavný) bylo synonymem pro označení konopí již ve védských spisech. Podle indické mytologie bylo konopí přítomno po boku Šivy při zrození světa, Vítězoslavný podle pověsti konopí objevil a vysel je v Himálaji lidem pro radost. Tento “král a největší milovník konopí” jim dal také recepty k jeho upotřebení. Konopí se v této části světa používá k přípravě posvátných nápojů bhang nebo se společně s dalšími přísadami kouří ve speciálních dýmkách – chilamech (symbol Šivy – krále kuřáků). Díky kouření konopí jsou prý šamani například schopni připravit mimořádné léčebné prostředky. Popel z dokonale vykouřené dýmky je pak v Himálaji považován za lék svatý a vůbec nejlepší.

Sádhúové, horliví vyznavači Šivy, dodnes užívají konopí při svém putování zemí. Tito potulní asketové pijí bhang, který jim poskytuje spirituální sílu a přibližuje osvícení, pomáhá jim prý také soustřeďovat myšlenky na božské záležitosti. Díky konopí sádhúové snáze překonávají utrpení, které jim přináší fyzické nepohodlí, odříkání a dlouhé půsty bez jídla a vody. Po kouření ganjy mohou vnímat Šivu ve všech jeho zjeveních. Ne vždy však v Indii souviselo užívání konopí s náboženstvím. Například bojovníci pili bhang před bitvou pro uklidnění nervů a léčila se jím také řada nemocí.

BE STONED!

Mnoho kultur spojuje konopí s úctou k mrtvým, zejména pro jeho schopnosti transcendovat prostorové a časové hranice. Pradávní Skytové podstupovali po pohřbu očisťující rituál k uctění mrtvých. Ve speciálním stanu inhalovali dým vzniklý vhozením konopných semen na rozžhavené kameny. V pohroužení podobném transu takto příbuzní zesnulých doprovázeli duši mrtvého na jeho cestě na věčnost. Dodnes se zvyk vhazovat hrst semen konopí do ohně jako obětování za mrtvé zachoval v některých částech východní Evropy. Podobné techniky “vykuřování” se využívalo i v ruském lidovém léčitelství při léčbě bolestí zubů. Někteří Rusové totiž věří, že bolest způsobuje červ. Kouř vzniklý vhozením semen na rozžhavené kameny se inhaloval právě k jeho vyhánění. Německý antropolog a spisovatel Christian Rätsch, autor knihy “KONOPÍ, léčebný prostředek v dějinách lidstva”, připouští, že se z této techniky možná odvozuje význam slova “stoned” – “zhulen”. Již řecký historik Hérodotos při svém popisu skytského rituálu poznamenal: “Skytové při tom pociťují slastnou rozkoš, … uchváceni dýmem, hlasitě křičí.” Za účelem zbavení se starostí, nouze a smutku takto vdechovali kouř například i Asyřané.

RÁJ HAŠIŠE

Užívání konopí bylo v minulosti běžným jevem na Středním východě, zvláště po nástupu islámu, který zakazuje pití alkoholu. V Egyptě, pověstném ráji kuřáků, užívali konopí – smst – před více jak třemi tisíci lety. Někteří badatelé se domnívají, že se zde kouřil hašiš za účelem věštění a vizionářství. Egypťané prý také věřili, že jim kouření zvyšuje inteligenci. U příslušníků tajného a elitního muslimského mystického řádu súfíjů se stal hašiš součástí náboženství samého. Súfíjové věří, že duchovní osvícení nelze dosáhnout prostřednictvím rozumového vnímání, ale pouze za změněného stavu vědomí, například pomocí hašiše. Tito “středověcí hippies” uctívali spirituální kvality konopí a učili, že konopí – hašiš projasňuje ducha a překonává stinné stránky lidské duše. I přes snahu skrýt kvality rostliny před prostým lidem a pozdější tabuizaci a zákazy z řad muslimských duchovních se užívání konopí pro spirituální účely a potěšení stalo pro islámský svět běžným jevem.

“Fajfka kifu před snídaní dá muži sílu sta velbloudů na dvoře,” praví arabské přísloví. Další však varuje: “Kif je jako oheň – trochu hřeje a trochu pálí.” Na severu Afriky lidé kouří konopí – kif, který nosí ve váčku (mottoni) s více kapsičkami. V každé ze třech až čtyřech přihrádek má být jiný druh kifu, který pak majitel nabízí hostům podle toho, do jaké míry je má v úctě a lásce. Kif se kouří ve speciální dýmce (chquofa). Dodnes mají mnozí lidé ve svých domech místnost – kuřárnu hašiše, kde se má mladá generace seznamovat s tradičními příběhy, tanci a písněmi. Kouření kifu, narozdíl od požívání alkoholu, zde totiž není v rozporu s islámem, je tradičně chápáno jako součást víry a všeobecně tolerováno.

