Category: 1996 / 05

ZPRACOVAL MARTIN ŠVÁB

Každý den se na světě spotřebuje pět miliard litrů vody, mléka, ovocných šťáv a jin ých tekutých potravin. Spotřebitelé požadují takový způsob balení, který zachová kvalitu i nutri ční hodnotu výrobku a současně příliš nezatíží životní prostředí. V obchodní sféře zase neustále sílí tlak na snižování nákladů při distribuci a manipulaci. Všechny tyto požadavky se snaží splňovat firma Tetra Pak svými obalovými systémy. Obaly na tekuté potraviny s touto značkou se denně objevují ve více než 120 zem ích světa. Historie firmy Tetra Pak začíná v roce 1943, kdy dr. Ruben Rausing zahajuje práci na nesnadném úkolu – obalu, do něhož by se racionálně balily tekuté potraviny. Výsledkem jeho snažení byl jednoduchý nápad, který měl však převratný dopad: umožnil balení tekutých potravin do vrstveného kartónu přímo z kotouče obalového materiálu. Šlo o kontinuální proces, který se skládal z tvarování kart ónu, jeho plnění a uzavření pod hladinou tekutiny. V roce 1951 založili Ruben Rausing a Erik Walenberg ve švédském Lundu firmu AB Tetra Pak a v témže roce byl poprvé představen krabicový obal na mléko ve tvaru čtyřstěnu. Tento produkt byl výsledkem snahy o vyvinutí obalu, který by byl materiálově nenáročný a přitom maximálně hygienický. Název Tetra Pak je odvozen právě z tohoto čtyřbokého (tetra = čtyři) kartónového obalu. V roce 1951 byl uveden na trh obal Tetra Classic, který byl velmi oblíbený v padesátých a šedesátých letech. V roce 1963 se začal vyrábět obal Tetra Brick. Od roku 1969 je nejčastěji používaným kartónovým obalem na trvanlivé výrobky jeho modifikace ve tvaru kvádru – Tetra Brick Aseptic.

TETRA LAVAL

Skupina Tetra Laval vznikla 1. ledna 1993 sloučením firmy Tetra Pak a Alfa Laval. Ústředí společnosti sídlí ve švédském Lundu. V současné době skupinu tvoří při průmyslové divize: Tetra Pak, Alfa, Laval a Alfa Laval Agri. Spole čnosti Tetra Laval zaměstnává přibližně 35 000 lidí a v roce 1994 dosáhla obratu kolem osmi miliard CHF. Tetra Pak je významným odborníkem v sektoru tekutých potravin v potravinářském průmyslu. Nabízí kompletní zpracovatelské, distribuční a obalové vybavení pro široký sortiment tekutých potravin (mléko, ovocné šťá- vy a nápoje, stolní vína …) Součástí Tetra Paku je Tetra Laval Food, který zásobuje potravinářský průmysl zpracovatelsk ými a balicími zařízeními pro viskózní a pevné produkty. Tetra Laval Food se dále dělí do čtyř sektorů: konzervované potraviny, hotové potraviny, tuky a oleje a zmrzliny. V roce 1994 získal Tetra Pak 100 % kontrolu nad firmou Tebel-MKT, kter á se soustřeďuje na zařízení pro výrobu sýrů. Tetra Pak se tak stal jedním z hlavním dodavatelů zařízení pro sýrařský průmysl na světě. Alfa Laval je největším světovým výrobcem výměníků tepla, vyvíjí a vyrábí zařízení pro potravinářský, paprenský, farmaceutický a biochemický průmysl. Tato průmyslová divize tedy produkuje např. separátory, komputerizovan é stroje nebo kontrolní systé- my zpracovatelského zařízení. Alfa Laval Agri je největším světov ým dodavatelem vybavení, zařízení a doplňků pro mlékárenský průmysl a chovatele dobytka. společnost, která začínala před sto lety výrobou ručních odstředivek mléka, vytváří v současnosti díky pružné a rozvětvené distribuč- ní síti polovinu obratu celé skupiny Tetra Laval.

OBALOVÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ TETRA PAK

Společnost Tetra Pak má ve svém výrobním programu několik balicích systémů: Tetra Classic, Tetra Brick, Tetra Brick Square, Tetra Brick Aseptic, Tetra Rex, Tetra Top, PET lahve a polyetylenové sáčky Tetra Pouch. Na zhotovení obalu Tetra Classic ve tvaru čtyřstěnu je zapotřebí minimum obalového materiálu. Kartón Tetra Classic Aseptic byl zaveden v roce 1961. Tento obal se uplatňuje jak v oblasti tradičních výrobků (mléko, ovocné šťávy), tak při plnění viskóznějších produkt ů (kečup, hořčice, dřeňové zmrzliny). Obaly Tetra Brick se stěnami přiléhajícími v pravém úhlu mimořádně efektivně využívají skladovací prostor. Novinkou je obal štíhlého tvaru Tetra Brick Square, který představuje nový obalový systém pro pasterované mléčné výrobky. Kartón Tetra Rex zosobňuje obvyklej ší typ obalu. Připravený kartónový polotovar dostane v balicím stroji kone čný tvar, uzavře se na spodní části, naplní se tekutinou a uzavře se shora. Na celém světě se používá pro pasterovan é výrobky (produkty s kratší dobou trvanlivosti). Obal Tetra Top je hranol se zaoblen ými rohy opatřený uzávěrem, který tvoří polyetylenové víčko vyrobené injek čním vstřikováním. V roce 1994 získal Tetra Pak švýcarskou společnost Dynaplast S. A. zabývající se vývojem, výrobou a prodejem strojů na pružné lisované Pet lahve, které se používají především jako obaly pro nápoje s obsahem oxidu uhličitého, na vodu a jedné oleje. Tetra Pouch má tvar sáčku a vyrábí se z pásu vícevrstevné polyetylenové fólie kontinuálním formováním, plněním a uzavíráním. Při tomto způsobu je nutná přesnost plnění a těsnost obalů. poprvé byl tento systém zaveden v Argentině v roce 1994 na balení mléka. První produkty v kartónech Tetra Pak byly mléko a smetana. Dodnes tvoří téměř dvě třetiny produkce firmy. Mezi ostatní potravinové výrobky pa ří džusy, ovocné nápoje, minerální vody a stolní vína. Další skupinu tvoří tekutiny ze sóji, káva, čaj, jedlé oleje, omáčky a polévky. Společnost Tetra Pak vyrábí nejen balicí stroje a balicí materiál, ale dod ává také zařízení na zpracování potravin (např. separátory, homogenizační zařízení, odpařovače, výměníky tepla). Firma dále vyrábí a prodává řadu různ ých typů zařízení pro distribuci jako dopravníky nebo zařízení na balení výrobků po více kusech do kartónových polopřebalů a do smršťovací fólie.

 ASEPTICKÉ BALENÍ A PROCES UHT

Technologie aseptického balení (sterilní, bez přístupu vzduchu) neumožňuje rozmnožování choroboplodných zárodků a zaručuje tak vysokou kvalitu výrobků. Aseptické balicí systémy Tetra Pak od základu změnily manipulaci s citlivými tekutými potravinami. Dnes již není nutné tekutiny při skladování, přepravě a distribuci chladit a přesto se jejich trvanlivost prodlou žila. Z celkové produkce obalů Tetra Pak jsou nyní plné dvě třetiny aseptické. Aseptické obaly hrají klíčovou úlohu při zajišťování zdravotně nezávadných potravin (zejména mléka) nezbytných pro zajištění výživy dětské populace na celém světě. V červnu 1989 označil Ústav pro technologii potravin v USA aseptické obaly za nejvýznamn ější inovaci za posledních padesát let. Úprava Ultra High Temperature (UHT) je způsob zpracování, který dlouhodob ě uchovává tekuté potraviny bez konzervačních látek. mléko se na ně- kolik vteřin zahřeje na velmi vysokou teplotu, aniž při tom dojde ke změnám v obsahu živin. Výsledkem procesu je čerstvé mléko bez konzervačních pří- sad, dobrá chuť a dlouhá trvanlivost. Novinkou ve výrobním programu firmy Tetra Pak představuje High Pressure Processin (HPP) – ošetření výrobku vysokým tlakem. Místo vysoké teploty se v této nové technologii používá k zastavení mikrobiologické aktivity v potravinách intenzívní tlak. Při pou- žití této metody mají výrobky lepší chuť i strukturu a vydrží déle než výrobky zpracovávané tradičními metodami zahřívání.

