V malé oblasti dnešního Iráku se začala rozvíjet společnost tak, jak ji známe dnes. Starověká oblast Mezopotámie fascinovala, okouzlovala a mátla historiky a vědce po tisíciletí. Mezopotámie nebyla jako starověká říše Řecka, nebo dokonce Egypta, protože tu nebyl jednotný národ. Skládala se z různých kultur, městských států a víry. Mezopotámie byla zemí několika říší a různorodé civilizace. Možná právě díky různorodosti byla Mezopotámie zrodem toho, co dnes známe jako civilizaci. 

Seznam mezopotámských inovací je nekonečný, a je obtížné přemýšlet o tom, jak by dnešní svět vypadal bez nich.

Mezopotámie byla územím vzniku prvních měst vůbec, zde písmo dostalo podobu a nejstarší kolová vozidla na světě byla nalezena v jejích troskách. Zvířata byla domestikovaná, lidstvo přišlo s mílovými kroky v zemědělství, vymyslelo inovativní nové nástroje a zbraně, pilo se víno. Lidé v Mezopotámii jako první studovali noční oblohu, sledovali Měsíc a stanovili, že hodina má 60 minut a minuta 60 vteřin.

Mezopotámii řídilo náboženství, byla to jedna z mála věcí spojující území, které tvořily tuto oblast. Z  náboženství se dále odvíjely zvyky, morální kodex a sociální hierarchie. V mnoha ohledech tito lidé předstihli svou dobu, ženy byly považované za osoby s vlastními právy, lidé vlastnili půdu, mohli podat žádost o rozvod a podnikali.

Mezopotámská verze příběhu o zrození světa vypovídala, že svět byl vytvořen, když bohové dosáhli vítězství nad silami chaosu, a to samé by se mohlo vztahovat k Mezopotámii samotné. Se svými králi, daněmi a obchodem byla triumfem lidské schopnosti velet a prosperovat. Vytvořila plán pro existenci nespočtu měst, zemí a říší, které po ní následovaly.

mezopotamie koktejl

Jaký byl život v Mezopotámii

Slovo „Mezopotámie“ znamená „mezi řekami“, což doslovně popisuje umístění této oblasti. Mezopotámie ležela mezi řekami Tigris a Eufrat, které protékají dnešním Tureckem, Irákem a Sýrií. Všechny oblasti zažily různorodou geografii, což vedlo k různorodosti toho, jak lidé v Mezopotámii žili. Poloha mezi řekami přinášela určitá rizika, jako časté nepředvídatelné povodně, které si dokázaly ničit zemědělské plodiny. Povodně se střídaly s obdobími sucha. Nicméně náplavy stoupajících řek pomohly vytvořit velmi úrodnou půdu a i s minimálními dešťovými srážkami měly rostliny šanci na přežití. Po řekách pluly také lodě jako rychlý dopravní prostředek. Lidé se stali lepšími zemědělci a vyměňovali plodiny za zdroje, které v místě neměli, například stavební materiály dřevo, kov a kámen. Využili zásob vody a postavili průplav pro rozšíření a podporu obchodní sítě, která pak mohla růst i přes nedostatek přírodních zdrojů v některých oblastech.

logo-img Kde byla Mezopotámie

První města na světě

U spolehlivých zdrojů potravin se lidé v Mezopotámii usazovali a vznikala první města

Mezopotámie byla místem vzniku prvních měst v dějinách lidstva, což přivedlo mnohé badatele k závěru, že zde se  zrodila lidská civilizace. Původ těchto měst je stále neobjasněn, i když existuje mnoho teorií. Jeden názor je, že vývoj a stavba chrámů vytvořily místo, kde se lidé scházeli docházelo ke kontaktu různých skupin. Další je názor, že lidé hledali společně útočiště před přírodními pohromami. Společenství lidí pak bylo nuceno přírodními podmínkami kvůli zajištění a ochraně úrody vyvinout technologii staveb hrází pro kontrolu středního a dolního toku řek Eufrat a Tigris. Zemědělci neměli potřebu kočovat a usídlovali se pohodlně na jednom místě. To je důvod, proč všechna raná města byla postavena podél těchto dvou hlavních řek.

Tím, že Sumerové začali vytvářet městský typ osídlení, navždy změnili dějiny lidstva. Lidem již nepanovala příroda, učili se ji ovládat. Kolem roku 4500 př. n. l. vyrostlo první zaznamenané město Uruk. Centrem všeho dění v počínajících městech byl chrám, v němž a kolem něhož probíhaly všechny ekonomické a sociální záležitosti.

Hlavním účelem těchto raných měst bylo regulovat obchod, protože jižní Mezopotámie byla odkázaná na vnější zdroje. Potřeba zdrojů životních potřeb a obchodu podnítila rozšíření urbanizace. Komunikace mezi vzdálenými městy byla ještě obtížná, a tak se města vyvinula v samostatné městské státy. Docházelo k územním sporům vedoucím k nevyhnutelnným místním válkám.

Aby lidé města ochránili, stavěli opevnění a budovali ochranné zdi. Stěhování do opevněných měst rostlo a stavělo se více budov a více měst. Byli voleni panovníci, kteří se začali rozhlížet po obchodu a dobývání.

Komentáře