DAGGALAND

Nadšenými uživateli konopí v Africe jsou také Pygmejové. Konopí – dagga – je pro ně svátostí a lékem zároveň. Věří, že jim jeho kouření dá potřebnou sílu pro namáhavé lovy zvěře. Mashonové zase říkají, že konopí erotizuje a zlepšuje pracovní sílu a výkon. Thontové tvrdí, že dagga (pro ně tráva poznání) činí člověka moudřejším. Africké kmeny Pygmejů, Zuluů a Hotentotů používají konopí také jako výchovného prostředku. Spáchá-li někdo hrdelní zločin, uzavře se provinilec do malého prostoru, ve kterém je přinucen kouřit obrovské množství cannabis. To až do té doby, dokud neupadne do bezvědomí. Po probuzení se tento způsob trestu může opakovat. Člověk, který prošel tímto “nápravným zařízením”, už prý nikdy v životě podobný zločin nespáchá. Baloubové zase používali daggu ke sjednocení různorodých podmaněných kmenů. Dagga byla prostředkem k dosažení harmonie a spolupráce mezi národy, které se sjednotily pod jménem benaRiamba – synové konopí. Chápe se také jako božstvo, které chrání před fyzickou a duševní újmou. Obřad riamba se dodnes udržuje na území Konga.

DÍVKY NA KOŠTĚTI

Psychoaktivní účinky konopí byly známy také antickým a středověkým alchymistům. Konopí je přiřazeno znamení skopce, planeta Saturn a prvek vod. Vedle dalších psychoaktivních rostlin užívali alchymisté konopí k dosažení změněných stavů vědomí, transformaci ducha či zažití podílu na nesmrtelnosti skrze transcendenci času pod vlivem konopí. Od alchymie není nikdy daleko k magii. Má se za to, že slovo “magie” je odvozeno od zarathuštránů – “Magi” (mágové). Některé aspekty náboženství těchto perských mudrců byly založeny na rostlině konopí – měla být hlavní náboženskou svátostí a medicínou jejich kněžské hierarchie. Spolu s dalšími psychotropními látkami přispělo konopí ke vzniku pověr o čarodějnicích létajících na koštěti. Rowan Robinson ve své “Velké knize o konopí” poukazuje na zajímavou domněnku některých badatelů, že byla cannabis nedílnou ingrediencí k přípravě mastí, která se pak měla intravaginálně – násadou koštěte – aplikovat o sabatech čarodějnic. “Neuschopňovala-li tato formule k létání, navozovala snad poměrně erotický stav astrálního putování.”

MYSTICKÝ SEX

Ve smyslu afrodiziaka se užívá konopí v praktikách mystického sexu, například v tantrismu, erotickém kultu starých Indů. Kouření nebo inhalování konopí, většinou ve směsi s durmanem, zde slouží jako pomocník k ponoření se do nadcházejícího vytržení a poznání skrytých zázraků bytí. Konopí má být také tím nejvhodnějším prostředkem k získání velké sexuální vytrvalosti, důležité ke zdárnému průběhu rituálu. Není to samozřejmě všelék na dlouhotrvající erekci. Stejně tak jeho nevhodná konzumace může otupit zájem o sex a člověka uspat.

SVATÁ ROSTLINA

Konopí je svatou rostlinou, trávou moudrosti pro stoupence hnutí rastafariánů. Ti ji nazývají ganja a považují ji za léčivou duchovní a duševní potravu. Kouření, které je pro ně náboženským rituálem, jim pomáhá při meditacích. Rastafariánské hnutí, zrodivší se na Jamajce, má své kořeny v duchovních tradicích Afriky (používání marihuany stejným způsobem). Ganja zasahuje do duchovního i společenského života rastafariánů založeného na toleranci, bratrství, pěstování moudrosti, lásce k hudbě, života zaměřeného proti jakékoli formě rasového, kulturního a sociálního útlaku, zejména zkorumpovanému západnímu systému a jeho falešným hodnotám. Za svatou rostlinu považují konopí také některé koptské křesťanské sekty z Egypta a Etiopie. Etiopská křesťanská koptská církev využívá marihuanu při svých náboženských obřadech přes 2000 let. Věří, že posvátná “zelená bylina z pole” v Bibli je vlastně konopí, z kterého byla i kadidla a mazací oleje. Koptští kněží také trávu kouří, v důsledku čehož mají problémy v zemích, kde dnes zuří válka proti “droze zvané marihuana”.

Pin It on Pinterest