TETRA PAK V ČR A SR

 Firma Tetra Pak působí na území České a Slovenské republiky od roku 1976. Firma Tetra Pak-Grafobal, s. r. o. vznikla v září 1991 jako joint venture společnosti Tetra Pak a firmy Grafobal Skalica. Tetra Pak si podržel 70 %a Grafobal Skalica 30 % podílu na majetku. I po rozdělení federace působ í Tetra Pak jako jedna firma pro ČR a SR. Výrobní závod je ve slovenské Skalici, generální ředitelství sídlí v Praze a pobočku má v Bratislavě. Roční obrat společnosti Tetra Pak v obou republik ách dosáhl v roce 1995 zhruba jedné miliardy korun. Podíl obalů Tetra Pak na trhu s mlékem je kolem 28 %, z toho přes 20 % tvoří trvanlivé mléko. Podíl obalů Tetra Pak s ovocn ými džusy dosahuje na českém a slovensk ém trhu 50 %. Se společností Tetra Pak spolupracují Jihočeské mlékárny, Olma Olomouc, Trojská mlékárna, Seliko Olomouc a mnoho dalších. Společnost Tetra Pak se snaží také o znovuzavedení mléčného programu na základních školách. Koncem dubna byl zahájen zkušební provoz na ZŠ Legerova v Praze 1. Dětem je nabízeno ochucené i neochucené krabičkové mléko. Pokud bude experiment úspěšný, počítá firma Tetra Pak s rozšířením mléčného programu na základních školách v celé České republice.

OBALY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Mnoho lidí se domnívá, že kartónové obaly od tekutých potravin tvoří velkou část domovního odpadu. Četné výzkumy však prokázaly, že ve skutečnosti jde o pouhé jedno procento. Společnost Tetra Pak se však snaží, aby tento podíl byl ještě nižší. K tomuto cíli vedou v podstatě čtyři cesty: 1) Snížení spotřeby materiálu na obal. Při výrobě obalů Tetra Pak se používá technologie, při které vzniká za použití minima materiálu a energie naprosto zanedbatelné množství odpadu. Např. litrový obal Tetra Brick má hmotnost 28 g, zatímco litrová skleněná láhev 360 g. 2) Recyklace. Obaly Tetra Pak lze recyklovat, přestože se nevyrábějí z jednoho druhu materiálu. Z recyklovan ých materiálu se zhotovuje tzv. tectan, materiál vhodný k výrobě ná- bytku, syntetického stavebního dřeva nebo krabicového kartónu. 3) Spalování s využitím vzniklé energie. Spalování domovního odpadu v nejmodernějších spalovnách vybaven ých čistícími filtry dokáže snížit objem tuhého odpadu až o 70 %. Při spalování má jedna tuna obalů Tetra Pak stejnou výhřevnost jako jedna tuna topného oleje nebo uhlí. 4) Ukládání na skládku. Díky tomu, že se při výrobě používá minimum materiálu, zaberou kartóny i na skládce pouze nepatrný prostor, pokud se tam dostanou od spotřebitelů ve zploštělém stavu. Obaly Tetra Pak obsahují přibližně 75 % papíru, 20 % čistého polyetylenu a 5 % hliníku. Papír se vyrábí ze dřeva, které patří mezi obnovitelné přírodní zdroje surovin. Téměř 80 % dřeva nakupuje společnost Tetra Pak ve Švédsku a Finsku, kde je lesní hospodářství na takové úrovni, že se více stromů zasadí než vytěží. Společnost nakupuje papír jen u takových výrobců, kteří používají nejčistší dostupné technologie. Hliník prodlužující trvanlivost potravin v nechlazeném stavu s nimi nepřichází do přímého kontaktu. Hliník je vždy zložen mezi dvěma polyetylenov ými vrstvami a jeho množství je menší, než obsahuje kovový uzávěr lahví. Polyetylen zaručuje nepropustnost obalu. Na skládce nebo při spalování má minimální dopad na životn í prostředí, protože se jedná o čistý polyetylen. Ani jedna složka neobsahuje zdrav í škodlivé látky a těžké kovy. Stejně přísná měřítka platí i pro tiskařské barvy. Pro PET lahve se nabízí řešení podobné kartónům, především recyklace a spalování. Protože obaly Tetra Pak jsou lehké a mají komparativní tvar, v naplněném stavu spotřebují až o 35 % méně energie během distribuce než skleněné lahve. Z toho vyplývá snížení spotřeby paliva a tvorby emisí.

Pin It on Pinterest